Кафедра конституційного, адміністративного та міжнародного права

Кафедра конституційного, адміністративного та міжнародного права
Київського інституту інтелектуальної власності та права Національного університету «Одеська юридична академія»

Контактні дані:

Адреса: м. Київ, Харківське шосе, 210 (каб. 403, 603)

Електрона пошта: kafedra_ki@onua.edu.ua


КРУСЯН

Анжеліка Романівна
доктор юридичних наук, професор

завідувач кафедри

Кафедрою у навчальному, науково-методичному і дослідницькому напрямках забезпечується викладання таких навчальних дисциплін як Адміністративне право

 • Адміністративно – процесуальне право
 • Адміністративно- процесуальне право
 • Адміністрування митних платежів
 • Адміністрування митних платежів
 • Господарське право
 • Економічна безпека
 • Загальнотеоретична юриспруденція
 • Історія вчень про державу та право
 • Історія держави та права зарубіжних країн
 • Історія держави та права України
 • Історія української культури
 • Конституційна юстиція
 • Конституційне гуманітарне право
 • Конституційне право зарубіжних країн
 • Конституційне право України
 • Конституційний процес
 • Концепт приватного права в умовах інтеграційних процесів в України
 • Методологія та організація наукових досліджень з теорії та практики міжнародного права
 • Методологія юриспруденції
 • Митне право
 • Міжнародно – правові стандарти і права людини в Україні
 • Морське та митне право
 • Муніципальне право
 • Основи римського приватного права
 • Основи римського приватного права
 • Особливості судочинства у справах про банкрутство
 • Податкове право
 • Право Європейського Союзу
 • Право Ради Європи
 • Проблеми конституційного права України
 • Проблеми публічного адміністрування
 • Судова бухгалтерія
 • Судові та правоохоронні органи України
 • Сучасний конституціоналізм
 • Фінансове право
 • Фінансове право
 • Церковне право
 • Цивільне право

Історія кафедри

Кафедра конституційного, адміністративного та міжнародного права була створена у квітні 2016 року (протокол № 5 засідання Вченої ради Національного університету «Одеська юридична академія» від 8 квітня 2016 р.) з метою забезпечення навчального процесу в Київському інституті НУ ОЮА, зокрема, проведення відповідно до профілю кафедри освітньої, методичної, науково-інноваційної, організаційної та виховної діяльності, забезпечення підготовки та захисту випускних кваліфікаційних робіт, практичної підготовки студентів, атестації здобувачів освітніх послуг за спеціальністю 081 «Право».

Список штатних співробітників кафедри

Крусян А. Р. – завідувач кафедри, доктор юридичних наук, професор.

Закінчила Одеський державний університет ім. І.І. Мечникова за спеціальністю «Правознавство» (диплом з відзнакою). Працювала в органах прокуратури Одеської області (1991–1996 рр.). З 1996 року по теперішній час займається науково-педагогічною діяльністю, з 2016 р. по теперішній час - завідувач кафедри конституційного, адміністративного та міжнародного права Київського інституту інтелектуальної власності та права НУ ОЮА.

Дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за темою «Сучасний український конституціоналізм: теорія і практика» за спеціальністю 12.00.02 – конституційне право; муніципальне право захистила 24 грудня 2010 року в спеціалізованій вченій раді Д 41.086.01 Національного університету «Одеська юридична академія». Вчене звання професора кафедри конституційного права присвоєно 29 березня 2012 року. Основні напрями наукових досліджень: конституційне право, муніципальне право, публічна влада, державне управління та місцеве самоврядування, проблеми теорії і практики сучасного українського конституціоналізму.

Є автором понад 130 наукових, науково-методичних та інших праць.

Є членом Конституційної Комісії (Указ Президента України № 190/2015 від 31 березня 2015 року); була членом Конституційної Асамблеї (відповідно до Указу Президента України «Про Конституційну Асамблею» від 17 травня 2012 р.).

Є членом: редакційної ради альманаху «Проблеми сучасної конституціоналістики» (Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації № 21707-11607Р, серія КВ від 12.10.2015 р.); фахового наукового журналу «Конституційно-правові академічні студії» (Наказ МОН України № 820 від 11.07.2016), наукового періодичного видання «Український часопис конституційного права» (засновники – Львівський національний університет ім. І. Франка та ін.).

У 2007 році нагороджена знаком «Відмінник освіти України»; у 2012 році нагороджена Грамотою Верховної Ради України (розпорядження Голови Верховної Ради України № 966 від 29 листопада 2012 р.)

Голосніченко Іван Пантелійович - заступник директора з наукової роботи

Київського інституту інтелектуальної власності і права НУ «ОЮА"


Науково-педагогічна діяльність:

XI.1978 – ад’юнкт Київської вищої школи МВС СРСР

V.1980 – викладач Київської вищої школи МВС СРСР

II.1982 – старший викладач Київської вищої школи МВС СРСР

VI.1986 – доцент Київської вищої школи МВС СРСР

VII.1991 – професор Київської вищої школи МВС СРСР (за сумісництвом – професор Київського міжнародного інституту КГУ ім. Т.Шевченка)

I.1992 – начальник кафедри адміністративного права Національної академії внутрішніх справ України (за сумісництвом - професор кафедри конституційного та адміністративного права Київського національного університету ім. Тараса Шевченка).

IX.1996 – професор юридичного факультету фінансово-економічного інституту (за сумісництвом - професор кафедри конституційного та адміністративного права Київського національного університету ім. Тараса Шевченка).

IX.1997 – в.о. начальника Науково-дослідного центру з проблем оподаткування УФЕІ ДПА України (за сумісництвом - професор кафедри конституційного та адміністративного права Київського національного університету ім. Тараса Шевченка).

IX.1999 – проректор Міжнародного інституту лінгвістики і права(за сумісництвом - професор кафедри конституційного та адміністративного права Київського національного університету ім. Тараса Шевченка).

IX.2000 – професор юридичного факультету Національного університету культури і мистецтв (за сумісництвом - професор кафедри конституційного та адміністративного права Київського національного університету ім. Тараса Шевченка).

ІХ.2002 – професор кафедри конституційного та адміністративного права Національного транспортного університету (за сумісництвом - професор кафедри конституційного та адміністративного права Київського національного університету ім. Тараса Шевченка).

1Х.2002 – 1Х 2006: завідувач кафедри конституційного та адміністративного права Національного транспортного університету (за сумісництвом - професор кафедри конституційного та адміністративного права Київського національного університету ім. Тараса Шевченка).

1Х 2006 – ІХ 2007 завідувач кафедри конституційного та адміністративного права, з 1 09 2007 р. до 31.08. 2008 р. декан юридичного факультету Київського національного університету культури та мистецтв ( за сумісництвом – професор кафедри конституційного та адміністративного права Київського національного університету ім. Тараса Шевченка).

1Х 2008 р. – 18. 09. 2017 р., завідувач кафедри господарського, фінансового та адміністративного права Національного технічного університету України “КПІ”. ( до червня 2015 р. за сумісництвом – професор кафедри конституційного та адміністративного права Київського національного університету ім. Тараса Шевченка).

З 19 вересня 2017 р. дотепер – професор кафедри загальної юриспруденції, конституційного та адміністративного права, заступник директора Київського інституту інтелектуальної власності і права Національного університету «Одеська юридична академія».

Науковий ступінь : доктор юридичних наук, 21 червня 1991 р. захистив дисертацію на тему «Запобігання корисливим правопорушенням засобами адміністративного права» – спеціальність 12.00.02 – державне право і управління; радянське будівництво; адміністративне право; фінансове право.

Вчене звання : професор (з 1993 р.)

Почесне звання : Заслужений юрист України (з 1996 р.)

Основні напрями наукових досліджень: теоретичні проблеми адміністративного права, в тому числі адміністративного процесу, реформування адміністративної діяльності правоохоронних органів, інституту адміністративної відповідальності.

