Кафедра інтелектуальної власності та цивільно-правових дисциплін

Кафедра інтелектуальної власності та цивільно-правових дисциплін

Київського інституту інтелектуальної власності та права

НУ «Одеська юридична академія»

Завідувач кафедри інтелектуальної власності та цивільно-правових дисциплінКулініч Ольга Олексіївна, доктор юридичних наук, доцент, доцент кафедри інтелектуальної власності і права

Дисципліни, які забезпечуються кафедрою: «Право інтелектуальної власності», «Захист прав інтелектуальної власності», «Авторське право і суміжні права», «Право промислової власності», «Розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності», «Договори у сфері інтелектуальної власності», «Господарсько-правова охорона інтелектуальної власності в Україні», «Міжнародно-правова охорона інтелектуальної власності», «Право інтелектуальної власності Європейського Союзу», «Інформаційна безпека в галузі інтелектуальної власності», «Право інтелектуальної власності в мережі Інтернет», «ІТ-право та інформаційна безпека», «Інформаційне право», «Правове регулювання діяльності масс-медіа», «Охорона прав та інтересів фізичних осіб при створенні та використанні художніх творів», «Договори у сфері інтелектуальної власності», «Управління інтелектуальною власністю», «Маркетинг інтелектуальної власності», «Оцінка прав інтелектуальної власності», «Технологічний аудит», «Конкурентне право», «Захист від недобросовісної конкуренції», «Захист інтелектуальної власності від недобросовісної конкуренції», «Захист прав інтелектуальної власності», «Експертиза об’єктів права інтелектуальної власності», «Судова експертиза об’єктів права інтелектуальної власності», «Судова експертиза у сфері інтелектуальної власності», «Експертиза об’єктів права промислової власності», «Складання, подання та розгляд матеріалів заявки на об’єкти технологій та промислового дизайну», «Складання, подання та розгляд матеріалів заявки на об’єкти комерційних позначень», «Патентна експертиза комерційних позначень», «Експертиза об’єктів комерційних позначень» та ін.

Кафедра інтелектуальної власності та цивільно-правових дисциплін утворена в 2010 році у процесі реорганізації Державного інституту інтелектуальної власності відповідно до наказу ректора Одеської національної юридичної академії. З 2010 року очолював кафедру лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, д.т.н., проф. Цибульов Павло Миколайович. У даний час виконуючим обов’язки завідувача кафедри є д.ю.н., доц. Кулініч О. О. На кафедрі проводять навчальний процес і ведуть наукові дослідження 3 доктора наук, 7 кандидатів наук. Серед штатних викладачів кафедри 1 патентний повірений.

Кафедра інтелектуальної власності та цивільно-правових дисциплін є випусковою кафедрою зі спеціальностей «Інтелектуальна власність» і «Правознавство». Високо кваліфікаційні науково-педагогічні працівники кафедри забезпечують викладання навчальних дисциплін, які формують у студентів компетентності щодо створення об’єктів права інтелектуальної власності та набуття, здійснення і захисту прав на них.

Викладаються такі професійно-орієнтовані навчальні дисципліни, як «Право інтелектуальної власності», «Розпоряджання правами інтелектуальної власності та їх захист», «Економіка інтелектуальної власності», «Маркетинг інтелектуальної власності», «Основи евристики», «Набуття прав інтелектуальної власності», «Управління інтелектуальною власністю», «Право промислової власності», «Авторське право і суміжні права, а також ряд інших спеціальних курсів, пов’язаних із охороною інтелектуальної власності в Україні та іноземних державах.

Останніми роками викладачами кафедри підготовлено понад 20 найменувань навчальних посібників (конспектів лекцій), а також методичних розробок щодо підготовки фахівців з питань інтелектуальної власності. Науковий напрям у роботі кафедри – управління інтелектуальною власністю та її комерціалізація. У 2007 році на замовлення Головного Управління освіти і науки КМДА була виконана наукова робота на тему «Розробка механізмів залучення в господарський обіг м. Києва об’єктів інтелектуальної власності». Кафедра плідно співпрацює з Всесвітньою організацією інтелектуальної власності та Українським науково-технологічним центром щодо реалізації освітніх програм, пов’язаних із підготовкою наукових кадрів.

Персоналії кафедри

Кулініч Ольга Олексіївна – в.о. завідувача кафедри інтелектуальної власності та цивільно-правових дисциплін, доктор юридичних наук, доцент.

Дисципліни, що викладаються: «Право інтелектуальної власності», «Авторське право і суміжні права», «Інформаційна безпека в галузі інтелектуальної власності», «ІТ-право та інформаційна безпека», «Інформаційне право», Правове регулювання діяльності масс-медіа», «Охорона прав та інтересів фізичних осіб при створенні та використанні художніх творів», «Договори у сфері інтелектуальної власності», «Зобов’язання відшкодування шкоди».

Напрям наукових інтересів: правове регулювання відносин у сфері творчості, авторське право, особисті немайнові права фізичної особи, право фізичної особи на власне зображення.

Цибульов Павло Миколайович – професор кафедри інтелектуальної власності і права, доктор технічних наук, професор.

Дисципліни, що викладаються: «Основи інтелектуальної власності», «Управління інтелектуальною власністю», «Маркетинг інтелектуальної власності», «Оцінка прав інтелектуальної власності», «Технологічний аудит».

Напрям наукових інтересів: введення інтелектуальної власності в господарський оборот, комерціалізація інтелектуальної власності, оцінка прав інтелектуальної власності, інтелектуальна власність як складова інтелектуального капіталу.

Шишка Роман Богдановичпрофесор кафедри інтелектуальної власності і права, доктор юридичних наук, професор, академік Академії наук вищої школи України.

Дисципліни, що викладаються: «Цивільне та сімейне право», «Цивільне право» «Право інтелектуальної власності», «Сімейне право», «Сімейні відносини, «Особливості розгляду сімейних спорів», «Спадкове право», «Актуальні проблеми договірного права», «Договірне право».

Напрям наукових інтересів: правове регулювання відносин у сфері інтелектуальної власності, авторське право, проблеми юридичних осіб корпоративного права, договірне право, загальна теорія деліктів та цивільної відповідальності.

Кузьменко Любов Григорівна – доцент кафедри інтелектуальної власності і права, кандидат економічних наук, доцент, старший науковий співробітник, заслужений економіст України.

Дисципліни, що викладаються: «Конкурентне право», «Конкурентне право ЄС», «Захист від недобросовісної конкуренції», «Захист інтелектуальної власності від недобросовісної конкуренції», «Захист прав інтелектуальної власності».

Напрям наукових інтересів: особливості застосування конкурентного права в Україні, міжнародний досвід застосування антимонопольного законодавства і можливості його застосування в Україні, конкурентна та антимонопольна політика, регулювання діяльності суб’єктів природних монополій.

Макаришева Тетяна Степанівна – доцент кафедри інтелектуальної власності, кандидат технічних наук, старший науковий співробітник.

Дисципліни, що викладаються: «Право промислової власності», «Експертиза об’єктів права інтелектуальної власності», «Судова експертиза об’єктів права інтелектуальної власності», «Судова експертиза у сфері інтелектуальної власності», «Експертиза об’єктів права промислової власності», «Складання, подання та розгляд матеріалів заявки на об’єкти технологій та промислового дизайну», «Складання, подання та розгляд матеріалів заявки на об’єкти комерційних позначень», «Нормативно-правове регулювання набуття прав інтелектуальної власності», «Патентна експертиза комерційних позначень», «Експертиза об’єктів комерційних позначень».

Напрям наукових інтересів: правове регулювання відносин у сфері творчості, патентне право, право промислової власності, експертиза об’єктів права промислової власності, набуття прав на об’єкти права промислової власності, судова експертиза об’єктів права.

Неклеса Юрій Володимирович – доцент кафедри інтелектуальної власності і права, кандидат юридичних наук.

Дисципліни, що викладаються: «Цивільний процес», «Розвиток цивільного процесуального права в умовах інтеграційних процесів в Україні», «Розгляд окремих категорій цивільних справ в судах», «Доказування та докази в цивільному судочинстві», «Міжнародний цивільний процес».

Напрям наукових інтересів: змагальність та диспозитивність у цивільному судочинстві України.

Остапюк Марія Василівна – викладач кафедри інтелектуальної власності і права, кандидат юридичних наук,.

