Кафедра інформаційно-аналітичної та інноваційної діяльності

 • # Тупкало
  Віталій Миколайович
  Завідувач кафедри, доктор технічних наук, професор
 • # Гончаренко Алевтина Петрівна Доцент кафедри, кандидат економічних наук
 • # Коваленко Наталя Анатоліївна Доцент кафедри, кандидат філологічних наук
 • # Червінська Тетяна Михайлівна Доцент кафедри, кандидат економічних наук, доцент
 • # Рач Валентин Анатолійович професор кафедри (сумісник), доктор технічних наук, професор
 • # Васильєв Олексій Всеволодович доцент кафедри (сумісник) кандидат технічних наук
 • # Фіц Олександр Юрійович доцент кафедри (сумісник), кандидат наук з державного управління
 • # Чьочь Вікторія Володимирівна доцент кафедри (сумісник), кандидат технічних наук

Кафедра створена у 2008 році на базі «Інституті інтелектуальної власності» (м. Київ) разом з відкриттям фахових спеціальностей «Системний аналіз» (спеціалізація «Консолідована інформація») та «Менеджмент (спеціалізація «Управління інноваційною діяльністю»). В 2014 році в результаті організаційної реорганізації Інституту кафедра увійшла до складу новоствореного ««Інституту інтелектуальної власності та права» Національного університету «Одеська юридична академія».

Кафедра інформаційно-аналітичної та інноваційної діяльності є випусковою кафедрою і на її базі здійснюється підготовка фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» для спеціалізацій «Управління інноваційною діяльністю» (спеціальність 073 «Менеджмент») та «Консолідована інформація» (спеціальність 124 «Системний аналіз»).

Основними завданнями кафедри є забезпечення взаємодії знання інтелектуальної власності і інновацій з метою формування фахівців нової формації та створення й постійне оновлення науково-методичного забезпечення підготовки сучасних кадрів, які здійснюватимуть удосконалення систем управління у сферах інтелектуальної власності, інформаційно-аналітичної та інноваційної діяльності.

#

Кафедра інформаційно-аналітичної і інноваційної діяльності Інституту інтелектуальної власності

Кафедра забезпечує викладання навчальних дисциплін:

 1. Основи менеджменту»
 2. Управління ризиками інвестиційно-інноваційній діяльності»
 3. Менеджмент персоналу»
 4. Основи наукових досліджень»
 5. Системний аналіз та прийняття управлінських рішень»
 6. Інформаційні технології управління інноваційною діяльністю»
 7. Інформаційні технології організації бізнесу»
 8. Теорія бізнесу»
 9. Проектування консолідованих інформаційних ресурсів та систем»
 10. Бізнес – інжиніринг процесно - орієнтованих підприємств»
 11. Технології менеджменту знань»
 12. Технології інформаційного менеджменту»
 13. Адміністративний менеджмент»
 14. Економіка інноваційного підприємства»
 15. Інноваційний менеджмент»
 16. Креативний менеджмент»
 17. Фінансовий менеджмент»
 18. Прогнозування розвитку об’єктів технологій»
 19. Маркетинг інновацій»
 20. Стратегічне управління інноваційним розвитком підприємства»
 21. Управління інноваційними проектами»
 22. Розробка та аналіз інноваційних проектів»
 23. Технології інформаційного менеджменту»
 24. Технології підтримки прийняття рішень»
 25. Основи конкурентної розвідки»
 26. Методологія інформаційно-аналітичної діяльності»
 27. Венчурний бізнес»
 28. Економіка і організація інформаційно-аналітичної діяльності»
 29. Державні закупівлі»
 30. Інноваційна політика та сучасні інноваційні структури»
 31. Державне управління економікою»
 32. Управління ризиками в інвестиційно-інноваційній діяльності».

#

З вересня 2016 року кафедру очолює Тупкало Віталій Миколайович – сертифікований менеджмент - аналітик (навчання в Німеччині за програмою МВА (Master of Business Administration, сертифікат GOPA Consult, Німеччина), доктор технічних наук, професор в області інформаційних систем організаційного управління, академік Академії економічних наук України зі спеціальності «Менеджмент», член двох спеціалізованих вчених рад по захисту дисертацій. Віталій Миколайович пройшов бізнес - стажування пo pecтруктурізаціі підприємств у Пoльщі, Німеччині, Франції за програмами Фонду Дж. Сороса й TACIS.