Наукові публікації:

За 38 років наукової та науково-педагогічної діяльності професор Голосніченко І.П. підготував і опублікував більше 300 наукових праць. Серед них: 7 монографій: Ivan Golosnichenko MIęDZYNARODOWO-PRAWNE ASPEKTY BEZPIECZEŃSTWА / Monografia / Radom: WyŜsza Szkoła Handlowa w Radomiu, 2016 r. (у співавторстві). – 373 s.; Адміністративні послуги у сфері внутрішніх справ: Монографія / І.П. Голосніченко, О.Г. Циганов, О.О. Попова, М.О. Журба, І.В. Бойко; за ред. д.ю.н., проф. І.П. Голосніченка, к.т.н., доц. О.Г. Циганова. – К.: НТУУ «КПІ», ДНДІ МВСУ, 2015. – 590 с.; Повноваження органів місцевого самоврядування на здійснення комунального управління та охорону власності. К.: Видавець Г.А.М., 2008; Попередження корисливих проступків засобами адміністративного права. К. “Вища школа” - 1991 р.; Виконавча влада і адміністративне право. За заг. ред. В.Б. Авер’янова. К,: Видавничий Дім “Ін-Юре”. – 2002 р. (у співавторстві); Державна служба: організаційно-правові основи і шляхи розвитку. К.: АПрНУ, 1999 р., (у співавторстві). 16 д.а.; Державна служба в Україні: теоретико-правова характеристика у контексті реформування законодавства: монографія. / за заг. ред. С.В.Ківалова, Л.Р., Білої-Тіунової. Одеса: Фенікс, 2013. (У співавторстві). 438 с. 6 підручників: Адміністративне право України. Академічний курс / Підручник. Т. 1 - К. – 2007 р. (у співавторстві); Адміністративне право України. Академічний курс, Особлива частина / Підручник. Т. 2. - К. – 2009 р. (у співавторстві); Адміністративне право України. Академічний курс / Підручник. Т. 1 - К. – 2004 р. (у співавторстві); Адміністративне право України. Академічний курс / Підручник. Т. 2 - К. – 2005 р. (у співавторстві); Адміністративна діяльність органів внутрішніх справ. Підручник. Х. – 2004 р. (у співавторстві); Адміністративна діяльність органів внутрішніх справ. Підручник. К.: УАВС. – 1995 р. (у співавторстві та наукове редагування. Адміністративне право України. Академічний курс / Підручник. Т. 1 – Вид. 2. - К. – 2007 р. (у співавторстві). 19 навчальних посібників: Организация деятельности органов внутренних дел по обеспечению правил паспортной системы в СССР. К.: НИ и РИО КВШ МВД СССР. 1981 г. 80 с.; Организация патрульно-постовой службы милиции по единой дислокации. К.: НИ и РИО КВШ МВД СССР, 1981 г. 88с.; Организация деятельности вневедомственной орхраны МВД СССР. К.: НИ и РИО КВШ МВД СССР. К., 1981 г. Организация служб милиции, осуществляющих административную деятельность / учебное пособие // НИ и РИО КВШ МВД СССР, К., 1984 г. 5.4 д.а.; Охрана общественного порядка на участке. Учебное пособие // К.: КВШ МВД СССР, 1990г. 5 д.а.; Проходження служби в органах внутрішніх справ / навчальний посібник // К. УАВС, 1991 р. 5 д.а.; Организация деятельности участковых инспекторов милиции / учебное пособие // К.: НИ и РИО КВШ МВД СССР, 1991г. 30 д.а. (у співавторстві); Адміністративне право України. Навчальний посібник. К.: МАУП. 1998р. 5 д.а.; Адміністративне право України. Основні категорії і поняття. Ірпінь, УФЕІ. 1998 р. 5 д.а.; Основи правознавства. Навчальний посібник. – К.: УФЕІ. 1998р., (у співавторстві). 12 д.а.; Державне управління в Україні. Навчальний посібник. К.: ІДП НАН України, 1999р., ( у співавторстві ). 17 д.а.; Адміністративний процес. Навчальний посібник. К.: ГАН. 2003р. ( у співавторстві зі Стахурським М.Ф. та наукове редагування ). 18 д.а.; Адміністративна відповідальність К.: КіВС. 2002р. (співавторство та наукове редагування). 6 д.а.; Адміністративна відповідальність (загальні положення та правопорушення у сфері обігу наркотиків). К.: КіВС. 2003р. ( співавторство та наукове редагування ). 5 д.а.; Конституційні права, свободи та обов’язки людини та громадянина. К.: НТУ 2004р. (наукове редагування) 22 д.а.; Адміністративне право України. Навчальний посібник. К.: 2005 (у співавторстві). Сучасне управління в суді: навч.-практ. посіб. / відповідальні редактори: професор І.П.Голосніченко (Україна), професор Пітер Г. Соломон молодший (Канада). – К.: Юрінком Інтер. – 2010. – 526 с. (Українсько-канадський проект судової співпраці); Адміністративні послуги. Навчальний посібник. / Афанасьєв К.К. (Відповідальний ред.. І.П.Голосніченко). Луганськ: РВВ ЛДУВС ім. Е.О.Дідоренка, 2010. 176 с.; Науково-практичний коментар Закону України «Про національну поліцію» Костантинов С.Ф. Голосніченко І.П. Золотарьова Н.І. та ін. К.: Центр учбової літератури. – 2016. – 400 с.

Методичні рекомендації: Методичні рекомендації щодо застосування державних стандартів з питань систем управління якістю у МВС України: Методичні рекомендації / І.П. Голосніченко, О.Г. Циганов / За ред. О.Н. Ярмиша. – К.: ДНДІ МВС України, 2008. – 24 с.; Методика функціонального обстеження МВС України, його органів, підрозділів та організацій: Методика / Т.О. Проценко, І.П. Голосніченко, О.Г. Циганов, П.П. Кульчицький, І.В. Бойко / за заг. ред. І.П. Голосніченка. – К.: ДНДІ МВС України, 2009. – 36 с.; Методика розроблення адміністративних регламентів із надання державних послуг органами та підрозділами внутрішніх справ: Методика / І.П. Голосніченко, О.Г. Циганов, І.В. Бойко / За заг. ред. Т.О. Проценка. – К.: ДНДІ МВС України, 2009. – 23 с.; Розроблення та запровадження стандартів адміністративних послуг у сфері внутрішніх справ: методичні рекомендації / Голосніченко І.П. О.Г.Циганов та ін. К.: ДП «Розвиток». 2011. – 48 с. та інші праці, що видані в фахових виданнях та збірниках наукових конференцій.

Участь в робочих групах з розробки законопроектів та іншої нормотворчої діяльності: 1995 - 1997 р.р. участь в робочих групах Комітету Верховної ради України з питань правової реформи з розробки Концепції адміністративної реформи в Україні, та проекту Закону України “Про місцеві державні адміністрації” (Закон прийнято в 1999 р.), 1997 – 2001 р. участь в робочих групах Кабінету Міністрів України з розробки проекту Концепції реформи адміністративного права, проектів Кодексу адміністративного судочинства (заступник керівника робочої групи, прийнятий у 2005 р.), Адміністративно-процедурного кодексу, кодексу Загальних правил поведінки державного службовця. Нині приймає участь у розробці проекту Кодексу України про адміністративні проступки.

Участь в експертній діяльності: Згідно плану КРЦ АПрУ в 2005 р. проаналізовано стан адміністративної реформи в Україні, розроблені для Кабінету Міністрів України пропозиції щодо прискорення її здійснення. Підготовлена аналітична довідка «Про сучасний стан адміністративних процедур розгляду справ з надання державних управлінських послуг, адміністративного оскарження в органах виконавчої влади і місцевого самоврядування та вдосконалення правового регулювання цього виду діяльності». Проведено науковий аналіз нормативно-правових актів та практики їх застосування і підготовлена аналітична довідка з дослідження проблем розмежування компетенції місцевих органів виконавчої влади та повноважень місцевого самоврядування. У 2007 р. підготовлені пропозиції та зауваження до проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо відповідальності за корупційні правопорушення» з урахуванням висновку Головного експертного управління Верховної Ради України та передані керівництву КРЦ АПрНУ .