Дисципліни, що викладаються: «Господарське право», «Господарсько процесуальне право», «Проблеми застосування норм господарського та господарського процесуального законодавства», «Складання судових рішень», «Використання інформаційних технологій в судах», «Процесуальні документи в цивільному судочинстві», «Захист права власності в цивільному процесі».

Напрям наукових інтересів: господарсько-правове регулювання відносин у сфері публічних закупівель, захист авторського права у сфері будівництва, рамкові угоди у господарській діяльності, господарсько-правове забезпечення відносин сфері охорони здоров’я, медичне страхування в контексті господарсько-правового регулювання.

Дмитренко Вікторія Вікторівна – старший викладач кафедри інтелектуальної власності і права.

Дисципліни, що викладаються: «Розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності», «Договори у сфері інтелектуальної власності», «Господарські договори», «Захист прав інтелектуальної власності», «Господарсько-правова охорона інтелектуальної власності в Україні», «Міжнародно-правова охорона інтелектуальної власності», «Право інтелектуальної власності Європейського Союзу», «Право інтелектуальної власності».

Напрям наукових інтересів: проблеми захисту прав інтелектуальної власності в Україні

Чернявська Олена Валеріївна – старший викладач кафедри інтелектуальної власності і права.

Дисципліни, що викладаються: «Історія Одеської школи права», «Патента інформація і документація. Патентні дослідження», «Методологія науових досліджень», «Основи еврістики», «Основи соціальних комунікацій», «Патентно конюктурні дослідження».

Напрям наукових інтересів: розвиток технологій і техніки та їх вплив на історію людства, історія авіації та космонавтики, право промислової власності, психологія соціальних комунікацій, зокрема в професійних відносинаї та викладацькій діяльності.

Еннан Руслан Євгенович – доцент кафедри інтелектуальної власності і права, кандидат юридичних наук, доцент.

Дисципліни, що викладаються: «Правова охорона інтелектуальної власності у мережі Інтернет», «Порівняльне право інтелектульної власності», «Право інтелектуальної власності Європейського Союзу», «Захист прав інтелектуальної власності», «Міжнародно-правова охорона інтелектуальної власності».

Напрям наукових інтересів:теорія права інтелектуальної власності, концептуальні підходи до визначення правової природи інтелектуальної власності та прав на неї, право інтелектуальної власності Європейського Союзу.

Сердюк Геогргій Нікандрович – доцент кафедри інтелектуальної власності і права кандидат технічних наук.

Дисципліни, що викладаються: «Інноваційне право», «Право інтелектуальної власності».

Напрям наукових інтересів: інноваційна політика у сфері інтелектуальної власності, сучасні інноваційні системи.

Якименко Олександр Васильович – доцент кафедри інтелектуальної власності і права, кандидат економічних наук.

Дисципліни, що викладаються: «Інноваційне право», «Право інтелектуальної власності».

Напрям наукових інтересів: інноваційна політика у сфері інтелектуальної власності, сучасні інноваційні системи.

Мудрицька Катерина Олексіївна – асистент кафедри інтелектуальної власності і права.

Дисципліни, що викладаються: «Право інтелектуальної власності в мережі Інтернет», «Цивільне право», «Цивільний процес».

Напрям наукових інтересів: процесуальні особливості розгляду спорів про порушення прав інтелектуальної власності на сайтах в мережі Інтернет, застосування окремих цивільно-правових способів захисту у мережі Інтернет, правові засади регулювання цивільних відносин у мережі Інтернет.

Наукова та навчально-методична робота – інформація та перелік монографій, підручників та посібників, методичних матеріалів з відсканованими обкладинками.

 • ІТ-право: теорія та практика : навч. посіб./ авт. кол.; за ред. Є.О. Харитонова, О. І. Харитонової. – Одеса : Фенікс, 2017. – 472 с.
 • Кулініч О. О. Авторське право і суміжні права : (навчально-методичний посібник). – О. : Юридична література, 2017. – 148 с.
 • Кулініч О. О. Охорона прав та інтересів фізичних осіб при створенні та використанні художніх творів : (навчально-методичний посібник). – О. : Юридична література, 2017. – 88 с.
 • Правове регулювання використання зображень у електронних бібліотеках за законодавством України: монографія / О. І. Харитонова, О. О. Кулініч, С. В. Мазуренко, І. В. Менсо; НУ ОЮА. – Одеса : Юридична література, 2017. – 72 с.
 • Створення та поширення фотографічних творів з зображенням фізичних осіб: проблеми теорії і практики : монографія / О. О. Кулініч, С. В. Мазуренко, Н. В. Бесєдіна; НУ ОЮА. – Одеса : Юридична література, 2017. – 108 с.
 • Інтелектуальна власність: підручник для студентів економічних спеціальностей / Л. Д. Романадзе, П. М. Цибульов, О. О. Кулініч. – Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2016. – 424 с.
 • Кулініч О. О. Право фізичної особи на власне зображення : сучасний стан та перспективи розвитку : монографія. – Одеса : Юридична література, 2016. – 624 с., 16 с. іл.
 • Офіс управління інтелектуальною власністю: створення, робота, ефективність/ Навчальний посібник // Цибульов П.М., Чеботарьов В.П. – К.: ДНУ УкрІНТЕІ, 2016. –196 с.
 • Право інтелектуальної власності : підручник / [O. І. Харитонова, Є. О. Харитонов, Т. С. Ківалова, В. С. Дмитришин, О. О. Кулініч, Л. Д. Романадзе та ін.]; за ред. О. І. Харитонової. – К. : Юрінком Інтер, 2016. – 540 с.
 • Право інтелектуальної власності: навчальний посібник / Еннан Р. Є., Кулініч О.О., Мазуренко С. В., Менсо І. В., Романадзе Л.Д. – К. : Алерта, 2016. – 492 с.
 • Право інтелектуальної власності: навчально-методичний посібник / Харитонова О.І., Мазуренко С.В., Кулініч О.О., Еннан Р.Є., Романадзе Л.Д., Менсо І. В. – О. : Юридична література, 2015. – 204 с.
 • Державне антимонопольне регулювання: підручник / за ред. В.Д. Лагутіна. - К.: Київ, нац. торг.-екон. ун-т, 2015. – 480 с.
 • Technology Transfer in the Field of Energy and Renewable Energy Sources: Handbook / P.Tsybulov,Y.Lashyna, S.Shukayev R.Gohla, D.Chiran.– Steinbeis-Edition, 2014. – 173 s.
 • Цибульов П.М. Основи інтелектуальної власності: підручник/П.М.Цибульов. – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2014. – 124 с.
 • Цивільний процес України : Підручник / За заг. ред. д.ю.н., проф. Р.М. Мінченко. – Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2014. – С. 39-48.
 • Мінченко Р.М., Волкова Н.В., Неклеса Ю.В. Виконавче провадження: навч.-метод. посібник . – Одеса: Фенікс, 2014. – 82 с.
 • Великогорода О.М., Гонгало Р.Ф., Неклеса Ю.В. Актуальні питання цивільно-процесуального права: навчально-методичний посібник для студентів заочної форми навчання Івано-Франківського факультету Національного університету «Одеська юридична академія» / За ред. О.М. Великогорода, Р.Ф. Гонгало, Ю.В. Неклеса : Івано-Франківськ, 2012. – 64 с.
 • Макаришева Т.С., Гіжевський В.К. Набуття прав інтелектуальної власності. Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни для студентів спеціальності «Інтелектуальна власність». – К.: Університет економіки та права «КРОК», 2012. – 118 с.
 • Макаришева Т.С., Гіжевський В.К. Право інтелектуальної власності. Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни для студентів спеціальності «Інтелектуальна власність». – К.: Університет економіки та права «КРОК», 2012. – 115 с.
 • Макаришева Т.С., Сідак В.С. Введення до інтелектуальної власності. Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни для студентів спеціальності «Інтелектуальна власність». – К.: Університет економіки та права «КРОК», 2012. – 79 с.
 • Право інтелектуальної власності: Навчальний посібник у запитаннях та відповідях / За заг.ред. О.І. Харитонової – Х. : Одіссей, 2012. – 192 с.
 • Салфетник Т.П., Жмурко О.В., Горбик Ю.А., Макаришева Т.С. Подання заяви про визнання знака добре відомим до Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України (практичні рекомендації). – К.: ДП «Український інститут промислової власності», 2012. – 80 с.

