Кафедра інформаційно-аналітичної та інноваційної діяльності

Завідувач кафедри інформаційно-аналітичної та

інноваційної діяльності Тупкало Віталій

Миколайович є сертифікованим менеджмент -

аналітиком (навчання в Німеччині за програмою

МВА (Master of BusinessAdministration,

сертифікат GOPA Consult, Німеччина). Доктор

технічних наук, професор вобласті інформаційних систем організаційного управління. Академік Академії економічних наук України зі спеціальності «Менеджмент». Пройшов бізнес - стажування з pecтруктурізації підприємств у Пoльщі, Німеччині, Франції за програмами Фонду Дж. Сороса й TACIS. Ргулярно з 1998 року виконує управлінські консалтингові проекти на підприємствах різних напрямків бізнесу щодо оптимізації систем управління підприємствами з використанням авторської практико - орієнтованої інтерпретації відомих менеджмент-технологій: «управління за цілями» (MBO), «Key Performance Indicator» (KPI, аналітична система показників досягнення бізнес-цілей), «Balanced Scoreсard» (BSC, система стратегічного управління компанією на основі вимірювання і оцінки ключових показників). При виконанні проектів з розробки технічного завдання на впровадження процесно - орієнтованої автоматизованої системи менеджменту класу ERP (англ. Enterprise Resource Planning - планування і управління ресурсами підприємства) використовує авторську TML (Tupkalo Modeling Language) - технологію виділення, композиції та опису управлінських і технологічних бізнес - процесів, оптимізації управлінського документообігу, інформаційної таорганізаційної структури підприємств. Проводить індивідуальні консультації керівників і менеджерів підприємств, відкриті й корпоративні семінари - практикуми, тренінги та вебінари по тематиці фінансовий менеджмент, управлінський облік, попроцесне бюджетування, управління за цілями, стратегічне планування, оптимізації системи консолідаціїінформації. Має власний практичний досвід діяльності в якості директора з організаційного розвитку корпорації. Автор практико - орієнтованої методології впровадження процесно - орієнтованих систем управління підприємствами (TML - методологія). Володіє технологією навчання «Навчально - тренувальна фірма» і проводить відповідні тренінги для тих, хто має намір створити власний бізнес.

Викладає дисципліни:

1. Інформаційні технології управління інноваційною діяльністю.

2. Інформаційні технології організації бізнесу.

3. Теорія бізнесу.

4. Проектування консолідованих інформаційних ресурсів та систем.

5. Системний Бізнес – інжиніринг процесно - орієнтованих підприємств.

6 .Технології менеджменту знань.

7. Технології інформаційного менеджменту.

1.2. Кафедра інформаційно-аналітичної та інноваційної діяльності забезпечує викладання навчальних дисциплін:

1.Основи менеджменту.

2.Управління ризиками інвестиційно-інноваційній діяльності.

3.Менеджмент персоналу.

4.Основи наукових досліджень.

5.Системний аналіз та прийняття управлінських рішень.

6.Інформаційні технології управління інноваційною діяльністю.

7.Інформаційні технології організації бізнесу.

8.Теорія бізнесу.

9.Проектування консолідованих інформаційних ресурсів та систем.

10.Системний Бізнес – інжиніринг процесно - орієнтованих підприємств.

11.Технології менеджменту знань.

12.Технології інформаційного менеджменту.

13.Адміністративний менеджмент.

14.Економіка інноваційного підприємства.

15.Інноваційний менеджмент.

16.Креативний менеджмент.

17.Фінансовий менеджмент.

18.Прогнозування розвитку об’єктів технологій.

19.Маркетинг інновацій

20.Стратегічне управління інноваційним розвитком підприємства.

21.Управління інноваційними проектами.

22.Розробка та аналіз інноваційних проектів.

23.Технології інформаційного менеджменту.

24.Технології підтримки прийняття рішень.

25.Основи конкурентної розвідки.

26.Методологія інформаційно-аналітичної діяльності.

27.Венчурний бізнес.

28.Економіка і організація інформаційно-аналітичної діяльності.

29.Інормаційні технооії в сфері інтелектуальної власності.

30.Інноваційна політика та сучасні інноваційні структури.

31.Управління ризиками в інвестиційно-інноваційній діяльності».

1.3. Фото кафедри

2. Історія кафедри

Кафедра створена у 2008 році разом з з появою в «Інституті інтелектуальної власності» спеціальносттей «Консолідована інформація» та «Управління інноваційною діяльністю». Кафедра є випусковою для Спеціальності 073 «Менеджмент» (спеціалізація “Управління інноваційною діяльністю”)та Спеціальності 124 “Системний аналіз” (спеціалізація “Консолідована інформація”).З вересня 2016 року кафедру очолює Тупкало Віталій Миколайович – сертифікований менеджмент - аналітик (навчання в Німеччині за програмою МВА (Master of Business Administration, сертифікат GOPA Consult, Німеччина), доктор технічних наук, професор в області інформаційних систем організаційного управління, академік Академії економічних наук України зі спеціальності «Менеджмент», член двох спеціалізованих вчених рад по захисту дисертацій. Віталій Миколайович пройшов бізнес - стажування пo pecтруктурізаціі підприємств у Пoльщі, Німеччині, Франції за програмами Фонду Дж. Сороса й TACIS.

Завданням кафедри є забезпечення взаємодії знання, інтелектуальної власності і інновацій з метою формування фахівців нової формації та створення й постійне оновлення науково-методичного забезпечення підготовки сучасних кадрів, які здійснюватимуть удосконалення систем управління у сферах інтелектуальної власності, інформаційно-аналітичної та інноваційної діяльності.