На виконання Комплексної програми профілактики правопорушень на 2007 – 2009 роки приймав участь разом із МВС України у розробленні проекту Закону України «Про зброю». Були підготовлені пропозиції і зауваження до Закону України «Про зброю в цивільному обігу» та в лютому 2007 р. направлені першому заступникові голови Комітету Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності.

Підготовлено висновок для Комітету Верховної Ради України з питань правосуддя щодо обґрунтування і доцільності прийняття проекту «Закону України про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо підвідомчості справ про адміністративні правопорушення на транспорті».

Участь в науково-консультативних радах при вищих органах влади міністерствах (відомствах): Член науково-консультативної ради при Вищому адміністративному суді України. Член Методичної комісії Міністерства освіти, науки, молоді та спорту з правознавства (205-2007 р.)

Підготовка наукових кадрів: був членом спеціалізованих вчених рад при Київському національному університеті ім. Тараса Шевченка, Національній академії внутрішніх справ, Інституті законодавства Верховної Ради України. Нині член спеціалізованої вченої ради при Одеській національній юридичній академії.

Здійснено консультування з 5 докторських дисертацій (Остапенко О.І., Курінний Є.В., Бородін І.Л., Печуляк В.П., Кравчук О.О.), за результатами захисту яких присуджено ступені докторів юридичних наук, та керівництво більше 40 кандидатськими дисертаціями, здобувачам присуджено науковий ступінь кандидата юридичних наук. В даний час здійснює керівництво підготовкою дисертацій 3 аспірантів.

Участь в редколегіях: Головний редактор Вісника національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» «Політологія, соціологія, право», член редколегій: Вісника Вищого адміністративного суду України, науково-просвітницького правничого журналу Інституту виборчого права «Вибори та демократія», наукового журналу «Адміністративне право і процес», (внесений до Інтер Копернікус Інтернатіонал), наукові статті, опубліковані в цих журналах МОН України визнаються фаховими.

Науково-організаційна діяльність та участь в роботі конференцій, семінарах, круглих столах: приймав участь в організації або роботі усіх п’яти науково-теоретичних конференціях «Українське адміністративне право: сучасний стан і перспективи реформування». За останні 5 років прийняв участь більше як в 20 міжнародних і вітчизняних конференціях, у тому числі за кордоном:

У 2012 році: Голосниченко И.П. Формування адміністративних послуг та їх правове регулювання // ІІ Міжнародна науково-практична конференція “Правове регулювання суспільних відносин в умовах демократизації Української держави» // Національний технічний Університет «КПІ» (м. Київ, 14-15 березня 2012 р.); Голосниченко И.П. «Правове регулювання адміністративних послуг в інфраструктурній (транспортній) сфері» // ІІ Міжнародна наукова конференція «Актуальні проблеми сучасного розвитку цивільного, міжнародного морського і транспортного права Київська державна академія водного транспорту (м. Київ, 12-13 квітня 2012р.):

У 2013 році: Голосниченко И.П. РОЛЬ ТЕХНІЧНОГО ПРОГРЕСУ В РЕФОРМУВАННІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ СУСПІЛЬНИХ ВІДНОСИН // Правове регулювання суспільних відносин в умовах демократизації Української держави. ІІІ Міжнародна науково-практична конференція (збірник матеріалів). К.: НТТУ «КПІ», 2013 – С. 13-16; І.П.Голосніченко Кодифікація законодавства, що встановлює відповідальність за адміністративні та кримінальні проступки / І.П. Голосніченко, Д.І. Голосніченко // Актуальні проблеми сучасного розвитку цивільного, міжнародного, морського і транспортного права. ІІІ Міжнародна наукова конференція. К.: Київська державна академія водного транспорту. – 2013. – С.11-16.

У 2014 році: Голосніченко І.П. Моделювання ситуації при проектуванні нормативних актів з екологічних питань // Соціальне та правове моделювання: сучасні засоби забезпечення інформаційної безпеки: Матеріали наук.-практ. конф. ([28 листопада 2014 р.]. – К. : НТУУ “КПІ”, 2014; Круглий стіл «Проблемні питання правового регулювання інформаційних відносин в умовах кіберсоціалізації» // ([23 жовтня 2014 р.]. – К. : НТУУ “КПІ”, 2014; Голосніченко І.П. Юридична відповідальність за правопорушення в бюджетній сфері. // Сучасний стан та перспективи розвитку адміністративного права і процесу: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (10-11 жовтня 2014 р. м. Одеса) /– Одеса. : Одеський державний університет внутрішніх справ, 2014.

У 2015 році: Голосніченко І.П. Адміністративно-правове регулювання управління державною власністю: необхідність поглиблення // V міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми сучасного розвитку цивільного, міжнародного морського і транспортного права»» (Київськпа державна академія водного транспорту ім. Петра Конашевича_Сагайдачного - К.: 16-17 квітня 2015 р.) – С. 350-354; Голосніченко І.П. Проблеми кодифікації вітчизняного адміністративного права // V міжнародна науково-практична конференція «Юридична наука і практика: виклики часу / І.П.Голосніченко, Н.І.Золотарьова - Київ, Національний авіаційний університет, 12 березня 2015 р. – С.132-134; Голосніченко І.П. Про зміни предмету і засобів адміністративно-правового регулювання суспільних відносин в Україні // Правове регулювання суспільних відносин в умовах демократизації Української держави : матеріали ІV Міжнар. наук.-практ. конф. ([26-27 березня] 2015 р. м. Київ) / Уклад. : І. П. Голосніченко, Т. О. Чепульченко, В. Ю. Пряміцин. – К. : НТУУ “КПІ”, 2015. – С. 12–14. (0,5 др. арк.); Голосніченко І.П. Адміністративна відповідальність як захід запобігання деструктивній пропаганді // Деструктивна пропаганда: щляхи протидії та проблеми відповідальності (21 травня 2015 р.. м. Київ) /– К. : НТУУ “КПІ”, 2015.

У 2016 році: Голосніченко І.П. Золотарьовпа Н.І. Інфраструктура в умовах децентралізації // VІ міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми сучасного розвитку цивільного, міжнародного морського і транспортного права»» (Київськпа державна академія водного транспорту ім. Петра Конашевича_Сагайдачного - К.: 14-15 квітня 2016 р.) – С. 23-30; Голосніченко І.П. Децентралізація як спосіб підвищення ролі територіальних громад // Правове регулювання суспільних відносин в умовах демократизації Української держави : матеріали VІ Міжнар. наук.-практ. конф. ([25-26 травня] 2016 р. м. Київ) / Уклад. : І. П. Голосніченко, Т. О. Чепульченко, В. Ю. Пряміцин. – К. : НТУУ “КПІ”, 2016. – С. 16–19; Голосніченко І.П. Проблема додержання процесуальних строків в адміністративному судочинстві // Міжнародна науково-практична конференція «Захист прав людини в адміністративному судочинстві: сучасний стан і перспективи розвитку в Україні» Київ ,1 – 2 жовтня 2015 року. С. 56-59.