Бібліографія кафедри

Кулініч Ольга Олексіївна

Монографії

1.Кулініч О. О. Право фізичної особи на власне зображення : сучасний стан та перспективи розвитку : монографія. – Одеса : Юридична література, 2016. – 624 с., 16 с. іл.

2.Правове регулювання використання зображень у електронних бібліотеках за законодавством України: монографія / О. І. Харитонова, О. О. Кулініч, С. В. Мазуренко, І. В. Менсо; НУ ОЮА. – Одеса : Юридична література, 2017. – 72 с. (особистий внесок п. 2.4 «Особливості використання зображень електронними бібліотеками»).

3.Створення та поширення фотографічних творів з зображенням фізичних осіб: проблеми теорії і практики : монографія / О. О. Кулініч, С. В. Мазуренко, Н. В. Бесєдіна; НУ ОЮА. – Одеса : Юридична література, 2017. – 108 с. (особистий внесок вступ, висновки, розділ 2 «Охорона прав та інтересів фізичних осіб при створенні та поширенні фотографій з їх зображенням»).

Підручники та навчальні посібники

1. Право інтелектуальної власності: навчальний посібник у запитаннях та відповідях / За заг.ред. О.І. Харитонової – Х. : Одіссей, 2012. – 192 с. (особистий внесок: гл. 2 (пит. 1-5, 11-13), гл. 3 (пит. 26-28) С. 24-39, 46-49, 122-130).

2. Інтелектуальна власність: підручник для студентів економічних спеціальностей / Л. Д. Романадзе, П. М. Цибульов, О. О. Кулініч. – Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2016. – 424 с. (Кулініч О. О. особистий внесок: с.40-151; 294-324; у співавторстві з Романадзе: с.9-39, 213-266).

 • Право інтелектуальної власності : підручник / [O. І. Харитонова, Є. О. Харитонов, Т. С. Ківалова, В. С. Дмитришин, О. О. Кулініч, Л. Д. Романадзе та ін.]; за ред. О. І. Харитонової. – К. : Юрінком Інтер, 2016. – 540 с. (Кулініч О. О. особистий внесок: гл. 7 (§ 5), гл. 8 (§ 6) – С. 231-241, 311-315, 379-389).
 • Право інтелектуальної власності: навчальний посібник / Еннан Р. Є., Кулініч О.О., Мазуренко С. В., Менсо І. В., Романадзе Л.Д. – К. : Алерта, 2016. – 492 с. (Кулініч О. О. особистий внесок: теми 3, 4, 5, 9, 15; у співавторстві з Мазуренко С. В. тема 8 – С. 56-153, 239-262, 337-347, 217-238).
 • ІТ-право: теорія та практика : навч. посіб./ авт. кол.; за ред. Є.О. Харитонова, О. І. Харитонової. – Одеса : Фенікс, 2017. – 472 с. (Кулініч О.О. особистий внесок : питання 7.5, 7.6. – С. 201-212)

Навчально-методичні посібники

1. Господарське процесуальне право : навч.-метод.посіб./ В. І. Дрішлюк, І. Л. Кострицький, О.О. Кулініч. – Одеса : ОДУВС, 2013. – 148 c.

2. Податкове право України: навчально-методичні матеріали / уклад. І. Л. Кострицький, О. М. Дубенко, А. В. Журавель та ін. – Одеса : ОДУВС, 2014. – 40 с.

3. Право інтелектуальної власності: навчально-методичний посібник / Харитонова О.І., Мазуренко С.В., Кулініч О.О., Еннан Р.Є., Романадзе Л.Д., Менсо І. В. – О. : Юридична література, 2015. – 204 с. (Кулініч О. О. особистий внесок: теми 4, 5, 15, С. 33-39, 87-88).

4. Кулініч О. О. Авторське право і суміжні права : (навчально-методичний посібник). – О. : Юридична література, 2017. – 148 с.

5. Кулініч О. О. Охорона прав та інтересів фізичних осіб при створенні та використанні художніх творів : (навчально-методичний посібник). – О. : Юридична література, 2017. – 88 с.

Статті у періодичних виданнях

 • Кулініч О. О. Умови реалізації та обмеження права на фотографування фізичних осіб у громадських місцях // Теорія і практика інтелектуальної власності. – 2012. – № 1. – С. 24-31.
 • Кулініч О. О. Особливості розповсюдження фотографічних творів із зображенням фізичної особи без її згоди // Інтелектуальна власність. – 2012. – № 1. – С. 17-23.
 • Кулініч О. О. Компенсація за порушення авторських прав на фотографічні твори у судовій практиці // Інтелектуальна власність. – 2012. –№ 5. – С. 38-43.
 • Кулініч О. О. Недоведення факту порушення авторських прав на фотографічні твори як підстава для відмови у задоволенні позовних вимог // Теоретичні та практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності: Збірник наукових праць. – Маріуполь: ДВНЗ «ПДТУ», 2012. – Вип. 1, Т.1. – С. 47-52.
 • Кулініч О. О. Окремі питання судової практики щодо правомірності публічного поширення фотографічних творів із зображенням «публічних» фізичних осіб // Актуальні проблеми держави і права: збірник наукових праць. Вип. 68. / редкол. : С.В. Ківалов (голов.ред.) та ін.; відп. За вип. В.М. Дрьомін. – Одеса : Юридична література, 2012. – С. 359-365.
 • Кулініч О. О. Неправомірне використання фотографічних творів з зображенням «публічних» фізичних осіб // Університетські наукові записки. - 2012. – № 4 (44). – С.134-139.
 • Кулініч О. О. Огляд практики вирішення судами України спорів щодо правомірності публічного поширення фотографічних творів з зображенням фізичної особи // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія Право. – 2012. – Вип. 18. – С. 95-97.
 • Кулініч О. О. Авторське право на фотографічні твори та право особи на власне зображення: визначення напрямків наукового дослідження // Наукові праці Національного університету «Одеська юридична академія». Т. ХІІ / редкол.: С.В. Ківалов (голов. ред.) [та ін.]; відп. за вип. В.М. Дрьомін. – Одеса : юридична література, 2012. – С. 349-359.
 • Кулініч О. О. Вдосконалення порядку обнародування та публічного розповсюдження фотографічних творів з зображенням фізичної особи після її смерті // Наукові праці Національного університету «Одеська юридична академія». Т. XІІІ / редкол.: С. В. Ківалов (голов.ред.) [та ін.]; відп.за вип. В. М. Дрьомін. – Одеса: Юридична література, 2013. – С. 562-571.
 • Кулініч О. О. Визначення природи прав фізичної особи, зображеної на фотографічних та інших художніх творах // Право і громадянське суспільство: науковий журнал. Електронне видання. – 2013. – № 1(2). – С. 88-95.
 • Кулініч О. О. Договір про надання дозволу на використання фотографічного твору з зображенням фізичної особи // Право і громадянське суспільство: науковий журнал. Електронне видання. – 2013. – № 2 (3). – С.104-110.
 • Кулініч О. О. Припинення публічного показу, відтворення та розповсюдження фотографічних творів як спосіб захисту цивільних прав та інтересів // Право і суспільство. – 2013. – № 6-2. – С. 83-87.
 • Кулініч О. О. Застосування вибачення як способу захисту прав при неправомірному використанні фотографічного твору: огляд судової практики // Часопис Київського університету права. – 2013. – № 4. – С. 238-242.
 • Кулініч О. О. Відповідність змісту художнього твору моральним засадам суспільства як умова правомірності його розповсюдження // Держава і право. Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Випуск 63. – К. : Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2014. – С. 107-112.
 • Кулініч О. О. Наслідки неправомірного публічного показу, відтворення та розповсюдження фотографічних творів з зображенням фізичної особи // Теорія і практика інтелектуальної власності. – 2014. – № 1. – С. 18-23.
 • Кулинич О. А. Реализация права физического лица на собственное изображение по законодательству Украины и Российской Федерации // Реализация и защита гражданских прав и законных интересов граждан и юридических лиц в свете реформирования гражданского законодательства Российской Федерации: материалы всероссийской научно-практической конференции. Иркутск, 23-24 мая 2014 г. – Иркутск: Изд-во ИГУ, 2014. – С. 78-84.
 • Кулинич О. А. Применение отдельных способов защиты при нарушении права физического лица на собственное изображение в средствах массовой информации // Сборник научных трудов кафедры авторского права, смежных прав и частноправовых дисциплин. Выпуск 1. – М.: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Российская государственная академия интеллектуальной собственности» (ФГБОУ ВПО РГАИС), 2014. – С. 141-148.
 • Кулинич О. А. Добровольное извинение как форма компенсации морального вреда (на примере дел о незаконном распространении фотографических произведений) // Гражданско-правовое регулирование инновационного развития национальной экономики и повышение эффективности защиты субъектов гражданского права : сб. науч. ст. / ГрГУ им. Я. Купалы; редкол.: И. Э. Мартыненко (гл. ред.) [и др.]. – Гродно: ГрГУ, 2014. – С. 174–184. (0,83 д.а.) http://www.elib.grsu.by/doc/9051
 • Кулініч О. О. Ідентифікація фізичної особи, зображеної на фотографії, з особою, право на власне зображення якої порушено (огляд судової практики) // Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского. Серия «Юридические науки». – Том 27 (66). – 2014. – № 1. – С. 98-104.
 • Кулинич О. А. Свободное распространение фотографий с изображением физического лица по законодательству Украины и Российской Федерации // Молодий вчений. – 2014. – № 12 (15). – С. 269-274.
 • Кулініч О. О. Окремі випадки вільного публічного показу, відтворення та розповсюдження фотографічних творів з зображенням фізичної особи (огляд судової практики) // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: «Юридичні науки». – 2014. – Вип. 1. Том 1. – С. 150-155.
 • Кулініч О. О. Принципи поширення художніх творів з зображенням фізичної особи // Митна справа. - 2015. - № 2. - Частина 2. - Книга 2. - С. 91-98.
 • Кулініч О. О. Доктринальні підходи до визначення природи та змісту права фізичної особи на власне зображення // Часопис Київського університету права. – 2015. – № 4. – С. 221-225.
 • Кулініч О. О. Фактори, що впливають на формування зовнішності фізичної особи як нематеріального блага // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки». – 2015. – № 6. – С. 94-97.
 • Кулініч О. О. Охорона інтересів фізичної особи при створенні та використанні фотографій та інших художніх творів з її зображенням // Теорія і практика інтелектуальної власності. – 2015. – № 6. – С. 30-39.
 • Кулініч О. О. Поняття та ознаки зображення фізичної особи як нематеріального блага // Часопис Хмельницького університету управління та права. – 2016. – № 2. – С. 89-96.
 • Кулініч О. О. Визначення інтересів суспільно-значимими як умова правомірності поширення фотографій та інших художніх творів з зображенням фізичної особи // Часопис Київського університету права. – 2016. – № 2. – С. 237-240
 • Кулинич О. А. Внешний вид физического лица как личное неимущественное благо // «Legea si Viata». – 2016. – № 2/2 (290). – С. 72-75.
 • Кулініч О. О. Обмеження права на власне зображення фізичних осіб, що не є публічними фігурами // “Evropský politický a právní diskurz”, 2016, Svazek 3, 1. 1 vydání, С. 178-185.
 • Кулініч О. О. Критерії визначення впізнаваності фізичної особи, зображеної на фотографіях та інших художніх творах / О. О. Кулініч // Evropský politický a právní diskurz (Європейський політико-правовий дискурс). – 2016. – Том 3. Вип. 4. – С. 247-252.
 • Кулініч О. О. Об’єктивізація зображення фізичної особи у персонажах художніх творів // Jurnalul juridic national: teorie si practica. – 2016. – № 4. – С. 121-124.
 • Кулініч О. О. Підстави набуття статусу фізичної особи публічного права // Lex Portus. – 2016. – № 2. – C. 64-75.