Ргулярно з 1998 року виконує управлінські консалтингові проекти на підприємствах різних напрямків бізнесу щодо оптимізації систем управління підприємствами з використанням авторської практико - орієнтованої інтерпретації відомих менеджмент-технологій: «управління за цілями» (MBO), «Key Performance Indicator» (KPI, аналітична система показників досягнення бізнес-цілей), «Balanced Scoreсard» (BSC, система стратегічного управління компанією на основі вимірювання і оцінки ключових показників).

При виконанні проектів з розробки технічного завдання на впровадження процесно - орієнтованої автоматизованої системи менеджменту класу ERP (англ. Enterprise Resource Planning - планування і управління ресурсами підприємства) використовує авторську TML (Tupkalo Modeling Language) - технологію виділення, композиції та опису управлінських і технологічних бізнес - процесів, оптимізації управлінського документообігу, інформаційної та організаційної структури підприємств. Проводить індивідуальні консультації керівників і менеджерів підприємств, відкриті й корпоративні семінари - практикуми, тренінги та вебінари по тематиці фінансовий менеджмент, управлінський облік, попроцесне бюджетування, управління за цілями, стратегічне планування, оптимізації системи консолідації інформації.

Має власний практичний досвід діяльності в якості директора з організаційного розвитку корпорації. Автор практико - орієнтованої методології впровадження процесно - орієнтованих систем управління підприємствами (TML - методологія). Володіє технологією навчання «Навчально - тренувальна фірма» і проводить відповідні тренінги для тих, хто має намір створити власний бізнес.

Наукова та науково-методична робота кафедри

Викладачі кафедри проводять наукові дослідження щодо різноманітних аспектів аналітичної та інноваційної діяльності, а саме: дослідження концептуальних основ управління інноваційною діяльністю з формуванням новітніх інформаційно-аналітичних знань щодо методів підтримки ефективних управлінських рішень при розробці програм стратегічного розвитку підприємств і організацій; розробка методологічних засад навчання фахівців з інформаційної та інноваційної сфери маркетинговому підходу до створення та поширення інноваційної та інформаційно-аналітичної продукції; дослідження змісту та ролі творчої діяльності людини в економіці знань.

#

Засідання кафедри інформаційно-аналітичної і інноваційної діяльності Інституту інтелектуальної власності: розгляд результатів навчально – методичної роботи в першому семестрі 2016 – 2017 н.р.

#

Засідання кафедри інформаційно-аналітичної і інноваційної діяльності Інституту інтелектуальної власності: розгляд результатів навчально – методичної роботи в першому семестрі 2016 – 2017 н.р.

Публікації викладацького складу кафедри.

1. Тупкало В.М. Концепція побудови системи управління підприємством на основі принципу «Структура слідує за стратегією»/В.М. Тупкало // Економічний вісник НТУУ «КПІ»: зб. наук. пр. – К.:НТУУ «КПІ». 2016.- Вип. 13, С.319 – 324.

2. Тупкало В.М. Методологічні аспекти організаційного менеджмент-аудиту процесно-орієнтованих підприємств/В.М.Тупкало //Науково-практична конференція «Актуальні проблеми управління та економічного розвитку в умовах інформатизації суспільства» зб.тез.доп. К.: Вид-во ДУТ, 2016.-С.79-80.

3. Тупкало В.М., Колошко І.В. Контролінговий механізм оцінки економічної безпеки енергетичного підприємства на основі оцінки його економічної стійкості / В.М. Тупкало, І.В. Колошко // Економічна безпека держави і науково-технологічні аспекти її забезпечення: зб. наук. праць за матеріалами міжнар.наук.-практ. семінару, 21-22жовт., 2016 р., К.: «МП Леся». С.228 – 237.

4. Тупкало В.М. Бізнес – інжиніринг сучасних процесно – орієнтованих підприємств: монографія / В.М. Тупкало. – К.: ДУТ. 2016. – 281 с.

5. Тупкало В.М. Менеджмент-аудит процесно-орієнтованих підприємств: проблема та методологічні аспекти /В.М. Тупкало // Економіка. Менеджмент. Бізнес: зб. наук. пр. – К.: ДУТ. – Вип.2 (16), 2016.- С.5 – 16.

6. Тупкало В.Н., Колошко И.В. Концептуальный подход к обеспечению и контроллингу экономической устойчивости процессно – ориентированного предприятия / В.Н.Тупкало, И.В. Колошко// Економіка. Менеджмент. Бізнес: зб. наук. пр. – К.: ДУТ. – Вип.2 (16), 2016.- С.175 – 124.