У 2017 році: Голосніченко І.П. Використання спеціальних неюридичних знань при правозастосуванні. // Правове регулювання суспільних відносин в умовах демократизації Української держави : матеріали VІІ Міжнар. наук.-практ. конф. ([18-19 травня] 2016 р. м. Київ) / Уклад. : І. П. Голосніченко, Т. О. Чепульченко, В. Ю. Пряміцин. – К. : НТУУ “КПІ”, 2017. – С. 16–19. 0.4 д.а. Голосніченко І.П. Про категоріально-понятійний апарат адміністративного права // Круглий стіл: «Розвиток адміністративного законодавства в умовах реформаційних процесів в Україні». Інститут держави та права ім. В.М.Корецького НАН України. К. 27 жовтня 2017 р. Голосніченко І.П. Удосконалення адміністративно-процедурного законодавства. Круглий стіл: «Адміністративно-процесуальне законодавство – перспективи розвитку». Національний авіаційний університет. Київ: 31 жовтня 2017 р.

Участь у конференціях закордоном: Голосніченко І.П. Влияние законодательства Европейского Союза на правосознание и правовую культуру в строительстве Украинского государства // Międzynarodowа Konferencji Naukowа nt. «PROBLEMY EUROPEIZACJI – WYBRANE ASPEKTY PRAWNE, ADMINISTRACYJNE I PEDAGOGICZNE». – Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu // Radom 13 kwiecień 2013 r. (Польща); Иван Голосниченко Проблемы борьбы с правонарушениями в бюджетной сфере // FINANSE PUBLICZNE W POLSCE - TEORIA I PRAKTYKA» Radom, Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu. – 2014 r. – С. 130-136.; . Ivan Golosnichenko Natalia Zołotariowa. Umowa administracyjna jako forma działań w zakresie zarządzania w prawnym państwie // Międzynarodowа Konferencjа Naukowа «INTEGRACJA A BEZPIECZEŃSTWO - WYBRANE ASPEKTY PRAWNE, ADMINISTRACYJNE, SPOŁECZNE I PEDAGOGICZNE». – Radom: Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu 25 kwietnia 2015 r.

Урядові нагороди:

Заслужений юрист України (1996 р.), Відмінник освіти України (2007), медалі: Ветеран органів внутрішніх справ, За вислугу років І ступеня, За вислугу років ІІ ступеня, За вислугу років ІІІ ступеня. 3 ювілейні медалі.

Трофанчук Г. І. – професор кафедри, кандидат юридичних наук, доцент.

Закінчив історичний факультет Київського університету імені Т.Г. Шевченка та Національну академію внутрішніх справ. Багато років викладає навчальні курси: «Історія держави та права України», «Історія держави та права зарубіжних країн», «Основи римського приватного права», «Історія вчень про державу та право». Нині – професор кафедри Київського інституту інтелектуальної власності та права Національної університету «Одеська юридична академія».

Тимченко С.М. – професор кафедри, доктор юридичних наук.

Щербак Н.О. – професор кафедри, доктор історичних наук.

Закінчила Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. Доктор історичних наук з 2007 року. Дисертацію захистила у спеціалізованій вченій раді в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка в листопаді 2006 р. на тему: «Особливості національної політики російського уряду на Правобережній Україні наприкінці ХУІІІ – початку ХХ ст.» зі спеціальності 07.00.01 історія України. Стаж педагогічної роботи у вищих закладах освіти ІІІ – ІУ рівня акредитації складає понад 20 років, зокрема, у Національній академії внутрішніх справ - 15 років. Забезпечує навчальний процес з дисциплін: «Історія української культури», «Історія держави та права України» та ін. Є автором навчально-методичних комплексів з даних курсів.

Чулінда Л. І. – доцент кафедри, кандидат юридичних наук, доцент.

Закінчила Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Національну академію внутрішніх справ України. Автор двох монографій, трьох навчальних посібників (у співавторстві), понад 60 наукових статей. Сфера наукових інтересів: теорія держави і права; верховенство права; права людини; право Європейського Союзу; тлумачення текстів нормативно-правових актів. Викладає навчальні дисципліни: «Право Європейського Союзу»; «Судові та правоохоронні органи України»; «Право Ради Європи»; «Порівняльне правознавство».

Панова Н. С. – доцент кафедри, кандидат юридичних наук, доцент.

З відзнакою закінчила Економіко-правовий факультет Одеської національної юридичної академії за спеціальністю «правознаство», здобула кваліфікацію юрист-спеціаліст. Захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. У 2014 році рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки присвоєне вчене звання доцента. Працює в Національному університеті «Одеська юридична академія» з 2001 року. Веде цикл адміністративно-правових дисциплін. Автор понад 40 наукових праць (серед них монографія та навчальний посібник у співавторстві).

Дорогіх О.М. – доцент кафедри, кандидат юридичних наук, доцент.

Закінчила Українську академію внутрішніх справ, спеціальність – «Правознавство». Кандидат юридичних наук з 1999 року зі спеціальності теорія управління; адміністративне право і процес; фінансове право. Захистила дисертацію на тему: «Організаційно-правові основи діяльності Державної контрольно-ревізійної служби в Україні». Вчене звання доцент присвоєно з 2014 року. Має 31 публікацію, з них 17 наукового та 11 навчально-методичного характеру, у т.ч. 9 публікацій у фахових виданнях, співавтор 1 навчального посібника з грифом МОН України, 2 підручників з грифом МВС. Забезпечує викладання таких дисциплін: «Господарське право», «Податкове право», «Концепт приватного права в умовах інтеграційних пресів в Україні», «Фінансове право», «Цивільне право».

Петрів І.М. – доцент кафедри, кандидат юридичних наук.

Закінчив Львівський Національний Університет ім. І.Я. Франка, спеціальність «Правознавство». Старший офіцер, начальник групи міжнародно-правового відділу Управління правового забезпечення Генерального Штабу ЗС України. Науковий співробітник з питань військового права Національного науково-дослідного центру оборонних технологій і воєнної безпеки України. В вересні 2004 року захистив кандидатську дисертацію в Інституті держави і права НАН України ім. Корецького В.М. З вересня 2012 р – по грудень 2012 р – навчався на курсах підвищення кваліфікації в університеті економіки і права «Крок» за програмою «Менеджмент безпеки підприємницької діяльності», що тривав 500 годин за участю Університету Економіки і Права «Крок» (м.Київ) та Вищої школи Бізнесу міста Буде (Королівство Норвегія). З 2015 – 2016 рр. - доцент кафедри військового права Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

За період викладацької роботи має 30 статей стосовно сектору безпеки в юридичних виданнях України та навчальний посібник. В 2009 році вийшла монографія «Рада національної безпеки і оборони України: правові основи становлення та розвитку». Навчальні дисципліни: Основи військового права, Основи національної безпеки, Право міжнародних договорів, Міжнародне гуманітарне право, Конституційне право зарубіжних країн.

Заболотна Людмила Володимирівна - доцент кафедри, кандидат юридичних наук

У 2013 році закінчила юридичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченко (диплом із відзнакою). З липня 2008р. по серпень 2010р. - спеціаліст І категорії відділу реєстрації актів цивільного стану Вінницького міського управління юстиції Вінницької області; з грудня 2010р. по листопад 2011р. – головний спеціаліст сектору інформаційно-аналітичної роботи управління організаційного забезпечення діяльності Державної судової адміністрації України; з серпня 2013р. по вересень 2014 р. – начальник юридичного відділу Вінницького національного аграрного університету;з вересня 2014р. по липень 2016р. – слухачка Дипломатичної академії України при Міністерстві закордонних справ України;з листопада 2013р. по вересень 2017р. – аспірант Київського національного університету імені Тараса Шевченка;з жовтня 2017р. - доцент кафедри загальнотеоретичної юриспруденції, конституційного та адміністративного права Київського інституту інтелектуальної власності та права національного університету «Одеська юридична академія».

В 2017 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Дисертація присвячена адміністративно-правовому забезпеченню діяльності державних службовців дипломатичної служби України.