Тези конференцій

 • Кулініч О. О. Загальний порядок поширення фотографічних творів, що містять зображення фізичних осіб // Актуальні проблеми цивільного, сімейного та міжнародного приватного права (Матвєєвські цивілістичні читання). Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, Київ, 10 листопада 2011 року. – К.: Алеута, 2012. – С. 260-263.
 • Кулініч О. О. Вирішення спорів про визнання свідоцтва на торговельну марку недійсним внаслідок порушення авторських прав на персонажі художніх творів // Правове життя сучасної України: матер. Міжнар.наук.конф. проф.-викл. складу (Одеса, 20-21 квітня 2012 р.). Т. 3/ відп. за випуск д.юд.н., проф. В.М. Дрьомін / Націон. ун-т «Одеська юридична академія». – Одеса: Фенікс, 2012. – С. 163-164.
 • Кулініч О. О. Визначення системи спеціальних випадків фотографування фізичних осіб без отримання їх згоди // Проблеми вдосконалення цивільного законодавства України: матеріали круглого столу (12 травня 2012 року, м. Одеса) / за ред. Є.О. Харитонова. – Одеса : Фенікс, 2012. – С. 153-156.
 • Кулініч О. О. Порушення прав та інтересів фізичних осіб при проведенні зйомки у режимі он-лайн за допомогою Всесвітньої мережі Інтернет // Римське право і сучасність: матеріали Міжнародної наукової конференції, 11 травня 2012 р. – О., 2012. – С. 120-121.
 • Кулініч О. О. Охорона прав та інтересів фізичної особи при поширенні фотографічних творів з її зображенням: щодо визначення актуальності дослідження // Актуальні проблеми цивільного, сімейного та міжнародного приватного права (Матвєєвські цивілістичні читання). Матеріали міжнародної науково-практичної конференції : у двох томах, Київ, 19 жовтня 2012 року. – Том 2. – К. : ТОВ «Білоцерківдрук», 2013. – С. 104-107.
 • Кулініч О. О. Розміщення фотографічних творів при опублікуванні інтерв’ю з фізичними особами у засобах масової інформації // Актуальні проблеми юридичної науки: Збірник тез Міжнародної наукової конференції «Одинадцяті осінні юридичні читання» (м. Хмельницький, 23-24 листопада 2012 року): у 4-х частинах. – Частина третя. – Хмельницький: Хмельницький університет управління та права, 2012. – С. 113-115.
 • Кулініч О. О. Щодо визначення правового статусу особи, зображеної на фотографічному творі // Людина, суспільство, держава: публічно-правовий аспект: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «VIII Прибузькі юридичні читання», 23-24 листопада 2012 року / Відп. ред. д-р юрид.наук, доц. О.В. Козаченко. – Миколаїв: Іліон, 2012. – С. 65-66.
 • Кулініч О. О. Використання зображення фізичної особи як елементу торговельної марки // Теоретичні та практичні проблеми забезпечення сталого розвитку державності та права: матер. Міжнар. наук. конф. (Одеса, 30 листопада 2012 р.) Т. 2 / відп. за випуск д.ю.н., проф. В.М. Дрьомін; Націон.ун-т «Одеська юридична академія». – Одеса: Фенікс, 2012. – С. 582-584.
 • Кулініч О. О. Щодо визначення системи порушень прав та інтересів фізичних осіб при неправомірному поширенні фотографічних творів // Актуальні проблеми права інтелектуальної власності: захист від контрафакції, піратства та плагіату: матеріали ІІІ Всеукраїнскьої науково-практичної конференції (м. Одеса, 9 жовтня 2012 р.) / за заг. ред. О.І. Харитонової. - Одеса: Фенікс, 2012. - С. 95-98.
 • Кулініч О. О. Відповідність змісту художнього твору моральним засадам суспільства як умова для його правомірного розповсюдження // Проблеми та перспективи удосконалення управління інтелектуальною власністю: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 28 березня 2013 р. – Полтава: ПолтНТУ, 2013. – С. 103-106.
 • Кулініч О. О. Опублікування судового рішення про порушення авторських прав як спосіб поновлення прав // Приватноправове регулювання суспільних відносин: традиції, сучасність, перспектива. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, Одеса, 19-20 квітня 2012 року. – К. : ТОВ «Білоцерківдрук», 2013. – С. 173-176.
 • Кулініч О. О. Особливості охорони права знаменитих фізичних осіб на власне зображення // Цивільне законодавство: система, міжгалузеві зв’язки, шляхи вдосконалення. Матеріали міжнародного цивілістичного форуму, Київ, 25-26 квітня 2013 року. – К.: ТОВ «Білоцерковдрук», 2014. – С. 211-213.
 • Кулініч О. О. Застосування публічного вибачення як спосіб захисту прав, порушених неправомірним розповсюдженням фотографічних творів // Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції «Роль та місце ОВС у розбудові демократичної правової держави, 26 квітня 2013 р. – Одеса, 2013. – С. 134-135.
 • Кулініч О. О. Окремі випадки відтворення зображення фізичної особи без її згоди у державних та суспільних інтересах // Правове життя сучасної України: матер. Міжнар. Наук.-практ. Конф. (16-17 травня 2013 р.) Т.2 / відп. За випуск д.ю.н., проф. В.М. Дрьомін; Націон.ун-т «Одеська юридична академія». – Одеса: Фенікс, 2013. – С.664-666.
 • Кулініч О. О. Порушення права на приватне життя як наслідок неправомірного поширення фотографічних творів // Проблеми вдосконалення цивільного законодавства про боротьбу з плагіатом і піратством: матеріали круглого столу (м.Одеса, 25 травня 2013 р.) / за заг.ред.д.ю.н., проф. Є.О.Харитонова; Націон.ун-т "Одеська юридична академія". – Одеса: Фенікс, 2013. – С.97-100.
 • Кулініч О. О. Ідентифікація особи, зображеної на фотографічному творі як умова захисту права на власне зображення (за матеріалами судової практики) // Сучасні проблеми прав інтелектуальної власності та інноваційної діяльності в господарській сфері: Матеріали третьої міжвузівської науково-практичної конференції (13 квітня 2013 року) / Університет економіки та права «КРОК», ЖУРНАЛ «Інтелектуальна власність». – К.: Університет економіки та права «КРОК», 2013. – С. 52-57.
 • Кулініч О. О. Щодо визначення публічного вибачення як форми добровільної компенсації завданої моральної шкоди // Актуальні проблеми права інтелектуальної власності : захист від контрафакції, піратства та плагіату: матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної конференції (26 квітня 2013 р., м. Одеса) / за заг.ред. О.І. Харитонової. – Одеса: видавець Букаєв Вадим Вікторович, 2013. – С. 75-77.
 • Кулініч О. О. Припинення публічного показу фотографічних творів як спосіб захисту права на таємницю особистого життя // Нова редакція Конституції України та вдосконалення цивільного законодавства: проблеми гармонізації: матеріали круглого столу / за заг. ред. Є.О. Харитонова (м. Одеса, НУ «ОЮА», 14 вересня 2013 р.). - Одеса: Фенікс, 2013. - С. 71-75.
 • Кулініч О. О. Вдосконалення правового регулювання порядку публічного показу, відтворення та розповсюдження фотографічного твору з зображенням фізичної особи після її смерті // Стратегія модернізації приватного права у сучасних умовах: збірник наукових праць / за ред. В. І. Короля, Ю. В. Білоусова ; НДІ приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України. – К.-Хмельницкий : Хмельницький університет управління та права, 2013. – С. 93-99.
 • Кулініч О. О. Визначення категорії «основний об’єкт використання» щодо зображеної на фотографічному творі особи» // Актуальні питання інтелектуальної власності та інноваційного розвитку: матеріали ІІ Міжнар. Наук.-практ. Конф., м. Харків, 21 березня 2014 р. / Редкол.: С.М. Прилипко, Ю.Є. Атаманова, С.В. Глібко, К.В. Єфремова. – Х. : НДІ ПЗІР, 2014. – С. 77-80.
 • Кулініч О. О. «Revenge porn» як дії, що порушують особисті права фізичної особи // Правове життя сучасної України : Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої ювілею академіка С.В. Ківалова (16-17 травня 2014 р., м.Одеса) : у 2 т. / Т. 1 / відп. ред. В. М. Дрьомін. – Одеса : Юридична література, 2014. – С. 488-490.