Підготовку спеціалістів здійснюють висококваліфіковані науковці і педагоги. Професорсько-викладацький склад кафедри нараховуєосіб, з них:доктори наук такандидатів наук. Співробітники кафедри забезпечують викладання навчальних дисциплін професійно-орієнтованої підготовки магістрів з інформаційно-аналітичної та інноваційної діяльності, а також магістрів та бакалаврів зі спеціальності “Право” та “Управління інтелектуальною власністю.” За викладачами кафедри закріпленонавчальних дисциплін.


3. Персоналії кафедри

Гончаренко Алевтина Петрівна

Посада: Доцент кафедри

Вчений ступень: кандидат економічнихнаук

Сфера наукових інтересів: Методологічні і економічні основи здійснення інформаційно-аналітичної діяльності

Перелік дисциплін:

1. Економіка і організація інформаційно-аналітичної діяльності. Дисципліна вивчає організаційні, і економічні основи інформаційно-аналітичної діяльності на рівні організаційної структури. Приділено увагу засвоєнню вмінь організації, планування, аналізування та визначення ефективності діяльності з підготовки інформаційно-аналітичної продукції та послуг.

2.Методологія інформаційно-аналітичної діяльності.Дисципліна вивчає основи теорії і практики аналізування, прогнозуваня та методів аналітико-синетичного опрацювання документів. Вивчаються особливості підготовки аналітичних документів. Значну увагу приділено засвоєнню вмінь відбору та оцінювання інформації в інформаційно-аналітичній діяльності.

3.Основи конкурентної розвідки. Структура курсу передбачає вивчення значення консолідації інформації у світі, сутності та змісту консолідації інформації, формам і методам інформаційно-аналітичної діяльності, значенню інформаційного забезпечення управління підприємствами, необхідності створення систем управління знаннями

4. Маркетинг інновацій. Метою дисципліни є набуття теоретичних знань в галузі маркетингу інновацій та практичних навичок щодо просування нововведень на ринок товарів і послуг. Як важливі фактору інноваційного бізнесу розглянуті проблеми маркетингової підготовки інноваційних продуктів, представлено інструменти маркетингу, послідовно викладено стадії життєвого циклу нових технологій, принципи хайтек-маркетингу і маркетингу «підривних» технологій.

5.Менеджмент персоналу. Основними завданнями дисципліни є вивчення: теоретичних засад менеджменту персоналу; кадрової стратегії та політики; методичних підходів щодо розподілу завдань з менеджменту персоналу між лінійними і функціональними підрозділами та керівниками; методів професійного добору кадрів; мотивації та розвитку персоналу; набуття вмінь самостійно аналізувати складні виробничі ситуації, ухвалювати й обґрунтовувати ефективні рішення в галузі управління персоналом.

Коваленко Наталія Анатоліївна

Посада: доцент кафедри.

Вчений ступінь: кандидат філологічних наук.

Сфера наукових інтересів: бізнес-аналітика, венчурний бізнес, стартапи, економічна безпека, інформаційні війни, великі дані, data science, data mining.

Перелік навчальних дисциплін:

1. Креативний менеджмент. Дисципліна передбачає детальне вивчення ключових категорій креативного менеджменту: розкриваються сутність, завдання та функції креативності, творчої діяльності, фактори впливу на них, методичний інструментарій, оцінка творчого потенціалу, процес формування рішень, методи формування та розвитку творчої активності людини. Подано прийоми і практичні інструменти розробки та обґрунтування управлінських рішень із застосуванням методів активізації творчого мислення. Значну увагу приділено формуванню навичок використання сучасних методів та інструментів активізації творчого мислення й управлінських навичок, необхідних для управління креативністю та системами знань в організації.

2. Венчурний бізнес. Дисципліна передбачає вивчення економічних законів і закономірностей функціонування і розвитку венчурного бізнесу, теорії та практики інноваційної діяльності, взаємодії та ефективного використання всіх видів ресурсів, ефективної організації фінансування венчурного бізнесу в умовах глобалізації. Подано основи знань прийомів і методів організації венчурного бізнесу, розробки венчурних проектів і програм, створення системи управління венчурним бізнесом та забезпечення її ефективного функціонування в динамічному ринковому середовищі, вітчизняний та закордонний досвід використання венчурного бізнесу. Значну увагу приділено формуванню системного уявлення про методи оцінки венчурного бізнесу, способи і засоби залучення ресурсів для його створення та набуттю прийомів і практичних аналітичних навичок проектування венчурних підприємств.

3. Розробка та аналіз інноваційних проектів. Дисципліна передбачає вивчення методології розробки інноваційних проектів та проектного аналізу, технології, методів та інструментів їх здійснення. Подано основні концепції, поняття, методи і підходи, які використовуються в світовій практиці для аналізу проектних рішень. Значну увагу приділено формуванню навичок використання сучасних методів й інструментів економічного та техніко-економічного аналізу, моделюванню економічних процесів, набуттю управлінських навичок, необхідних для здійснення проектного аналізу у процесі розробки та реалізації проектів.

4. Стратегічне управління інноваційним розвитком підприємства. Дисципліна передбачає вивчення сутності та особливостей стратегічного управління на підприємстві; закладення основи знань теоретико-методологічних аспектів та навичок практичного застосування прийомів і методів формування стратегій, розробки стратегічних планів, проектів і програм, створення системи стратегічного управління та забезпечення її ефективного функціонування в динамічному ринковому середовищі; ознайомлення з вітчизняним та закордонним досвідом застосування стратегічного управління. Подано аналіз специфіки концепцій стратегічного управління та основних методологічних підходів до стратегічного управління. Значну увагу приділено формуванню системного уявлення про методи оцінки стратегії, способи і засоби залучення ресурсів для її реалізації, набуттю досвіду використання прийомів і практичних аналітичних навичок розробки та обґрунтування стратегічних управлінських рішень.