Рабчевська Анастасія Олександрівна

- лаборант кафедри конституційного, адміністративного та міжнародного права

Наукова та навчально – методична робота

Крусян А.Р. – завідувач кафедри, доктор юридичних наук, професор - є автором понад 130 наукових, науково-методичних та інших праць. Зокрема, є автором таких монографій, підручників, посібників та методичних матеріалів:

 • Крусян А. Р. Современный конституционализм в Украине. Введение в украинское конституционное право : монография / М. Ф. Орзих,
  А. Р. Крусян. – К. : Алерта, 2006. – 290 с.
 • Крусян А. Р. Сучасний український конституціоналізм : монографія
  / Крусян А. Р. – К. : Юрінком Інтер, 2010. – 560 с.
 • Проблеми теорії конституційного права України : монографія / За заг. ред. Ю.С. Шемшученка. – К.: Парламентське вид-во, 2013. – 616 с. [Крусян А. Р. Генеза теорії конституціоналізму (С. 133-151); Сучасний український конституціоналізм: сутність, структура, принципи (С. 151-173)]
 • Конституційний процес в Україні та світовий досвід конституціоналізму : монографія / [Шемшученко Ю.С., Батанов О.В., Крусян А.Р. та ін.] ; наук. ред. Ю.С. Шемшученко, від. ред. Н.М. Пархоменко. – К. : Вид-во «Юридична думка», 2014. – 262 с.

5. Крусян А.Р. Взаимодействие местных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления в Украине: учеб. пособ. / А.Р. Крусян. – Одесса: Юрид. л-ра, 2001. – 164 с.

6. Крусян А.Р. Юридическая деонтология: учебно-метод. пособ./ М.Ф. Орзих, А.Р. Крусян. – [2-е изд., доп.]. – Одесса: Юрид. л-ра, 2003. – 48 с.

7. Крусян А.Р. Современный конституционализм в Украине / А.Р. Крусян, М.Ф. Орзих // Введение в украинское право : [учеб.-науч. изд. / под ред. С. В. Кивалова, Ю. Н. Оборотова] – О. : Юрид. л-ра, 2005. – С. 173–215.

8. Крусян А.Р. Державний лад; Конституційна законність; Конституційний закон; Місцеве самоврядування; Місцеве управління / А.Р. Крусян // Юридична енциклопедія для юнацтва : [за ред. С. В. Ківалова, Ю. М. Оборотова]. – О. : Юрид. л-ра, 2006. – С. 93–94, 186, 226–227.

9. Крусян А.Р. Конституционное право Украины: пособие / М.Ф. Орзих, А.Р. Крусян. – [3-е изд., доп.]. – Одесса-Кировоград : Ю-Информ, 2006. – 212 с.

10. Крусян А. Р. Юридична деонтологія : навч.-метод. посіб. / М. П. Орзіх, А. Р. Крусян – [3-е изд., доп.] – О. : Юрид. л-ра, 2007. – 44 с.

11. Крусян А. Р. Содержание современного украинского конституционализма / А. Р. Крусян // Введение в украинское право : [2-е изд., перераб. и доп. / под общ. ред. С. В. Кивалова, Ю. Н. Оборотова]. – О. : Юрид. л-ра, 2009. – С. 228–244.

12. Krusyan A. R . Content of Modern Ukrainian Constitutionalism/ A.R. Krusyan // Fundamentals of Ukrainian law / edited: Academician S.V. Kivalov, Professor Yu.N. Oborotov, Professor V.A. Tulyakov. – 2-nd edition, revised and supplemented. – Odessa : Yurydychna literature, 2010. – P. 184-196.

13. Крусян А. Р. Юридическая деонтология: учебно-методическое пособие. – [4-е изд., перераб. и доп.] – О. : Юрид. л-ра, 2011. – 52 с.

14. Крусян А. Р. Юридична деонтологія : навч.-метод. посіб. – [5-те вид., доп.] – О. : Юрид. л-ра, 2011. – 48 с.

15. Крусян А. Р. Конституционное право Украины : учебно-методическое пособие. – [4-е изд.,перераб. и доп.] – Одесса: Фенікс, 2011. – 226 с.

16. Крусян А.Р. Конституция и конституционное законодательство Украины// Проблемы современной конституционалистики: учеб. пособ. / М. Ф. Орзих, А. Р. Крусян [и др.] ; под ред. М. Ф. Орзиха. – К. : Юринком Интер, 2012. – 368 с. – С. 133- 169.

17. Генезис конституційних ідей та інститутів в Україні / А.Р. Крусян// Проблеми сучасної конституціоналістики. Випуск 2: Конституційні перетворення в Україні: навч. посіб. / М.П. Орзіх, В.М. Шаповал, А.Р. Крусян та ін. : за ред. М.П. Орзіх. – К. : Юрінком Інтер, 2012. – 432 с. – (Серія «Проблеми сучасної конституціоналістики». Випуск 2) – С. 7-31.

18. Крусян А.Р. Модернізація системи публічної влади / А.Р. Крусян// Проблеми сучасної конституціоналістики. Випуск 2: Конституційні перетворення в Україні: навч. посіб. / М.П. Орзіх, В.М. Шаповал, А.Р. Крусян та ін. : за ред. М.П. Орзіх. – К. : Юрінком Інтер, 2012. – 432 с. – (Серія «Проблеми сучасної конституціоналістики». Випуск 2) – С. 282-307.

 • Крусян А. Р. Вступ до сучасного конституціоналізму в зарубіжних країнах // Конституційне право зарубіжних країн. Том 1: Загальна частина. – Дніпропетровськ «Середняк Т.К.», 2014. – С. 6-34.
 • Конституционное право зарубежных стран : учебник / Н.В. Мишина, А.Р. Крусян, Д.Я. Гараджаев и др. – Харьков: Право, 2015. – 848 с.
 • Крусян А.Р. Сучасний український конституціоналізм: теоретичні основи / А.Р. Крусян // Проблеми сучасної конституціоналістики : навч. посіб. / [М.В. Афанасьєва, О.В. Батанов, А.А. Єзеров та ін.] ; за ред. А.Р. Крусян. – О. : Фенікс, 2015. – Вип. 3 : Сучасний український конституціоналізм. – 526 с. (серія: Проблеми сучасної конституціоналістики). – С. 9-36.
 • Крусян А.Р. Конституційно-правова свобода людини як мета сучасного українського конституціоналізму / А.Р. Крусян // Проблеми сучасної конституціоналістики : навч. посіб. / [М.В. Афанасьєва, О.В. Батанов, А.А. Єзеров та ін.] ; за ред. А.Р. Крусян. – О. : Фенікс, 2015. – Вип. 3 : Сучасний український конституціоналізм. – 526 с. (серія: Проблеми сучасної конституціоналістики). – С. 36-60.
 • Крусян А.Р. Сприйняття та втілення принципів європейського конституціоналізму на сучасному етапі конституційних перетворень в Україні / А.Р. Крусян // Проблеми сучасної конституціоналістики : навч. посіб. / [М.В. Афанасьєва, О.В. Батанов, А.А. Єзеров та ін.] ; за ред. А.Р. Крусян. – О. : Фенікс, 2015. – Вип. 3 : Сучасний український конституціоналізм. – 526 с. (серія: Проблеми сучасної конституціоналістики). – С. 80-113.
 • Крусян А.Р. Поняття, структура та принципи методології сучасного українського конституціоналізму / А.Р. Крусян // Проблеми сучасної конституціоналістики : навч. посіб. / [М.В. Афанасьєва, О.В. Батанов, А.А. Єзеров та ін.] ; за ред. А.Р. Крусян. – О. : Фенікс, 2015. – Вип. 3 : Сучасний український конституціоналізм. – 526 с. (серія: Проблеми сучасної конституціоналістики). – С. 114-140.
 • Крусян А.Р. Поняття та зміст функціонального механізму сучасного українського конституціоналізму/ А.Р. Крусян // Проблеми сучасної конституціоналістики : навч. посіб. / [М.В. Афанасьєва, О.В. Батанов, А.А. Єзеров та ін.] ; за ред. А.Р. Крусян. – О. : Фенікс, 2015. – Вип. 3 : Сучасний український конституціоналізм. – 526 с. (серія: Проблеми сучасної конституціоналістики). – С. 386-411.
 • Крусян А.Р. Навчальна програма спеціального курсу «Сучасний український конституціоналізм»/ А.Р. Крусян // Проблеми сучасної конституціоналістики : навч. посіб. / [М.В. Афанасьєва, О.В. Батанов, А.А. Єзеров та ін.] ; за ред. А.Р. Крусян. – О. : Фенікс, 2015. – Вип. 3 : Сучасний український конституціоналізм. – 526 с. (серія: Проблеми сучасної конституціоналістики). – С. 489-510.
 • Крусян А.Р. Конституційне право України : навч.- метод. посіб. / А.Р. Крусян. – Одеса: Фенікс, 2015. – 138 с.
 • Крусян А.Р. Лекція професора А. Крусян «Верховна Рада України» // Право України. – 2015. - № 5. – С. 124-136.