 • Кулинич О. А. Особенности условий договора об использовании фотографических произведений с изображением физического лица // Особливості формування законодавства України: філософсько-правові, історичні та прикладні аспекти [текст] : Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (27 березня 2015 р., м. Івано-Франківськ). – Івано-Франківськ: Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького, 2015. – С. 212-214.
 • Кулініч О. О. Нетипові способи поширення інформації про особу з використанням її зображення // Pravna veda a prax v tretom tisícrocí: Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, 27 - 28 február 2015. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta, Košice. – KOŠICE, 2015. – С. 148-150.
 • Кулініч О. О. Окремі випадки використання чужого зображення фізичними особами – «двійниками» // Україна і світ у третьому тисячолітті: політичний, економічний, правовий та культурний виміри: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Одеса, 13-14 березня 2015 року. У 2 частинах. – Одеса: ДВНЗ «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського», міжнародний Вишеградський Фонд, 2015. – Частина І. – С. 139-141.
 • Кулініч О. О. Oхорона «selfie» як особистих паперів фізичних осіб // Правові та інституційні механізми забезпечення сталого розвитку України : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (15-16 травня 2015 р., м. Одеса) : у 2 т. Т. 2 / відп.ред. М. В. Афанасьєва. – Одеса : Юридична література, 2015. – С. 520-522.
 • Кулініч О. О. Припинення публічного показу зображення фізичної особи у мережі інтернет як спосіб захисту цивільних прав // Захист прав інтелектуальної власності у мережі Інтернет : теоретичні та практичні аспекти : матеріали інтернет-конференції (Одеса, 22 травня 2015 р.) / за ред. Ред. О. І. Харитонової; упоряд. : А. В. Кирилюк, Н. П. Бааджи. – Одеса : Юридична література, 2015. – С. 81-84.
 • Кулініч О. О. Особливості правового регулювання використання творів з зображенням фізичної особи після її смерті // Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми цивільного, сімейного та міжнародного приватного права (Матвєєвські цивілістичні читання). Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, Київ, 3 жовтня 2013 року. – К. : ТОВ «Білоцерків-друк», 2015. – С. 152-154.
 • Кулініч О. О. Щодо співвідношення «зовнішнього вигляду фізичної особи» та «зображення фізичної особи» як нематеріальних благ // Матвєєвські читання : звільнення від цивільно-правової відповідальності у сучасних реаліях. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, Київ, 20 листопада 2015 року. – К. : ТОВ «Білоцерківдрук», 2015. – С.92-94.
 • Кулініч О. О. Визначення інтересу фізичної особи при створенні і використанні фотографій та інших художніх творів з її зображенням // Цивілістичні читання, присвячені пам’яті І. В. Шерешевського «Проблеми адаптації законодавства України до законодавства ЄС»: матер. Інтернет-конф. (м. Одеса, 11 груд. 2015 р.). – Одеса : Фенікс, 2015. – С. 137-140.
 • Кулініч О. О. Використання зовнішнього вигляду фізичної особи двійником // Проблеми модернізації приватного права в умовах євроінтеграції : збірник наукових праць / за ред. Ю. В. Білоусова ; НДІ приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрн України. – Хмельницький : ФОП Мельник А.А., 2015. – С. 170-177.
 • Кулініч О. О. Обмеження права фізичної особи на власне зображення // Приватне право України і європейська інтеграція : тенденції та перспективи. Матеріали VI Міжнародного цивілістичного форуму, Київ, 14-15 квітня 2016 року. – К. : ТОВ «Білоцерківдрук», 2016. – С. 160-162.
 • Кулініч О. О. Щодо визначення взаємозв’язку права фізичної особи на власне зображення та права інтелектуальної власності на результати творчої діяльності // Правові та інституційні механізми забезпечення розвитку держави та права в умовах євроінтеграції (20 травня 2016 р., м. Одеса) : у 2 т. Т. 2 /відп. Ред. М.В. Афанасьєва. – Одеса: Юридична література, 2016. – С. 545-547.
 • Кулініч О. О. Можливість репосту зображень як підстава їх вільного використання без комерційної мети // Актуальні питання державотворення в Україні: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (20 травня 2016 р.) / Редкол.: д.ю.н. І. С. Гриценко (голова), к.ю.н. І. С. Сахарук (відп. Ред.) та ін. – В 3-х томах. – Том 2. – К. : ВПЦ «Київський університет», 2016. – С. 335-337.
 • Кулініч О. О. Ознаки зображення людини як нематеріального блага // Актуальні проблеми державотворення в Україні : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (19 травня 2017 року) / Редкол.: д.ю.н. І. С. Гриценко (голва), к.ю.н. І. С. Сахарук (відп.ред.) та ін. – В 2-х томах. – Том 1. – К. : ВПЦ «Київський університет», 2017. – С. 190-192.
 • Кулинич О. А., Сухая Ю. С. Последователи и подражатели в авторском праве: критерии разграничения Збірник матеріалів Міжнародного Конгресу «Правові проблеми державно-правового партнерства в умовах євроінтеграції», присвяченого 20-річчю Національного університету «Одеська юридична академія», м. Одеса, 2-4 червня 2017 р. / відп.ред. Є. О. Харитонов, О. І. Харитонова, Т. Є. Харитонова, Нац. ун-т «Одес. юрид. акад.». – Одеса : Юридична література, 2017. – С. 178-179.
 • Кузьменко Л.Г. Особливості реформування суб’єктів природних монополій при злитті, приєднанні, одержанні в оренду тощо інших суб’єктів господарювання. Конвергенція економік України та Європейського Союзу: проблеми і перспективи: зб. наук. праць/ Нац. ун-т «Києво-Могилян. Акад.», Каф. екон. теорії, Центр ім. Жана Моне з європ. студій при НАУКМА; редкол.; Ю.М. Бажал та ін. – К: Унів. вид-во ПУЛЬСАРИ, 2012. –164с., с.111-116.
 • Кузьменко Л.Г. Економічне регулювання діяльності суб’єктів природних монополій. Теоретичні та прикладні питання економіки: збірник наукових праць / за аг. Ред.. проф. Єханурова Ю.І., Шегди А.В. – Випуск 27, том 2. – К,: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2012. - 474 с., с. 70 – 78.
 • Кузьменко Л.Г. Особливості реформування суб’єктів природних монополій при злитті, приєднанні, одержанні в оренду тощо інших суб’єктів господарювання. Конвергенція економік України тп Європейського Союзу: проблеми і перспективи: зб. наук. праць/ Нац. ун-т «Києво-Могилян. Акад.», Каф. екон. теорії, Центр ім. Жана Моне з європ. студій при НАУКМА; редкол.; Ю.М. Бажал та ін. – К: Унів. вид-во ПУЛЬСАРИ, 2012. –164с.
 • Кузьменко Л.Г. Закордонний досвід функціонування ринку земель сільськогосподарського призначення та можливість його застосування в Україні. Теоретичні та прикладні питання економіки. Збірник наукових праць. Випуск 27, том 3 (за заг. ред. проф. Єханурова Ю.І., Шегди А.В.). – К,: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2012. - 301 с., с. 125 – 130.
 • Кузьменко Л.Г., Основні шляхи запобігання порушенням законодавства про захист економічної конкуренції суб’єктами природних монополій. Наукові записки НаУКМА, том 146, «Економічні науки». Київ, 2013. 120 с., с. 57 – 61.
 • Кузьменко Л.Г. «Регулювання діяльності аеропортів: світовий досвід»: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми міжнародних відносин» (світове співтовариство: глобальні та регіональні виклики): 16 - 21 жовтня 2014 р., Актуальні проблеми міжнародних відносин: Збірник наукових праць. Випуск 121 (частина П). К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут міжнародних відносин, 2014. – 277 с. с. 209 – 226.
 • Кузьменко Л.Г. «Основні підходи до регулювання цін на лікарські засоби в різних країнах світу». Наукові записки НаУКМА, том 172, економічні науки, Київ 2015 100 с., с. 54-58.
 • Кузьменко Л.Г. «Вдосконалення державного регулювання захисту економічної конкуренції» Формування ринкових відносин в Україні: Збірник наукових праць Вип. 10 (173) / Наук. Ред. І.Г. Манцуров, К., НДЕІ, 2015. - 151 с., с.102 – 105. (0,6 п.л).
 • Кузьменко Л. Г. Паралельний імпорт – важливий механізм існування конкурентних відносин. Наукові записки НаУКМА. Економічні науки. Том 1. Випуск 1. Київ 2016. 176 с. С. 95 – 100.