5. Стратегічний менеджмент. Дисципліна передбачає вивчення теоретичних і практичних аспектів стратегічного менеджменту в контексті інноваційної діяльності. Подано теоретико-методологічні основи стратегічного менеджменту, стратегічного аналізу, прогнозування та моніторингу середовища діяльності фірми. Значну увагу приділено практичним аспектам розробки та реалізації стратегії підприємства.

6. Системний аналіз і прийняття управлінських рішень. Дисципліна передбачає вивчення основних понять системного аналізу та процесу прийняття рішень. Подано основні методи системного аналізу та основні інформаційні технології забезпечення системного аналізу. Значну увагу приділено формуванню теоретичних знань та практичних навичок, необхідних для використання системного підходу, його принципів та методів у дослідженні та проектуванні складних організаційно-технічних систем, формуванню навичок використання інструментарію підтримки прийняття рішень, комп’ютерних засобів для вирішення практичних системних задач.

7. Системний аналіз та прийняття інноваційних рішень. Дисципліна передбачає вивчення проблематики та теоретичних аспектів системного аналізу в контексті прийняття інноваційних рішень. Подано методологію системного аналізу, теоретичні засади дослідження об’єкта аналізу, основні прийоми управління розробкою та втіленням рішень на підприємстві, порядок формулювання та прийняття інноваційних рішень, логічні та кількісні підходи до вивчення інноваційних проблем, аналізу альтернатив і прийняття управлінських рішень. Значну увагу приділено виробленню навичок використання інструментів аналізу альтернатив і методів прийняття управлінських інноваційних рішень за детермінованих умов, в умовах ризику та невизначеності.

8. Прогнозування розвитку об'єктів технологій. Дисципліна передбачає оволодіння теоретико-методичними основами щодо побудови системи прогнозування, свідомого використання фундаментальних законів і закономірностей функціонування і розвитку технологій, теорії та практики технологічного розвитку, взаємодії та ефективного використання всіх винаходів та відкриттів, що є у розпорядженні господарюючого суб’єкта, ефективної організації діяльності організації за сучасних умов. Подано основи методології, базові прийоми й технології, необхідні для дослідження динаміки та перспектив розвитку об’єктів технологій. Значну увагу приділено опануванню основних теоретичних понять і визначень курсу, навчанню використовувати сучасні методи і інструменти прогнозування розвитку об’єктів технологій на практиці.

9. Прогнозування розвитку нових технологій. Дисципліна передбачає формування прогностичного мислення студентів, ознайомлення з основними концепціями, поняттями, методами і підходами, які використовуються в світовій практиці для розуміння технологічного розвитку, виявлення найважливіших проблем, пов'язаних з формуванням, розвитком технологій. Подано понятійно-категоріальний апарат дисципліни, теоретико-методологічний інструментарій прогнозування, який використовується при створенні прогнозів відносно подальшого розвитку явищ і подій, аналіз специфіки концепцій технологічного розвитку та основних методологічних підходів до прогнозів розвитку технологій. Значну увагу приділено формуванню системного уявлення про методи передбачення розвитку технологій, способи і засоби впровадження технологій у сучасну практику, формуванню вміння аналізувати тренди і тенденції розвитку сучасного світу, набуттю навичок, необхідних для використання технологічних досягнень в практичній діяльності..

10. Технології підтримки прийняття рішень. Дисципліна передбачає оволодіння основними поняттями технологій підтримки прийняття рішень, ознайомлення з новітніми інформаційними технологіями систем підтримки прийняття рішень, набуття навичок використання технологій підтримки прийняття рішень в управлінні. Подано основи методології прийняття управлінських рішень та їхньої підтримки на основі комп'ютерних технологій, основні характеристики інструментальних засобів підтримки прийняття рішень. Значну увагу приділено формуванню системи теоретичних знань, прикладних умінь і практичних навичок використання методичного апарату та інструментарію при організації та впровадженні процесу розробки управлінських рішень у різноманітних сферах економіки з використанням сучасних досягнень в галузі інформаційних технологій.

Навчальний процес поєднується з науковою діяльністю. Науково-педагогічні працівники кафедри проводять наукові дослідження щодо різноманітних аспектів аналітичної та інноваційної діяльності, а саме:

  • вивчення концептуальних основ сутності взаємодії знання і інтелектуальної власності при формуванні економіки знань;
  • розробкаметодологічних засад навчання фахівців з інформаційної та інноваційної сфери маркетинговому підходу до створення та поширення інноваційної та інформаційно-аналітичної продукції;
  • аналіз особливостей використання системи патентної інформації і документації, специфіка проведення патентних досліджень об’єктів патентного права у процесах підвищення конкурентоздатності суб'єктів господарської діяльності та визначення стратегії менеджменту об'єктів інтелектуальної власності на виробництві та організації процесів комерціалізації таких об'єктів та трансферу технологій.
  • дослідження змісту та ролі творчої діяльності людини в економіці знань;
  • проведення патентно-кон’юнктурних досліджень та технологій інформаційно-методичного забезпечення. Мариніна Світлана ВалеріївнаПосада: Доцент кафедри.Вчений ступінь: кандидат економічних наук. Сфера наукових інтересів: Міжнародні економічні відносини та зовнішньоекономічні зв’язки України.Перелік читаємих дисциплін:1.Інвестиційно-інноваційний менеджмент. Дисципліна вивчає закономірності, принципи, методи i процеси забезпечення інвестиційно-інноваційного розвитку за умов глобалізації економіки. Розкрито напрямки пріоритетного інвестиційно-інноваційного розвитку з урахуванням потреб та особливостей національної економіки. Значну увагу приділено основним засадам управління інвестиціями та інноваціями.2.Управління інноваційними проектами. Дисципліна вивчає основи управління проектами в інноваційній діяльності. Описано специфіку організації та управління інноваційними проектами, як проектами, що забезпечують створення нновацій. Значну увагу приділено методології організації управління інноваційними проектами.3.Розробка та аналіз інноваційних проектів. Дисципліна вивчає основи розробки та аналізу проектів в контексті інноваційної діяльності. Подано методологією розробки інноваційних проектів, технологією, методами та інструментами його реалізації. Значну увагу приділено підходам, що використовуються в світовій практиці для аналізу інноваційного проекту.4.Консалтингова діяльність. Дисципліна вивчає особливості надання консалтингових послуг. Описано особливості функціонування ринку консалтингових послуг. Значну увагу приділено методологічному інструментарію консультаційного процесу.5.Теорія бізнесу. Дисципліна вивчає особливості створення та функціонування сучасних підприємницьких структур для забезпечення сталого національного економічного розвитку. Подано обґрунтування витрат при створенні власного бізнесу. Значну увагу приділено підприємництву, як особливому виду економічної діяльності.6.Інноваційна політика та сучасні інноваційні структури. Дисципліна вивчає основні аспекти інноваційної політики та особливості функціонування сучасних інноваційних структур. Описано передумови розвитку інноваційної діяльності. Значну увагу приділено особливостям створення сучасних організаційних форм ведення інноваційної діяльності.7.Регулювання державної допомоги суб’єктам підприємництва у сфері інтелектуальної власності. Дисципліна вивчає інтелектуальну власність та інструменти державної політики щодо надання допомоги структурам, що працюють в сфері інтелектуальної власності. Описано особливості надання державної допомоги суб’єктам підприємництва у сфері інтелектуальної власності. Значну увагу приділено охороні прав інтелектуальної власності.

Червінська Тетяна Михайлівна

Посада: доцент кафедри

Вчений ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

На даний час є автором близько 50-ти фахових наукових публікацій, в тому числі опублікованих у міжнародних виданнях, а також співавтором навчального посібника виданого під грифом МОН. Постійно приймає

участь у роботах всеукраїнських та міжнародних конференцій, тренінгах, семінарах.

Викладає навчальні дисципліни:

1. Основи економічної теорії. Одна з базових наукових дисциплін, що формує світогляд та громадянську позицію сучасної людини. Даний курспризначений для надання студентам первісних, найбільш загальних уявлень про економічну систему сучасного суспільства, закони її розвитку та механізми функціонування.

2. Основи менеджменту. Основною метою вивчення є формування сучасного управлінського мислення та системи спеціальних знань у галузі менеджменту, формування розуміння комунікативних основ системного управління організаціями; набуття умінь аналізу внутрішнього та зовнішнього середовища, прийняття адекватних управлінських рішень.

3. Економічна безпека. Метою вивчення даного курсу є досконале опанування майбутніми фахівцями науково-методичних знань та аналітико-розрахункових і управлінських навичок в сфері забезпечення економічної безпеки:розробка та постановка цілей економічної безпеки; визначення найбільш безпечної організаційної моделі конкретного підприємства; ключових бізнес-процесів, що забезпечуютьекономічну безпеку тощо.

4. Економіка інноваційного підприємства. Основною метою вивчення є формування здібностей самостійно мислити, приймати управлінські рішення, виконувати комплексні економічні розрахунки для ефективного здійснення господарської діяльності на рівні підприємств.

5. Інноваційний менеджмент.Метою вивчення дисципліни є оволодіння сучасними теоретичними основами та практичними навичками організації управління інноваційними процесами: регулювання і стимулювання інноваційної діяльності підприємства; розробки системи фінансування інноваційних процесів; використання методів управління інноваційним розвитком організації; розробки інноваційних проектів і т.п.

6. Фінансовий менеджмент. Метою вивчення навчальної дисципліни є формування у студентів системи знань щодо базових понять в галузі фінансів та фінансового механізму підприємства, змісту окремих напрямків його фінансової діяльності та їх взаємозв'язку.

7. Адміністративний менеджмент. Метою вивчення дисципліни є підвищення ефективності управління організаційними структурами завдяки правильному використанню менеджерами різних рівнів принципів та інструментів адміністрування, створенню цілісної системи адміністративного управління організацією.

8. Управління ризиками в інвестиційно-інноваційній діяльності.Метою вивчення дисципліни є прогнозування прояву негативних чинників, що впливають на динаміку інноваційного процесу; оцінка впливу негативних чинників на інноваційну діяльність і на результати впровадження нововведень;розробка методів зниження ризиків інноваційних проектів; створення системи управління ризиками в інноваційній

4. Наукова та навчально - методична робота кафедри

Викладачі кафедри проводять наукові дослідження щодо різноманітних аспектів аналітичної та інноваційної діяльності, а саме: дослідження концептуальних основ управління інноваційною діяльністю з формуванням новітніх інформаційно-аналітичних знань щодо методів підтримки ефективних управлінських рішень при розробці програм стратегічного розвитку підприємств і організацій; розробка методологічних засад навчання фахівців з інформаційної та інноваційної сфери маркетинговому підходу до створення та поширення інноваційної та інформаційно-аналітичної продукції; дослідження змісту та ролі творчої діяльності людини в економіці знань.

Теми НДР

1. Дослідження взаємодії економічної системи "інформація-знання" та соціальної системи "суспільство-людина" як основи оновленого змісту підготовки кадрів у сфері інтелектуальної власності, трансферу технологій та інноваційної діяльності», термін виконання 2009 – 2010 рр, науковий керівник В.Д. Пархоменко, д.т.н., професор. № державної реєстрації 0109U003089.