Трофанчук Г.І. – професор кафедри, кандидат юридичних наук, доцент

Автор понад 30 публікацій з актуальних проблем історії держави і права, історії вчень про державу і право, у тому числі: «Основи римського цивільного права» (2000 р.), «Історія вчень про державу та право» (2005 р.), «Римське приватне право» (2006 р.), «Історія вчень про державу та право України. Курс лекцій» (2000 р.), «Історія держави та права зарубіжних країн».

Панова Н.С. веде цикл адміністративно-правових дисциплін. Автор понад 40 наукових праць (серед них монографія та навчальний посібник у співавторстві).

Чулінда Л.І. - автор двох монографій, трьох навчальних посібників (у співавторстві), понад 60 наукових статей.

Дорогіх О.М. має 31 публікацію, з них 17 наукового та 11 навчально-методичного характеру, у т.ч. 9 публікацій у фахових виданнях, співавтор 1 навчального посібника з грифом МОН України, 2 підручників з грифом МВС.

Петрів І.М. за період викладацької роботи має 30 статей стосовно сектору безпеки в юридичних виданнях України та навчальний посібник. В 2009 році вийшла монографія «Рада національної безпеки і оборони України: правові основи становлення та розвитку».

З використанням науково-прикладних досліджень кафедра активно включилася до процесів розробки пропозицій та підготовки законопроектів щодо змін до Конституції України. Відповідно до Указу Президента України № 190/2015 від 31 березня 2015 року завідувач кафедри А. Р. Крусян входять до складу Конституційної комісії, метою якої є підготовка законопроекту (законопроектів) про внесення змін до Конституції України

Бібліографія А.Р. Крусян за 2012-2017 рр.