Цибульов Павло Миколайович

Підручники та навчальні посібники

1.Цибульов П.М. Основи інтелектуальної власності: підручник/П.М.Цибульов. – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2014. – 124 с.

2.Інтелектуальна власність: підручник для студентів економічних спеціальностей / Л. Д. Романадзе, П. М. Цибульов, О. О. Кулініч. – Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2016. – 424 с.

3.Technology Transfer in the Field of Energy and Renewable Energy Sources: Handbook / P.Tsybulov,Y.Lashyna, S.Shukayev R.Gohla, D.Chiran.– Steinbeis-Edition, 2014. – 173 s.

4.Офіс управління інтелектуальною власністю: створення, робота, ефективність/ Навчальний посібник // Цибульов П.М., Чеботарьов В.П. – К.: ДНУ УкрІНТЕІ, 2016. -196 с.

Статті у періодичних виданнях

1.П.М.Цибульов, В.Ф.Корсун. Комерціалізація інтелектуальної власності університетами та науковими установами: досвід США та можливості його використання в Україні. К: Ж «Наука та інновації», Е. 10, №3, 2014. – С.47-57.

2. Цибульов П.М., Корсун В.Ф. Комерціалізація інтелектуальної власності у США: досвід для України/ «Наука сьогодні», №37-38 (803-804) від 14.10.2013.

Тези конференцій

1. Цибульов П.М. Щодо можливостей к5омерціалізації результатів наукових досліджень науковими організаціями України шляхом створення spin-of компаній/Проблеми та перспективи розвитку інноваційної діяльності в Україні: Матеріали V Міжнародного бізнес-форуму (Київ, 22 березня 2012 р.). – К.: КНТЕУ, 2012. – С. 265-266.

3.Цибульов П.М. Розподіл прав на об’єкти інтелектуальної власності, що створені з використанням державних коштів/Правове життя сучасної України: Матеріали Міжнародної наукової конференції (Одеса, 20-21 квітня 2012 р.). - Одеса: Фенікс,2012. - С.159-160.

3. Цыбулев П. Н. О распределении имущественных прав на объекты интеллектуальной собственности, которые созданы за государственные деньги/ Сборник докладов 20-й Международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы интеллектуальной собственности». К.: Государственная служба интеллектуальной собственности, 2013. – С. 56-63.

2. Цибульов П. М. Комерціалізація результатів наукових досліджень: досвід України та США/ Матеріали круглого столу «Комерціалізація результатів науково-технічної діяльності: стан та перспективи». - К.: КНТЕУ, 2013.- с.105-111.

3. Цыбулев П. Н. Опыт университетов США по коммерциализации результатов научных исследований/Матеріали 13-ї Всеукраїнської науково-практичної конференції «Проблеми підготовки фахівців з інтелектуальної власності, інформаційно-аналітичної та інноваційної діяльності в Україні. - К.: ІІВ, 2013. – с.235-238.

4. Цыбулев П. Н. Коммерциализация интеллектуальной собственности в университетах Украины/Матеріали 5-ї Міжнародної науково-практичної конференції «Роль і значення інтелектуальної власності в інноваційному розвитку економіки». – К.: ІІВ, 2013. – С.77-84.

5. Цыбулев П. Н. Коммерциализация интеллектуальной собственности: опыт США для Украины/Сборник докладов 21-й Международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы интеллектуальной собственности». К.: Государственная служба интеллектуальной собственности, 2013. – С. 50-56.

6. Цыбулев П. Н. Офисы трансфера технологий как элемент инновационной инфраструктуры/Матеріали 7-го Форуму «Трансфер технологій та інновації: конкурентоспроможність економіки і сталий розвиток». – К.:НТУУ «КПІ», 2013. – С. 337-340.

7.Цыбулев П.Н., Малюкова И.Г. Подготовка посредников в сфере интеллектуальной собственности// Сборник докладов 20-й Международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы интеллектуальной собственности». К.: Государственная служба интеллектуальной собственности, 2013. – С. 317-322.

8.Цибульов П.М. Розподіл прав на об’єкти інтелектуальної власності, що створені з використанням державних коштів/Правове життя сучасної України: Матеріали Міжнародної наукової конференції (Одеса, 20-21 квітня 2012 р.). - Одеса: Фенікс,2012. - С.159-160.