2. Дослідження патентно-інформаційних тенденцій спільних проектів України і Німеччини, 2009 -2010 рр., науковий керівник В.Д. Пархоменко, д.т.н., професор. № державної реєстрації 0109U005486

3. Інтелектуальний капітал як інтегрований чинник інноваційного розвитку, науковий керівник Пархоменко В.Д. , д.т.н. 2-111 – 2012 рр.№ державної реєстрації 0111U001706

4. Діалектична система «Знання – інтелектуальна власність» як основа безперервного процесу формування економіки знань», науковий керівник –Гончаренко А.П., к.е.н. 2012 - 2013 N держреєстрації 0112 U 000805)

5. Інноваційний розвиток як основа формування соціального капіталу, науковий керівник Гончаренко М.Ф. к.е.н ,2014 – 2015 рр Номер державної реєстрації НДР: 0114U000579

5. Публікації викладацького складу кафедри за останні п'ять років

  1. Тупкало В.М. Методичні аспекти комплексної оцінки бізнес-стійкостітелекомунікаційного підприємства /В.М. Тупкало, І.В. Голь // Сучасні підходи до управління підприємством: зб. наук. пр. – К.:НТУУ «КПІ». 2017.- Вип. 2, С.90 – 101.
  2. Тупкало В.М., Голь І.В.Модель комплексної оцінки бізнес-стійкості телекомунікаційного підприємства / В.М. Тупкало, І.В.Голь// VІІІ Всеукраїнська науково – практична конференція «Сучасніпідходи до управлінняпідприємством» : зб. тез. доп. – К.: Вид-во «Політехніка»,2017.- С.36.
  3. Тупкало В.Н. Методические основы инновационного инжиниринга процессно-ориентированных предприятий /В.Н.Тупкало //Міжнародна наукова конференція «Інтелектуальні системи прийняття рішень та проблеми обчислювального інтелекту»: Материалы международной научной конференции. – Херсон: Видавництво «ПП Вишемирський В.С.», 2017. – С.158 – 160.
  4. Тупкало В.М.,Голь І.В. Подходк реализациимеханизма контроллинга экономическойустойчивости телекоммуникационного предприятия /В.М. Тупкало,І.В.Голь// Науковий вісник Мукачівського державного університету. Серія Економіка. 2017. – Вип. 1(7), С.110 – 116. Наукометричне видання
  5. Тупкало В.М., Машков О.А., Пашков Д.П., Теут В.М. Забезпечення екологічної безпекиморського середовища звикористанням спеціалізованого судна в умовах розливу нафти та нафтопродуктів/ В.М. Тупкало, О.А.Машков, Д.П. Пашков, В.М.Тєут // Интеллектуальные системы принятия решений и проблемы вычислительного интеллекта: Материалы международной научной конференции. – Херсон: Видавництво ПП Вишемирський В.С., 2017. – С. 105 -113.

6. Тупкало В.М. Концепція побудови системи управління підприємством на основі принципу «Структура слідує за стратегією»/В.М. Тупкало // Економічний вісник НТУУ «КПІ»: зб. наук. пр. – К.:НТУУ «КПІ». 2016.- Вип. 13, С.319 – 324.

7. Тупкало В.М. Методологічні аспекти організаційного менеджмент-аудиту процесно-орієнтованих підприємств/В.М.Тупкало //Науково-практична конференція «Актуальні проблеми управління та економічного розвитку в умовах інформатизації суспільства» зб.тез.доп. К.: Вид-во ДУТ, 2016.-С.79-80.

8. Тупкало В.М., Колошко І.В. Контролінговий механізм оцінки економічної безпеки енергетичного підприємства на основі оцінки його економічної стійкості / В.М. Тупкало, І.В. Колошко // Економічна безпека держави і науково-технологічні аспекти її забезпечення: зб. наук. праць за матеріалами міжнар.наук.-практ. семінару, 21-22жовт., 2016 р., К.: «МП Леся». С.228 – 237.

9. Тупкало В.М. Бізнес – інжиніринг сучасних процесно – орієнтованих підприємств: монографія / В.М. Тупкало. – К.: ДУТ. 2016. – 281 с.

10. Тупкало В.М. Менеджмент-аудит процесно-орієнтованих підприємств: проблема та методологічні аспекти /В.М. Тупкало // Економіка. Менеджмент. Бізнес: зб. наук. пр. – К.: ДУТ. – Вип.2 (16), 2016.- С.5 – 16.

11. Тупкало В.Н., Колошко И.В. Концептуальный подход к обеспечению и контроллингу экономической устойчивости процессно – ориентированного предприятия / В.Н.Тупкало, И.В. Колошко// Економіка. Менеджмент. Бізнес: зб. наук. пр. – К.: ДУТ. – Вип.2 (16), 2016.- С.175 – 124.

12. Тупкало В.М., Колошко І.В. Підхід до формування процесно – структурованого контролінгового механізму управління підприємством / В.М. Тупкало, І.В.Колошко// VІІ Всеукраїнська науково – практична конференція «Сучасні підходи до управління підприємством» : зб. тез. доп. – К.: Вид-во «Політехніка», 2016.- С.41.

13. Тупкало В.М., Заплотинский Б.А. Вдосконалення якости навчання у вищих навчальних закладах на основі врахування вимог нової версії стандарту ISO 9001:2015. / / В.М. Тупкало, Б.А.Заплотинський // Економіка. Менеджмент. Бізнес: зб. наук. пр. – К.: ДУТ. – Вип.1(15), 2016.- С.5 – 11.

14. Тупкало В.М., Колошко І.В. Методичний підхід до створення механізмів управління витратами процесно – орієнтованого підприємства. / / В.М. Тупкало, І.В.Колошко // Економіка. Менеджмент. Бізнес: зб. наук. пр. – К.: ДУТ. – Вип.4(14), 2015.- С.5 – 9.