 • Крусян А.Р. Конституция и конституционное законодательство Украины// Проблемы современной конституционалистики: учеб. пособ. / М. Ф. Орзих, А. Р. Крусян [и др.] ; под ред. М. Ф. Орзиха. – К. : Юринком Интер, 2012. – 368 с. – С. 133- 169.
 • Генезис конституційних ідей та інститутів в Україні / А.Р. Крусян// Проблеми сучасної конституціоналістики. Випуск 2: Конституційні перетворення в Україні: навч. посіб. / М.П. Орзіх, В.М. Шаповал, А.Р. Крусян та ін. : за ред. М.П. Орзіх. – К. : Юрінком Інтер, 2012. – 432 с. – (Серія «Проблеми сучасної конституціоналістики». Випуск 2) – С. 7-31.
 • Крусян А.Р. Модернізація системи публічної влади / А.Р. Крусян// Проблеми сучасної конституціоналістики. Випуск 2: Конституційні перетворення в Україні: навч. посіб. / М.П. Орзіх, В.М. Шаповал, А.Р. Крусян та ін. : за ред. М.П. Орзіх. – К. : Юрінком Інтер, 2012. – 432 с. – (Серія «Проблеми сучасної конституціоналістики». Випуск 2) – С. 282-307.
 • Крусян А.Р. Україна як соціальна держава: концептуальні положення та конституційно-правові реалії/ А.Р. Крусян // Актуальні проблеми політики : зб. наук. пр. / гол. ред. С. В. Ківалов ; відп. за вип. Л. І. Кормич. – Одеса : Національний університет «Одеська юридична академія» : Південноукраїнський центр гендерних проблем, 2012. – Вип. 44. – С. 35 – 47.
 • Крусян А.Р. Політико-правові цінності сучасного українського конституціоналізму (в контексті аксіологічного виміру конституційного права)/ А.Р. Крусян // Актуальні проблеми політики : зб. наук. пр. / гол. ред. С. В. Ківалов ; відп. за вип. Л. І. Кормич. – Одеса : Національний університет «Одеська юридична академія» : Південноукраїнський центр гендерних проблем, 2012. – Вип. 45. – С. 3 – 15.
 • 79. Крусян А.Р. Конституційна законність: правова доктрина та практика забезпечення і захисту в Україні/ А.Р. Крусян // Митна справа. – 2012. – № 1. – С.3-10.
 • 80. Крусян А.Р. Генезис науково-практичної парадигми конституціоналізму/ А.Р. Крусян // Актуальні проблеми держави і права: зб. наук. праць. – Одеса: Юрид. л-ра, 2012. – Вип. 63. – С.41-50.
 • 81. Крусян А.Р. Методологія сучасного українського конституціоналізму/ А.Р. Крусян // Юридичний вісник. – 2012. - № 2. - С.
 • 82. Аксіологічний вимір сучасного українського конституціоналізму // Актуальні проблеми філософії права: правова аксіологія : Матеріали Міжнародного «круглого столу» ( м. Одеса, 9 грудня 2011 р.). – Одеса : Фенікс, 2012. – С. 217-222.
 • 83. Система публічної влади в Україні та тенденції її конституційного розвитку// Правове життя сучасної України : матеріали Міжнар. наук. конф. проф.-виклад. складу, присвяченої 15-річчю Національного університету «Одеська юридична академія» та 165-річчю Одеської школи права. – Т. 1.- м. Одеса, 20–21 квітня 2012 р. – О. : Фенікс, 2012. – С. 257–259.
 • Крусян А.Р. Конституційні перетворення в Україні: доктринально-правові основи та практика / АР. Крусян // Право України. – 2012. - № 8. – С. 122-131.
 • Крусян А. Р. Конституційно-правові засади діяльності Вищої ради юстиції / А. Р. Крусян // Вища рада юстиції – 15 років діяльності. – К. : Вид-во ЛОГОС Україна, 2013. – 200 с. – С. 127-130.
 • Крусян А. Р. Методологічні питання оновлення Конституції України / А. Р. Крусян// Вісник Конституційної Асамблеї (журнал засновано як додаток до юридичного журналу «Право України»). – 2013. - №1. – С. 94-102.
 • Крусян А. Р. Доктринальна концепція оновлення (модернізації) конституційних положень щодо засад конституційного ладу України / А. Р. Крусян // Правове життя сучасної України: матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (16-17 травня 2013 р.). Т. 1./ відп. за вип. д.ю.д., проф. В. М. Дрьомін ; Націон. Ун-т «Одеська юридична академія». – Одеса: Фенікс, 2013. – С. 270-272.
 • Крусян А. Р. Концептуально-методологічні засади модернізації Конституції України / А. Р. Крусян // матер.XIV Всеукр. наук-практ. конф. «Законодавство України: проблеми та перспективи розвитку» (Київ, 2 квітня 2013 р.). – К.: Київський університет права Національної академії наук України, 2013.
 • Крусян А. Р. Доктринальна концепція модернізації конституційних положень щодо засад конституційного ладу України / А. Р. Крусян // Юридичний вісник України. – 2013. - № 2. – С. 21-30.
 • Крусян А. Р. Концепт демократії в науково-практичній парадигмі сучасного українського конституціоналізму / А. Р. Крусян // Право України. – 2013. - № 8. – С. 72-81.
 • Крусян А. Конституционное право Украины: динамика в 2012 году и тенденции развития / А. Крусян // European review of public law.- EPLO. – Vol. 25. – 3/2013. – P. 1323-1351.
 • Громадянське суспільство в Україні як передумова сучасного українського конституціоналізму: поняття і тенденції розвитку / А. Р. Крусян // Право України. – 2014. - № 4. – С. 17-25.
 • Крусян А.Р. Конституційний процес в Україні: втілення принципів європейського конституціоналізму / А. Крусян, Н. Мішина // Вісник Конституційного Суду України. – 2014. - № 3. – С. 72-80.
 • Крусян А. Р. Вступ до сучасного конституціоналізму в зарубіжних країнах // Конституційне право зарубіжних країн. Том 1: Загальна частина. – Дніпропетровськ «Середняк Т.К.», 2014. – С. 6-34.
 • Крусян А. Р. Конституційний Суд України: питання удосконалення конституційно-правового регулювання / А. Р. Крусян // Юридичний вісник. – 2014. - № 2. – С. 29 – 35.
 • Крусян А. Р. Круглий стіл «Зміни до Конституції України: доктринальні підходи та обговорення концепції проекту Закону України «Про внесення змін до Конституції України», запропонованого Українською морською партією / А. Р. Крусян // Митна справа. – 2014. – № 4. – С. 1, 101, 1–4.
 • Крусян А. Р. Інститут Президента України: становлення та розвиток / А. Р. Крусян // Інститут Президента України в системі державної влади України : Матер. наукової конференції (Київ, 17 січня 2014 р.) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.univ.kiev.ua
 • Крусян А. Р. Конституціоналізм і демократія: концепція співвідношення / А. Р. Крусян // Правове життя сучасної України: матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (16–17 травня 2014 р.): у 2 т. Т. 1./ відп. за вип. д.ю.д., проф. В. М. Дрьомін ; Націон. Ун-т «Одеська юридична академія». – Одеса: Юридична література, 2014. – С. 120–122.
 • Конституционное право зарубежных стран : учебник / Н.В. Мишина, А.Р. Крусян, Д.Я. Гараджаев и др. – Харьков: Право, 2015. – 848 с.
 • Крусян А.Р. Фактори конституційного процесу в сучасній Україні: в пошуках стабільності та демократичного розвитку / А.Р. Крусян // Право України. – 2014. - № 7. – С. 167-174.
 • Крусян А. Р. Сучасні конституційні перетворення в умовах європейської інтеграції України / А.Р.Крусян// Правові та інституційні механізми забезпечення сталого розвитку України : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (16 травня 2015 р., м. Одеса) : у 2 т. Т.1 /відп. ред. М.В. Афанасьєва. – Одеса : Юридична література, 2015. – С. 242-244.
 • Крусян А.Р. Сучасний український конституціоналізм: теоретичні основи / А.Р. Крусян // Проблеми сучасної конституціоналістики : навч. посіб. / [М.В. Афанасьєва, О.В. Батанов, А.А. Єзеров та ін.] ; за ред. А.Р. Крусян. – О. : Фенікс, 2015. – Вип. 3 : Сучасний український конституціоналізм. – 526 с. (серія: Проблеми сучасної конституціоналістики). – С. 9-36.
 • Крусян А.Р. Конституційно-правова свобода людини як мета сучасного українського конституціоналізму / А.Р. Крусян // Проблеми сучасної конституціоналістики : навч. посіб. / [М.В. Афанасьєва, О.В. Батанов, А.А. Єзеров та ін.] ; за ред. А.Р. Крусян. – О. : Фенікс, 2015. – Вип. 3 : Сучасний український конституціоналізм. – 526 с. (серія: Проблеми сучасної конституціоналістики). – С. 36-60.
 • Крусян А.Р. Сприйняття та втілення принципів європейського конституціоналізму на сучасному етапі конституційних перетворень в Україні / А.Р. Крусян // Проблеми сучасної конституціоналістики : навч. посіб. / [М.В. Афанасьєва, О.В. Батанов, А.А. Єзеров та ін.] ; за ред. А.Р. Крусян. – О. : Фенікс, 2015. – Вип. 3 : Сучасний український конституціоналізм. – 526 с. (серія: Проблеми сучасної конституціоналістики). – С. 80-113.
 • Крусян А.Р. Поняття, структура та принципи методології сучасного українського конституціоналізму / А.Р. Крусян // Проблеми сучасної конституціоналістики : навч. посіб. / [М.В. Афанасьєва, О.В. Батанов, А.А. Єзеров та ін.] ; за ред. А.Р. Крусян. – О. : Фенікс, 2015. – Вип. 3 : Сучасний український конституціоналізм. – 526 с. (серія: Проблеми сучасної конституціоналістики). – С. 114-140.
 • Крусян А.Р. Поняття та зміст функціонального механізму сучасного українського конституціоналізму/ А.Р. Крусян // Проблеми сучасної конституціоналістики : навч. посіб. / [М.В. Афанасьєва, О.В. Батанов, А.А. Єзеров та ін.] ; за ред. А.Р. Крусян. – О. : Фенікс, 2015. – Вип. 3 : Сучасний український конституціоналізм. – 526 с. (серія: Проблеми сучасної конституціоналістики). – С. 386-411.
 • Крусян А.Р. Навчальна програма спеціального курсу «Сучасний український конституціоналізм»/ А.Р. Крусян // Проблеми сучасної конституціоналістики : навч. посіб. / [М.В. Афанасьєва, О.В. Батанов, А.А. Єзеров та ін.] ; за ред. А.Р. Крусян. – О. : Фенікс, 2015. – Вип. 3 : Сучасний український конституціоналізм. – 526 с. (серія: Проблеми сучасної конституціоналістики). – С. 489-510.
 • Крусян А.Р. Конституційне право України : навч.- метод. посіб. / А.Р. Крусян. – Одеса: Фенікс, 2015. – 138 с.
 • Крусян А.Р. Лекція професора А. Крусян «Верховна Рада України» // Право України. – 2015. - № 5. – С. 124-136.
 • Крусян А.Р. «Конституція України діє, конституційна реформа триває» (децентралізація публічної влади як напрям сучасного етапу конституційної реформи в Україні) // Юридичний вісник. – 2015. – № 3. – С. 113-120.
 • Крусян А.Р. Формування та розвиток громадянського суспільства в Україні / А.Р. Крусян // Вісник Південного регіонального центру Національної академії правових наук України. – 2015. – № 5. – С. 36-45.
 • Крусян А.Р. Відповідь учасника Всеукраїнського форуму учених-правознавців «Новітній конституційний процес в Україні: питання децентралізації влади» на запитання журналу «Право України» / А.Р. Крусян // Право України. – 2015. - № 11. – С. 36-41.
 • Krusyan A. R. Basic Principles of Ukrainian Constitutionalism in the European Dimension / A. R. Krusyan // Молодий вчений. – 2015. – №12.1 (27.1). – С. 84-88 (Журнал включено до міжнародних каталогів наукових видань і наукометричних баз: РИНЦ, Scholar Google, OAJI, Cite Factor, Research Bible, Index Copernicus) (0,5 др. арк.)
 • Крусян А.Р. Реформування Конституційного Суду України: реалії, проблеми та перспективи / А.Р. Крусян // Юридичний вісник. – 2016. - № 2.
 • Крусян А.Р. Мета та зміст сучасного етапу конституційної реформи в умовах євроінтеграції України / А.Р. Крусян // Правові та інституційні механізми забезпечення розвитку держави та права в умовах євроінтеграції : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (20 травня 2016 р., м. Одеса) : у 2 т. Т.1 /відп. ред. М.В. Афанасьєва. – Одеса : Юридична література, 2016. – С. 243-245.
 • Крусян А.Р. Конституція в науково-практичній парадигмі сучасного українського конституціоналізму (у контексті актуальних питань конституційних перетворень) / А.Р. Крусян // Право України. – 2016. - № 6. – С. 70-78.
 • Крусян А.Р. Конституційно-правові засади запровадження конституційної скарги в Україні як форми захисту прав і свобод людини та громадянина / А.Р. Крусян // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції з питань запровадження конституційної скарги в Україні: збірка тез, м. Київ, 18 грудня 2015, Конституційний Суд України; за ред. Ю.В. Бауліна. – К. : ВАІТЕ, 2016. – С. 31-37
 • Крусян А.Р. Конституція України та новітні політико-правові перетворення/ А.Р. Крусян // Юридичний вісник. – 2016. - № 2. – С. 21-25.
 • Крусян А.Р. Конституційна юстиція та перетворення в Україні / А.Р. Крусян // Український часопис конституційного права. – 2016. - № 1. – С. 31-36.
 • Конституційний контроль та процеси політико-правових перетворень в сучасній Україні / А.Р. Крусян //Конституційний контроль і процеси демократичної трансформації у сучасному суспільстві: збірка матеріалів міжнародної конференції, присвяченої 20-річчю Конституційної Суду України. – Київ: ВАІТЕ, 2016. – С. 68-74.
 • Крусян А.Р. Конституційне гуманітарне право: правова природа, поняття та зміст / А.Р. Крусян //: Традиції та новації юридичної науки: минуле, сучасність, майбутнє (до 20-річчя НУ ОЮА та 180-річчя Одеської школи права) : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (травень 2017 р., м. Одеса) : у 2 т. Т.1 /відп. ред. Г.О. Ульянова. – Одеса : Юридична література, 2017. – С. 243-245.