7. Тупкало В.М., Колошко І.В. Підхід до формування процесно – структурованого контролінгового механізму управління підприємством / В.М. Тупкало, І.В.Колошко// VІІ Всеукраїнська науково – практична конференція «Сучасні підходи до управління підприємством» : зб. тез. доп. – К.: Вид-во «Політехніка», 2016.- С.41.

8. Тупкало В.М., Заплотинский Б.А. Вдосконалення якости навчання у вищих навчальних закладах на основі врахування вимог нової версії стандарту ISO 9001:2015. / / В.М. Тупкало, Б.А.Заплотинський // Економіка. Менеджмент. Бізнес: зб. наук. пр. – К.: ДУТ. – Вип.1(15), 2016.- С.5 – 11.

6. Тупкало В.М., Колошко І.В. Методичний підхід до створення механізмів управління витратами процесно – орієнтованого підприємства. / / В.М. Тупкало, І.В.Колошко // Економіка. Менеджмент. Бізнес: зб. наук. пр. – К.: ДУТ. – Вип.4(14), 2015.- С.5 – 9.

7. Тупкало В.М.¸ Заплотинський Б.А. Процесний підхід як основа вдосконалення якості навчання у вищих навчальних закладах. / / В.М. Тупкало, Б.А. Заплотинський // Економіка. Менеджмент. Бізнес: зб. наук. пр. – К.: ДУТ. – Вип.3(13), 2015.- С.5 – 9.

8. Тупкало В.М. Основи методології процесного бізнес – моделювання Тупкало. /В.М. Тупкало // Економіка. Менеджмент. Бізнес: зб. наук. пр. – К.: ДУТ. – Вип.2(12), 2015.- С.5 – 15.

9. Тупкало В.М., Вальчук Т.Л. Процесно – орієнтований підхід щодо створення механізму контролінгу економічної стійкості підприємства / В.М. Тупкало, Т.Л.Вальчук // Збірник наукових праць VI Всеукраїнської науково – практичної конференції з міжнародною участю, 23 квітня 2015 р. – Черкаси: видавець Чабаненко Ю.А. – С.523 – 527.

10. Тупкало В.М. Контролінговий механізм реалізації бізнес – стратегії підприємства / / В.М. Тупкало // Економіка. Менеджмент. Бізнес: зб. наук. пр. – К.: ДУТ. – Вип.1(11), 2015.- С.5 – 14.

11. Тупкало В.Н., Ващенко А.П. Методика оптимизации организационной структуры телекоммуникационного предприятия на основе реструктуризации технологических бізнес - процессов / В.М. Тупкало, О.П. Ващенко // Економіка. Менеджмент. Бізнес: зб. наук. пр. – К.: ДУТ. – Вип.4, 2014.- С.5 – 13.

12. Тупкало В.М., Ващенко О.П. Методологічні основи бізнес – інжинірингу процесно-орієнтованої системи управління телекомунікаційним підприємством / В.М. Тупкало, О.П. Ващенко // Економіка. Менеджмент. Бізнес: зб. наук. пр. – К.: ДУТ. – Вип.3, 2014.- С.5 – 14.

13. Тупкало В.М. Управління економічною доданою вартістю підприємства на основі механізму контролінгової піраміди виручки / В.М. Тупкало // Економіка. Менеджмент. Бізнес: зб. наук. праць. – К.: ДУТ. – Вип.2(10), 2014.- С.5 – 13.

14. Тупкало В.М. Побудова механізму процесно – орієнтованого контролінгу економічної стійкості підприємства / В.М. Тупкало //Збірник наукових праць Державного економіко-технологічного університету транспорту. Серія «Економіка і управління». – Вип. 31. – К.: ДЕТУТ, 2015. – С. 295 – 306.

15. Тупкало В.М. Котегоріальний апарат теорії процесного управління / В.М.Тупкало, С.В.Тупкало//Економічний вісник НТУУ «КПІ»: зб. наук. пр. – К.:НТУУ «КПІ». 2014.- Вип. 11, С.299 – 304.

16. Тупкало В.М. Методичний підхід до реалізації процесно – орієнтованого бюджетування / В.М.Тупкало, С.В.Тупкало // Економіка. Менеджмент. Бізнес: зб. наук. пр. – К.: ДУТ. - Вип.1(9), 2014.- С.5 – 16.