15. Тупкало В.М.¸ Заплотинський Б.А. Процесний підхід як основа вдосконалення якості навчання у вищих навчальних закладах. / / В.М. Тупкало, Б.А. Заплотинський // Економіка. Менеджмент. Бізнес: зб. наук. пр. – К.: ДУТ. – Вип.3(13), 2015.- С.5 – 9.

16. Тупкало В.М. Основи методології процесного бізнес – моделювання Тупкало. /В.М. Тупкало // Економіка. Менеджмент. Бізнес: зб. наук. пр. – К.: ДУТ. – Вип.2(12), 2015.- С.5 – 15.

17. Тупкало В.М., Вальчук Т.Л. Процесно – орієнтований підхід щодо створення механізму контролінгу економічної стійкості підприємства / В.М. Тупкало, Т.Л.Вальчук // Збірник наукових праць VI Всеукраїнської науково – практичної конференції з міжнародною участю, 23 квітня 2015 р. – Черкаси: видавець Чабаненко Ю.А. – С.523 – 527.

18. Тупкало В.М. Контролінговий механізм реалізації бізнес – стратегії підприємства / / В.М. Тупкало // Економіка. Менеджмент. Бізнес: зб. наук. пр. – К.: ДУТ. – Вип.1(11), 2015.- С.5 – 14.

19. Тупкало В.Н., Ващенко А.П. Методика оптимизации организационной структуры телекоммуникационного предприятия на основе реструктуризации технологических бізнес - процессов / В.М. Тупкало, О.П. Ващенко // Економіка. Менеджмент. Бізнес: зб. наук. пр. – К.: ДУТ. – Вип.4, 2014.- С.5 – 13.

20. Тупкало В.М., Ващенко О.П. Методологічні основи бізнес – інжинірингу процесно-орієнтованої системи управління телекомунікаційним підприємством / В.М. Тупкало, О.П. Ващенко // Економіка. Менеджмент. Бізнес: зб. наук. пр. – К.: ДУТ. – Вип.3, 2014.- С.5 – 14.

21. Тупкало В.М. Управління економічною доданою вартістю підприємства на основі механізму контролінгової піраміди виручки / В.М. Тупкало // Економіка. Менеджмент. Бізнес: зб. наук. праць. – К.: ДУТ. – Вип.2(10), 2014.- С.5 – 13.

22. Тупкало В.М. Побудова механізму процесно – орієнтованого контролінгу економічної стійкості підприємства / В.М. Тупкало //Збірник наукових праць Державного економіко-технологічного університету транспорту. Серія «Економіка і управління». – Вип. 31. – К.: ДЕТУТ, 2015. – С. 295 – 306.

23. Тупкало В.М. Котегоріальний апарат теорії процесного управління / В.М.Тупкало, С.В.Тупкало//Економічний вісник НТУУ «КПІ»: зб. наук. пр. – К.:НТУУ «КПІ». 2014.- Вип. 11, С.299 – 304.

24. Тупкало В.М. Методичний підхід до реалізації процесно – орієнтованого бюджетування / В.М.Тупкало, С.В.Тупкало // Економіка. Менеджмент. Бізнес: зб. наук. пр. – К.: ДУТ. - Вип.1(9), 2014.- С.5 – 16.

25. Голь И.В., Тупкало В.Н. Анализ подходов формирования системы бизнес – процессов предприятия / И.В. Голь, В.Н.Тупкало // V Міжнародна науково – практична конференція «Актуальні питання теорії та практики менеджменту» : зб. наук. пр. – Луганськ, СНУ. – Видавничий дім «Промдрук», 2014.- С.221 – 223.

26. Тупкало В.М., Бурбело Н.О. Системний підхід до антикризового управління /В.М.Тупкало. Н.О.Бурбело // V Всеукраїнської науково – практичної конференції з міжнародною участю: зб. наук. пр. - К.: НТУУ «КПІ», 2014.- С.499 – 503.

27. Голь И.В., Тупкало В.Н. Модель финансово-экономической устойчивости предприятий на основе бизнес-целевого подхода / И.В. Голь, В.Н.Тупкало// Сучасні наукові підходи до стабільного розвитку та економічної безпеки : зб. наук. пр. – Чернігів, ЧДТУ. – Видавничий дім «Гельветика», 2014.- С.123 – 124.

28. Зоря (Червінська) Т.М. Стратегічне управління потенціалом підприємства на інноваційній основі // Економіка. Фінанси. Право. – К.: 2012. – № ½. – С. 3-7.

29. Червінська Л.П., Зоря (Червінська) Т.М. Эксплуатация дешового детского труда. VI международная научная конференция. – Москва: МГУ им.М.В. Ломоносова, экон. ф-т, 17-19 апреля 2013 г. – Сборник статей. – Том 2 / Под ред. А.А. Аузана, В.П. Колесова, Л.П. Тутова. – М.: ТЕИС, 2013. – 824 с.

30. Червінська Л.П., Червінська Т.М. Практикум з економіки праці: задачі, тести, виробничі ситуації. - «Центр учбової літератури». – К.: 2013. – С. 171

31. Зоря (Червінська) Т.М. Стимулювання інноваційної діяльності працівників у контексті розвитку людського капіталу // Ринок праці сільської місцевості: стан та перспективи функціювання: за заг. ред. О.М. Могильного — К.: ТОВ “ДКС центр”, 2013. - С. 186-192

32. Зоря (Червінська) Т.М. Щодо проблематики використання людського потенціалу АПК // Ринок праці сільської місцевості: стан та перспективи розвитку. Матеріали круглого столу (4 грудня 2013 року, м.Київ) / упоряд. І.Ф.Гнибіденко, Л.Г.Новаш. - К.: ІПКДСЗУ, 2014. - С. 91-95

33. Зоря (Червінська)Т.М. Соціокультурні аспекти інноваційного менеджменту // Соціально-трудові відносини: теорія та практика. Зб.-наук. праць. - К.: КНЕУ, 2014. - №2 (8). - С. 235-241.