9.Цибульов П.М. Щодо можливостей к5омерціалізації результатів наукових досліджень науковими організаціями України шляхом створення spin-of компаній/Проблеми та перспективи розвитку інноваційної діяльності в Україні: Матеріали V Міжнародного бізнес-форуму (Київ, 22 березня 2012 р.). – К.: КНТЕУ, 2012. – С. 265-266.

10.Цыбулев П.Н. Динамикапатентования изобретений в области возобновляемых источников энергии/ Проблеми та перспективи розвитку інноваційної діяльності в Україні: матеріали VII Міжнародного бізнес-форуму (Київ, 20 березня 2014 р.).К.: Київ. Нац.. торгово-екон. Ун-т, 2014. – С. 184-186.

11.Цыбулев П.Н., Сикайло В.А., Васильев А.В. Патентные исследования как инструмент для прогнозирования развития возобновляемых источников энергии/ Проблеми підготовки фахівців з інтелектуальної власності, інформаційно-аналітичної та інноваційної діяльності в Україні: матеріали XIV Всеукраїнської науково-практичної конференції (Київ, 29-30 березня 2014 р.). К.:Інст. інтел. власн. НУ «ОЮА», 2014. – С.292-297.

12.Цыбулев П.Н. Интеллектуальная собственность в трансфере технологий/ Роль і значення інтелектуальної власності в інноваційному розвитку економіки: Матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 11-13 листопада 2014 р.). К.: Інст. інтел. власн. НУ «ОЮА», 2014. – С.336-341.

13.Цыбулев П.Н. Щодо управління інтелектуальною власністю в оборонній промисловості України: Матеріали науково-практичної конференції «Актуальні проблеми охорони прав інтелектуальної власності у збройних силах України. К.: ТОВ ІММ «Фраксім», 2016. – С.27-29.

14.Цибулев П.Н. Процессный поход к формированию национальной инновационной системы: Матеріали ІХ Міжнародного бізнес-форуму Проблеми та перспективи розвитку інноваційної діяльності в Україні. К.: КНТУ. – С.182-184.

15.Цыбулев П.Н., Малюкова И.Г. Подготовка посредников в сфере интеллектуальной собственности// Сборник докладов 20-й Международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы интеллектуальной собственности». К.: Государственная служба интеллектуальной собственности, 2013. – С. 317-322.

Шишка Роман Богданович

Монографії

 • Шишка Р.Б. Особисті немайнові права у сфері інтелектуальної власності Доктринальні засади розвитку держави та права: національні та міжнародні аспекти: монографія / заг. ред. проф. Бошицького Ю.Л. Київський університет права. – К.: Видавництво Ліра-К. 2014. – С.174 – 184.
 • Шишка Р.Б. Механизм правового регулирования перевозок //Правовая система и вызовы современной жизни : монография / [ авт. кол. Д.С. Абрикосов, С.В. Голикова, Г.С. Заровнева и др.] – Одесса : КУПРИЕНКО СВ, 2014. – С.58 – 66.
 • Шишка Р.Б. Відшкодування збитків і шкоди, заподіяних службовим особам державних органів і органів місцевого самоврядування //Відповідальність у приватному праві: монографія / [І. Безклубий, Н. Кузнєцова, Р. Майданик та ін] за заг. ред. І. Безклубого. – К.: Грамота, 2014. – С.296 – 306
 • Господарсько-правове регулювання суспільних відносин : монографія /За ред. д.ю.н., проф. Р.Б. Шишки. – К. : «МП Леся», 2015. – С.184 с.
 • Шишка Р.Б. Механізм регулювання господарських правовідносин //Господарсько-правове регулювання суспільних відносин : монографія /За ред. д.ю.н., проф. Р.Б. Шишки. – К. : «МП Леся», 2015. – С.59- 69
 • Шишка Р.Б. Стадії регулювання господарських правовідносин //Господарсько-правове регулювання суспільних відносин : монографія /За ред. д.ю.н., проф. Р.Б. Шишки. –К. : «МП Леся», 2015. – С.69 - 73
 • Шишка Р.Б. Господарські зобов’язання поняття та специфіка// Господарсько-правове регулювання суспільних відносин : монографія /За ред. д.ю.н., проф. Р.Б. Шишки. –К. : «МП Леся», 2015. – С.131 - 138
 • Шишка Р.Б. Поняття та функції господарських договорів //Господарсько-правове регулювання суспільних відносин : монографія /За ред. д.ю.н., проф. Р.Б. Шишки. –К. : «МП Леся», 2015. – С.138 – 148
 • Шишка Р.Б. Класифікація господарських договорів за законодавством України //Господарсько-правове регулювання суспільних відносин : монографія /За ред. д.ю.н., проф. Р.Б. Шишки. –К. : «МП Леся», 2015. – С.148 - 160
 • Шишка Р.Б. Інвестиційні договори : характеристика та їх класифікація //Господарсько-правове регулювання суспільних відносин : монографія /За ред. д.ю.н., проф. Р.Б. Шишки. –К. : «МП Леся», 2015. – С.160 – 167
 • Шишка Р.Б. Проблеми визначення та застосування господарсько-правової відповідальності //Господарсько-правове регулювання суспільних відносин : монографія /За ред. д.ю.н., проф. Р.Б. Шишки. –К. : «МП Леся», 2015. – С.167 - 172
 • Шишка Р.Б. Методологія приватного права //Сучасні інститути держави та права: проблеми теорії та практики [Текст]: монографія / Київс. ун-т права НАНУ; За заг.ред. Ю.Л. Бошицького. Львів. СПОЛОМ, 2015, -С. 129-135

Підручники посібники

 • Цивільне право України : підручник За ред. проф. Ю.Л. Бошицького та проф. Р.Б. Шишки (кер. авт. кол.) , Загальна частина. – К. Видавництво Ліра-К, 2013, - 760с.
 • Право інтелектуальної власності в Україні : посібник / За ред. Р.Б. Шишки (кер. авт. кол.) та інш. – К.: «МП Леся», 2014. –
 • Спадкове право в Україні : посібник / за ред. Р.Б. Шишки (кер. авт. кол.) та інш. – К. Видавництво Ліра-К, 2014. – 344 с.
 • Інвестиційне право України посібник. – К. Видавництво Ліра-К, 2015. – 224 с.
 • Цивільне право України: підручник Особлива частина За заг. ред. проф. проф. Р.Б. Шишки. – К. Видавництво Ліра-К, 2015. -1024
 • Шишка Р.Б. Інвестиційне право України : посібник –К.: Видавницво МП «Леся», 2015. – 324 с.
 • Право інтелектуальної власності авторсько-правовий аспект : навч. посібник для вищ. навч. закл. / Т.І. Биркович, І.С. Боднар, Р.Б. Шишка, І.М. Сопілко, Н.В. Філик та ін.; МОН України , МК України, КНКіМ. - К.: Вид. центр КНУКіМ 2015. – 280 с. Глави 1,2.12.
 • Мала енциклопедія права інтелектуальної власності :видання друге виправл. і доповн. / За заг. ред. професорів Ю.Л. Бошицько-го (кер. кол. укладачів) та Р.Б. Шиш-ки (наук. редактор): Укладачі Ю.Л. Бошицький, В.В. Луць, Р.Б. Шишка.,- 2015. -
 • Цивільне право в Україні : лекції проф. Р.Б. Шишки. Частина перша. –К.: 2016. - 369с