Новини

2018-12-08

Науково-практична конференція на тему «Сучасний стан та перспективи розвитку земельного, аграрного, екологічного та природоресурсного права: теорія та практика» у м.Харкові

​7 грудня 2018 р. в Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого відбулася науково-практична конференція на тему «Сучасний стан та перспективи розвитку земельного, аграрного, екологічного та природоресурсного права: теорія та практика»

Докладніше

2018-12-08

Ми стали учасниками Міжнародного конституційного полілогу " Внесення змін до Конституції : теорія і практика в конституційній демократії"

7 грудня 2018 року пройшла неймовірно значима подія у галузі конституційного права : відбувся потужніший за змістом і формою захід, проведений Конституційним Судом України, Міжнародний конституційний полілог "Внесення змін до Конституції: теорія і практика в конституційний демократії". ​

Докладніше

2018-12-04

Проведення всеукраїнського круглого столу на тему : «Міжнародні соціальні стандарти та права осіб з інвалідністю»

4 грудня 2018 року в стінах Київського інституту інтелектуальної власності та права НУ «Одеська юридична академія» пройшов всеукраїнський круглий стіл на тему : «Міжнародні соціальні стандарти та права осіб з інвалідністю»

Докладніше

2018-11-30

З Днем народження, наш рідний Університет!

​28 листопада 2018 року у Київському інституті інтелектуальної власності та права НУ ОЮА відбулися урочистості присвячені 21-шій річниці НУ «Одеська юридична академія».

Докладніше

2018-11-28

Зустріч директора інституту Фелика В.І. із головним лікарем Івано-Франківської центральної міської клінічної лікарні Масляком Тарасом Романовичем, заступником голов. лікаря Ціхонем Олегом Володимировичем та одним із представників учасників АТО

​28 листопада 2018 року в стінах Київського інституту інтелектуальної власності та права пройшла зустріч директора, Заслуженого юриста України, доктора юридичних наук Василя Івановича Фелика із поважними гостями: головним лікарем Івано-Франківської центральної міської клінічної лікарні Масляком Тарасом Романовичем, заступником голов. лікаря Ціхонем Олегом Володимировичем та одним із представників учасників АТО.

Докладніше

2018-11-27

Проведення благодійної ярмарки для допомоги дітям-сиротам

26 листопада за підтримки директора Київського інституту інтелектуальної власності та права НУ ОЮА, Заслуженого юриста України, доктора юридичних наук Василя Івановича Фелика та за ініціативи Студентського самоврядування у стінах нашого інституту пройшла благодійна ярмарка "Порадуй себе смаколиком, а дитину - турботою"

Докладніше

2018-11-26

Розвиток співпраці з національними телеканалами

23 листопада директор Київського інституту інтелектуальної власності та права, Заслужений юрист України, доктор юридичних наук Василь Іванович Фелик завітав до студії 5 телеканалу. Під час зустрічі із шеф-редактором 5 каналу Мжельським Володимиром Анатолійовичем, Василь Іванович обговорив можливість співпраці даного телеканалу із нашим інститутом, а також укладання Меморандуму.

Докладніше

2018-11-24

Екскурсія до «Бориспільської виправної колонії (№ 119)»

22 листопада 2018 року студенти 4 курсу Київського інституту інтелектуальної власності та права Національного університету «Одеська юридична академія» відвідали Державну установу «Бориспільська виправна колонія (№ 119)»

Докладніше

2018-11-17

17 листопада 2018 року відбулася традиційно-визначна подія - День відкритих дверей!

17 листопада 2018 року в стінах Київського інституту інтелектуальної власності та права НУ ОЮА за підтримки Президента Національного університету «Одеська юридична академія», академіка Національної академії правових наук України, доктора юридичних наук, професора, Заслуженого юриста України, народного депутата України Сергія Васильовича Ківалова, а також директора КІІВП НУ ОЮА, Заслуженого юриста України, доктора юридичних наук Фелика Василя Івановича відбулася традиційно-визначна подія – День відкритих дверей.

Докладніше

2018-11-16

Феєричне святкування Київським інститутом інтелектуальної власності та права НУ ОЮА Міжнародного дня студентів 2018!

​15 листопада 2018 року Київський інститут інтелектуальної власності та права НУ ОЮА гучно відсвяткував Студентське свято в одному з найкращих нічних клубів столиці – « D. Fleur».

Докладніше

2018-11-10

Київський інститут інтелектуальної власності та права НУ ОЮА виступив співорганізаторем Всеукраїнського науково-методичного семінару «Актуальні питання впровадження поліграфа в Україні: теорія та практика»

10 листопада 2018 Київський інститут інтелектуальної власності та права Національного університету «Одеська юридична академія» виступив співорганізаторем Всеукраїнського науково-методичного семінару «Актуальні питання впровадження поліграфа в Україні: теорія та практика».

Докладніше

2018-11-09

Призначення нового директора Чернівецького юридичного інституту НУ ОЮА

8 листопада 2018 року директор Київського інституту інтелектуальної власності та права НУ ОЮА, Заслужений юрист України, доктор юридичних наук Василь Іванович Фелик як координатор діяльності ЧЮІ НУ ОЮА представив колективу нового директора інституту - Воробчака Андрія Романовича.

Докладніше

2018-11-08

Студенти Київського інституту інтелектуальної власності та права стали учасниками VII Всеукраїнського турніру з історії

6 та 7 листопада 2018 року студенти Київського інституту інтелектуальної власності та права НУ ОЮА взяли участь у VII Всеукраїнському турнірі з історії.

Докладніше

2018-11-07

Подія, на яку усі так чекали! Святкування Міжнародного дня студентів 2018 пройде 15 листопада!

15 листопада 2018 року за сприяння й підтримки Президента Національного університету «Одеська юридична академія», народного депутата України Сергія Васильовича Ківалова відбудеться урочисте святкування Міжнародного дня студентів 2018 у нічному клубі D.FLEUR!

Докладніше

2018-11-07

Уже зовсім скоро у стінах нашого інституту пройде визначна подія - День відкритих дверей!

17 листопада о 12:00 год. в стінах Київського інституту інтелектуальної власності та права НУ ОЮА пройде традиційно - визначна подія - День відкритих дверей. Запрошуємо усіх!

Докладніше