34. Червінська Т.М. Особливості розвитку персоналу в умовах інноваційних змін // Соціально-трудові відносини: теорія та практика. Зб.-наук. праць. - К.: КНЕУ, 2015. - №1 (9). - С. 135-142.

35. Червінська Т.М. Кризис в Украине и проблемы его преодоления // Зеленогурський ун-т. – Польша: 2015. – С. 148-161.

36. Червінська Т.М. Управління ризиками в АПК як передумова забезпечення стійкості галузі // Ефективна економіка. – Дніпропетровськ: Дніпропетровський державний аграрно-економічний ун-т., 2015. – № 11. – С.

37. Червинская Т.М. Проблемные аспекты украинского образования и направления их решения / Метериалы IV международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы развития экономики и образования»(2-3 июня 2016 г., г. Душанбе). – Таджикский государственный ун-т коммерции. – С. 52-56.

38. Червінська Т.М. Формування організаційної культури в контексті використання інновацій /Освіта, мова та культура у процесі глобальних трансформацій: Міжвузівський круглий стіл, 01 квітня 2016 р., м. Київ: Збірник матеріалів. – К. : Інститут кримінально-виконавчої служби, 2016. – С. 113-118.

39. Червінська Т.М. Соціокультурні особливості інноваційного підприємництва. – Проблеми та перспективи розвитку підприємництва: Матеріали Х Міжнародної науково-практичної конференції (м. Харків, 25 листопада 2016 року). – Х.: ХНАДУ. – Т. 2. – С. 160-162.

40.Мариніна С.В. Перспективи зовнішньоторговельних відносин України з Європейським Союзом та регіональними інтеграційними угрупованнями Євразійського континенту / С.В. Мариніна // Науковий вісник Чернівецького національного університету: Збірник наукових праць. Випуск 610-611.

Економіка. Чернівці: Чернівецький національний університет, 2012. – С. 37-43.

41. Мариніна С.В. Особливості розвитку інтеграційних угруповань – порівняння по Азійсько-Тихоокеанському регіону / С.В. Мариніна. Економічний часопис ХХІ ст. Науковий журнал. Випуск 1-2(2). Київ: Інститут трансформації суспільства, 2013. – С. 3-6.

42. Хахлюк А.М. Вплив антикризових заходів на оптимізацію та регулювання зовнішньої торгівлі України / А.М. Хахлюк, С.В. Мариніна // Вісник Чернігівського державного технологічного університету: Серія „Економічні науки”. Серія "Економічні науки", 2013. – № 2 (66). 2013. – С. 76-83.

43. Marynina S.V. Influence of European Union trade policy on international trade / S.V. Marynina // Актуальні проблеми економіки. – 2014. – 1 (151) 2014. – P. 36-42.

44. Мариніна С.В. Сутність, проблеми та перспективи розвитку форм міжнародної економічної інтеграції / С.В. Мариніна. Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. Науковий журнал. № 5-6(76-77). Київ: Український державний університет фінансів та міжнародної торгівлі, 2014. – С. 40-47.

45. Мариніна С.В. Вибір оптимальних відносин України з країнами провідних інтеграційних об’єднань Євразійського континенту / С.В. Мариніна. Формування ринкових відносин. Збірник наукових праць. Випуск 1(164). Київ: Науково-дослідний економічний інститут, 2015. – С. 137-141.

46. Мариніна С.В. Особливості взаємодії України з регіональними угрупованнями в умовах європейської інтеграції / С.В. Мариніна. Формування ринкових відносин. Збірник наукових праць. Випуск 4(167). Київ: Науково-дослідний економічний інститут, 2015. – С. 187-191.

47. Мариніна С.В. Досвід та реалії становлення інституційної системи спільної торговельної політики Європейського Союзу / С.В. Мариніна. Формування ринкових відносин. Збірник наукових праць. Випуск 9(172). Київ: Науково-дослідний економічний інститут, 2015. – С. 10-14.


Новини

2017-11-18

Турнір команд другої ліги Чемпіонату України за спортивним варіантом гри «Що? Де? Коли?»

18 листопада 2017 року у стінах Київського інституту інтелектуальної власності та права НУ «ОЮА» відбувся синхроний турнір команд другої ліги Чемпіонату України за спортивним варіантом гри «Що? Де? Коли?».

Докладніше

2017-11-17

Святкування міжнародного дня студента 2017 року київським інститутом інтелектуальної власності та права Національного університету «Одеська юридична академія»

​ Для студентів Київського інституту інтелектуальної власності та права Національного університету «Одеська юридична академія» у 2017 році за сприяння президента Академії Сергія Васильовича Ківалова та ініціативи директора Київського інституту Василя Івановича Фелика було прийнято рішення провести незабутнє, та подовжене святкування Міжнародного дня студента!

Докладніше

2017-11-16

З нагоди святкування 20-річчя Національного університету «Одеська юридична академія»- зустрічі з видатними українськими політичними діячами

В рамках заходів присвячених 20-річчю заснування Національного університету «Одеська юридична академія» та з нагоди Дня студента , 15 листопада 2017 року у Київському інституті інтелектуальної власності та права НУ «ОЮА» , відбулася зустріч викладачів та студентів з українським політиком, прем'єр-міністром України з 16 липня 1997 року по 22 грудня 1999 року- Валерієм Павловичем Пустовойтенко.

Докладніше

2017-11-14

Практичне закріплення знань з "Історії держави та права України" (кафедра загальнотеоретичної юриспруденції, конституційного та адміністративного права)

Знання з історії держави та права України (викладач: д.і.н., проф. Щербак Н.О.) студенти навчальної групи КК-07 закріплюють на матеріалах музейної експозиції. Національний музей історії України, де уважно знайомляться з оригіналами музейної колекції часів Української Гетьманської держави.