17. Голь И.В., Тупкало В.Н. Анализ подходов формирования системы бизнес – процессов предприятия / И.В. Голь, В.Н.Тупкало // V Міжнародна науково – практична конференція «Актуальні питання теорії та практики менеджменту» : зб. наук. пр. – Луганськ, СНУ. – Видавничий дім «Промдрук», 2014.- С.221 – 223.

18. Тупкало В.М., Бурбело Н.О. Системний підхід до антикризового управління /В.М.Тупкало. Н.О.Бурбело // V Всеукраїнської науково – практичної конференції з міжнародною участю: зб. наук. пр. - К.: НТУУ «КПІ», 2014.- С.499 – 503.

19. Голь И.В., Тупкало В.Н. Модель финансово-экономической устойчивости предприятий на основе бизнес-целевого подхода / И.В. Голь, В.Н.Тупкало// Сучасні наукові підходи до стабільного розвитку та економічної безпеки : зб. наук. пр. – Чернігів, ЧДТУ. – Видавничий дім «Гельветика», 2014.- С.123 – 124.

Новини

2017-09-17

Профорієнтаційна зустріч керівництва Київського інституту інтелектуальної власності та права НУ ОЮА з батьками випускників 9-х та 11-х класів Слов'янської гімназії м. Києва

14 вересня 2017 року на базі Скандинавської гімназії м.Києва відбулася консультативна, профорієнтаційна зустріч представників керівництва Київського інституту інтелектуальної власності та права НУ ОЮА з батьками випускників 9-х - 11-х класів гімназії.

Докладніше

2017-09-13

Зустріч студентів заочної форми навчання з директором Київського інституту інтелектуальної власності та права Феликом В.І.

11 вересня 2017 року відбулася зустріч студентів заочної форми навчання Київського інституту інтелектуальної власності та права з директором інституту Феликом Василем Івановичем.

Докладніше

2017-09-06

Зустріч директора Київського інституту інтелектуальної власності та права НУ ОЮА Фелика В.І. зі студентами інституту та коледжу

06.09.2017 та 08.09.2017 року відбулися зустрічі директора Київського інституту інтелектуальної власності та права Національного університету «Одеська юридична академія» доктора юридичних наук Фелика Василя Івановича зі студентами інституту та коледжу.

Докладніше

2017-09-01

День Знань у Київському інституті інтелектуальної власності та права та коледжі Київського інституту інтелектуальної власності та права Національного університету «Одеська юридична академія»

1 вересня 2017 року у Київському інституті інтелектуальної власності та права та коледжі Київського інституту інтелектуальної власності та права Національного університету «Одеська юридична академія» відбулося свято присвячене Дню Знань.

Докладніше

2017-09-01

Відкриття «Карпатської гірки» на території Київського інституту інтелектуальної власності та права НУ ОЮА

Все краще для студентів! Під цим гаслом, адміністрація Київського інституту інтелектуальної власності та права НУ ОЮА спільно зі студентською радою , впроваджують у життя проекти по благоустрою території Студентського містечка.

Докладніше

2017-08-31

Збори трудового колективу Київського інституту інтелектуальної власності та права НУ ОЮА

31 серпня 2017 року відбулися збори трудового колективу Київського інституту інтелектуальної власності та права НУ ОЮА . Перед присутніми на зборах виступив директор інституту Фелик В.І., який представив нових викладачів

Докладніше

2017-08-30

Київський інститут інтелектуальної власн­ості та права починає новий навчальний рік

1 вересня 2017 року о 9.00 відбудеться свято присвячене поча­тку нового навчально­го року

Докладніше

2017-08-24

З Днем Незалежності України!

Коли корабель держави вирушає в самостійне плавання, необхідно як на морі дотриматися трьох головних умов. Потрібні чітка мета, яка об'єднує всю команду, злагодженість і професіоналізм мореплавців. Не дарма кажуть, що для корабля, у якого немає напрямку, не буває попутного вітру.

Докладніше

2017-08-23

З Днем Державного прапора України!

23 серпня в Україні відзначають День Державного прапора. Це свято було засновано в знак великої поваги до офіційного державного символу України.

Докладніше

2017-07-28

​Завершився строк подання документів на здобуття ступенів бакалавр та магістр у Київському інституті інтелектуальної власності та права Національного університету «Одеська юридична академія»

«Національний університет «Одеська юридична академія» - це унікальне поєднання сучасного європейського підходу і класичних академічних традицій»

Докладніше