Докладніше

2017-11-14

Готовність номер один! Святкування дня студента 2017... Вже завтра!!!

15 листопада 2017 року Київський інститут інтелектуальної власності та права Національного університету "Одеська юридична академія" проведе святкування дня студента в одному з найкращих нічних клубів столиці України!

Докладніше

2017-11-14

Практичні заняття кафедри загальнотеоретичної юриспруденції, конституційного та адміністративного права

Практичні заняття з навчальної дисципліни «Історія української культури» (викладач: д.і.н., проф. Щербак Н.О.) проводяться не лише в навчальних аудиторіях Київського інституту інтелектуальної власності та права НУ ОЮА, а й в Національних музеях України, розташованих у столиці держави.

Докладніше

2017-11-11

​День відкритих дверей Київського інституту інтелектуальної власності та права Національного університету «Одеська юридична академія»

За сприянням президента Національного Університету "Одеська юридична академія" Сергія Васильовича Ківалова та за ініціативи директора Київсьгого інституту інтелектуальної власності та права НУ"ОЮА" Фелика Василя Івановича, 11 листопада 2017 року в Київському інституті інтелектуальної власності та права та Київському юридичному коледжі Національного університету "Одеська юридична академія" відбувся «День відкритих дверей».

Докладніше

2017-11-11

Підписання договору про наукове, навчальне та навчально-методичне співробітництво Київського інституту інтелектуальної власності та права Національного університету «Одеська юридична академія» та Гімназією «Київська Русь» та СЗОШ №281 Святошинського району міста Києва.

11 листопада 2017 року, в рамках дня відкритих дверей Київського інституту інтелектуальної власності та права Національного університету «Одеська юридична академія», за згодою Президента Національного університету «Одеська юридична академія» Сергія Васильовича Ківалова було підписано меморандуми про співпрацю між Київською гімназією «Київська Русь» та середньою загальноосвітньою школою №281 Святошинського району м. Києва та Київським інститутом інтелектуальної власності та права Національного університету «Одеська юридична академія».

Докладніше

2017-11-10

Круглий стіл «Ознайомлення учнів із змінами норм трудового права згідно діючого законодавства України»

9 листопада у середній школі № 281 Святошинський району столиці пройшла зустріч учнів 9-11 класів з науково-педагогічними працівниками кафедри соціально-гуманітарних та правових дисциплін Київського інституту інтелектуальної власності та права НУ «ОЮА» доктором юридичних наук, професором Костюк Віктором Леонтійовичем, кандидатом юридичних наук, доцентом Мельником Володимиром Петровичем та кандидатом педагогічних наук, доцентом Макодзей Людмилою Іванівною.

Докладніше

2017-11-09

День студента 2017

Найкращим студентам України організовують найкращий день студента в столиці України!

Докладніше

2017-11-09

Налагодження співпраці зі школами Дарницького району м.Києва

8 листопада за ініціативою кафедри соціально-гуманітарних та правових дисциплін Київського інституту інтелектуальної власності та аправа відбувся профорієнтаційний захід серед учнів НВК №30 "ЕКОНАД". Участь у цьому заході взяли НПП кафедри Макодзей Л.І., Мельник В.П., Гусак Ю.А. та студентка коледжу Анастасія Зубенко.

Докладніше

2017-11-08

Візит Президента Національного університету «Одеська юридична академія», народного депутата України Сергія Васильовича Ківалова до Київського інституту інтелектуальної власності і права

8 листопада 2017 року відбувся візит Президента Національного університету «Одеська юридична академія», народного депутата України Сергія Васильовича Ківалова до Київського інституту інтелектуальної власності і права. Метою візиту стало обговорення підготовки до прийому гостей та абітурієнтів у день відкритих дверей Київського інституту інтелектуальної власності і права, котрий запланований на 11 листопада 2017 року.

Докладніше

2017-11-08

ПРОФОРІЄНТАЦІЙНА РОБОТА КАФЕДРИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТА ПРАВА

06 листопада 2017 року студенти 3 курсу бакалаврату – Гончаренко Анастасія, Безпала Наталія, Лопата В’ячеслав та Мірошник Андрій разом з старшим викладачем кафедри інтелектуальної власності та права Дмитренко Вікторією Вікторівною провели профорієнтаційну зустріч з учнями 9 - 11 класів середньої загальноосвітньої школи №212 м. Києва.

Докладніше

2017-11-06

Зустріч з майбутніми абітурієнтами КІІВІП НУ "ОЮА" в рамках профорієнтаційної роботи кафедри кримінального права, процесу та криміналістики

06 листопада 2017 року в рамках профорієнтаційної роботи кафедрою кримінального права, процесу та криміналістики було проведено зустріч з учнями 9- 11 класів ЗСШ №309 Дарницького району м.Києва.

Докладніше

2017-11-05

ІІІ етап шкільного чемпіонату міста Києва з інтелектуальної гри «Що? Де? Коли?»

​На базі Київського інституту інтелектуальної власності та права НУ «ОЮА» 05 листопада 2017 року було проведено ІІІ етап шкільного чемпіонату Києва з інтелектуальної гри «Що? Де? Коли?». Турнір було проведено за організації Київського Міського Клубу знавців. Хочемо одразу зазначити, що з ініціативи президента Національного Університету «Одеська юридична академія» Сергія Васильовича Ківалова на базі нашого Університету такі заходи для школярів та студентів вже стали гарною традицією, адже саме завдяки цьому ми даємо можливість майбутнім абітурієнтам ближче познайомитись з нашим вузом та обрати свій навчальний шлях в подальшому.

Докладніше