Статті

 • Шишка Р.Б. Механізм правового регулюван цивільних правовідносин // Про українське право. Часопис кафедри теорії та історії держави і права Київ. Нац. Ун-ту імені Тараса Шевченка. / За ред. проф. І. Безклубого. –К.: 2012. –Чис. УІ. – С. 223 - 230.
 • Шишка Р.Б. Цивільно-правова відповідальність і деліктне зобов’язання //Університетські наукові записки. Часопис Хмельницького університету управління та права. Випуск 1/2012.– С.271 -280
 • Шишка Р.Б. Новий підхід до проблем оборотоздатності об’єктів особистих немайнових прав (рецензія на монографію: Сліпченко С. О. Оборотоспособность объектов личных неимущественных прав, обеспечивающих социальное бытие физического лица : монография / Х. : ФОП Мичурина Н.А., 2011. – 336 с. //Управління та право 1/ 2012 – с.94 -95
 • Шишка Р.Б. Современные тенденции в охране авторского права ЕС //Власть закона. 2 ,2012. –С. 89-95.
 • Шишка Р.Б. Типологія цивільно-правових договорів //Право та управління 2, 2012. – С 1007 – 1019
 • Шишка Р.Б. Цивільно-правова відповідальніст деліктне зобов’язання // Сучасні проблеми приватного права: Збірник наукових праць присвячених 80-ій річниці з Дня народження Ярославни Миколаївни Шевченко/ відп. Ред.. Н.С. Кузнєцова, Р.О. Стефанчук. К.: ВГО «Асоціація цивілістів України» ВГО «Асоціація цивілістів України» - Камянець-Подільський , ТОВ «Друкарня Рута» 2012. - С.437- 460
 • Шишка Р.Б. Спасибі, що зустрілись на моїй життєвій дорозі. // Наше право. - №2. - ч.3. - 2012, -С. 73-75
 • Шишка Р.Б. Установление личности и объема полномочий обратившизся за совершением нотариальных действий //Цивилистическая процессуальная мысль. Международный сборник научных статей. Выпуск 2 «Нотариальный процесс» / Под ред.д.ю.н. профессора С.Я. Фурсы. – К.: ЦУЛ, 2013. – С. 206 – 212
 • Шишка Р.Б. Здійснення прав на об’єкти авторського права //Проблеми здійснення та захисту суб’єктивних цивільних прав : зб. наук. пр. /НАПрН України, НДІ приват. права і підприємництва: за ред. д-ра юрид. наук, акад. НАПрН України В.В.Луця. –К.: Ред. журн. «Право України», 2013. –С 29-32.
 • Шишка Р.Б. Спадкоємці за законодавством України // Малий і середній бізнес(право, держава, економіка)/ економікоправовий науково-практичний журнал/ № 1-2(52-53) – C. 75 – 80
 • Шишка Р.Б. Напрямки удосконалення регулювання приватних правовідносин // Приватне право і підприємництво: Збірник наукових праць. Випуск 12. Київ. 2013. – С.9 - 12
 • Шишка Р.Б. Визначення предмета порівняльного цивільного права в сучасних умовах // Науковий вісник Національного університету державної податкової служби України. - № 2 (61). – 2013. - с. 228 – 232
 • Шишка Р.Б. Організаційні корпоративні відносини //Вдосконалення правового регулювання корпоративних відносин : зб. наук. пр. /НАПрН України, НДІ приват. права і підприємни-цтва: редкол.: О.Д.Крупчан та ін. ; за ред. д-ра юрид. наук, акад. НАПрН України В.В.Луця. –К.: Ред. журн. «Право України», 2013. – С.36 -39.
 • Шишка Р.Б. Відшкодування моральної шкоди як правове явище //Відшкодування моральної шкоди: коментарі, законодавство, судова практика /За заг. ред. М.К. Галян-тича. К. Юрінком Інтер, 2013. С.129-134
 • ShishkaR.B. PLACEOFLEGALTRANSACTIONSINSYSTEMOFCIVILLAW // Наукові праці Національного авіаційного університету. Серія: Юри-дичний вісник «Повітряне і косміч-не право»: Зб. наук. пр. – К.: НАУ, – 2013. -№ 3 (28). – С.113- 118.
 • Шишка Р.Б. Цивільно-правова відповідальність і деліктне зобов’язання Збірник наукових праць Ірпінської фінансово-юридичної академії (право). Випуск 2.2013. -С.206 - 216
 • Шишка Р.Б. Кодифікація законодавства у сфері інтелектуальної власності: за та проти //Вісник Запорізького національного університету: Збірник наукових праць. Юридичні науки. Запоріжжя. Запорізький національний університет, 2013. _№3. – С.79 – 83
 • Шишка Р.Б. Характеристика договорів //Наукові праці Національного авіаційного університету. Серія: Юридичний вісник «Повітряне і космічне право»: Зб. наук. пр. – К.: НАУ, – 2013. -№ 4 (29). – С.119- 125.
 • Шишка Р.Б. Тлумачення правових норм //Наукові праці Національного авіаційного університету. Серія: Юридичний вісник «Повітряне і космічне право»: Зб. наук. пр. – К.: НАУ, – 2013. -№ 4 (29). – С.168- 169.
 • Шишка Р.Б. Механізм правового регулювання цивільних правовідносин //Про українське право. / За ред. проф. І. Безклубого. – К., 2013. – Число VІ-VІІ. – с. 220-233
 • Шишка Р.Б. Сутність юридичної особи публічного права //Непідприємницькі організації у механізмі реалізації права громадян на об’єднання (асоціації): Збірник наукових праць (за результатами роботи «круглого столу») / За заг. ред. М.К. Галянтича. – К.: НДІ приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України, 2013. – С.25-28.
 • Шишка Р.Б. Механізм правового регулювання перевезень вантажів //Наукові праці Національного авіаційного університету. Серія: Юридичний вісник «Повітряне і космічне право»: Зб. наук. пр. – К.: НАУ,– 2014. -№ 3 (33). – С.120-125.
 • Шишка Р.Б. Щодо відповідальності в цивільному праві //Малий і середній бізнес (право, держава, економіка) Економіко-правовий науково-практичний журнал. - №1-2 (56-57) 2014. – С.46 -50.
 • Шишка Р.Б. Характеристика та класифікація інвестиційних договорів //Наукові праці Національного авіаційного університету. Серія: Юридичний вісник «Повітряне і космічне право»: Зб. наук. пр. – К.: НАУ,– 2014. -№ 4 (34).– С. 118- 122.
 • Шишка Р.Б. Внутрішньо-фінансова діяльність суб’єктів господарювання // Наукові праці Національного авіаційного університету. Серія: Юридичний вісник «Повітряне і космічне право»: Зб. наук. пр. – К.: НАУ,– 2014. -№ 4 (34). – С.112 – 118
 • Шишка Р.Б. Юридична наука в перехресті об’єктивності, вимог і змін //Наукові праці Національного авіаційного університету. Серія: Юридичний вісник «Повітряне і космічне право»: Зб. наук. пр. – К.: НАУ,– 2014. -№ 1 (30). – С.154-157.
 • Шишка Р.Б. Щодо відповідальності у цивільному праві // Малий і середній бізнес (право, держава, економіка) . – 2014. – № 1 – 2. – С. 24 – 29.
 • Шишка Р.Б. Об ответственности в гражданском праве :Civil responsibility //Life and Law. №2 (26), 2014. Р.53 - 61.
 • Шишка Р.Б., Лихова С.Я. Ми відповідальні за те, що написали і опублікували //Наукові праці Національного авіаційного університету. Серія: Юридичний вісник «Повітряне і космічне право»: Зб. наук. пр. – К.: НАУ,– 2014. -№ 3 (33). – С.155-158.
 • Шишка Р.Б. Актуальні дослідження деліктних зобов’язань та цивільно-правової відповідальності //Наукові праці Національного авіаційного університету. Серія: Юридичний вісник «Повітряне і космічне право»: Зб. наук. пр. – К.: НАУ,– 2014. -№ 3 (33). – С.159-160.
 • Шишка Р.Б. Договір клинінгу: до проблеми регулювання //Вісник Запорізького національного університету: Збірник наукових праць. Юридичні науки. - Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2014. - №3. - С. 47-53
 • Шишка Р.Б. Плагіат та його прояви і небезпеки //Часопис Київського університету права – 2014/4- № - С.170-175
 • Шишка Р.Б. Стадії створення юридичних осіб //Історико-правовий часопис. - №1(3). - 2014. Луцьк. Європейський національний університет імені Лесі Українки. 2014.-С.69 – 73.
 • Шишка Р.Б. Окремі аспекти господарсько-правової відповідальності // Наукові праці Національного авіаційного університету. Серія: Юридичний вісник «Повітряне і космічне право»: Зб. наук. пр. – К.: НАУ,– 2015. -№ 1(34). – С. 129- 135.
 • Шишка Р.Б. Врегулювання господарських правовідносин //Приватне право в умовах глобалізації: ключові проблем і модернізації сучасного права : збірник наукових праць /за ред. П.М. Шапірка, І.Г.Оборотова. – Миколаїв : Ілліон. 2015. С.91-97
 • Шишка Р.Б. Цікаве дослідження особистих та майнових прав батьків та дітей //Наукові праці Національного авіаційного університету. Серія: Юридичний вісник «Повітряне і космічне право»: Зб. наук. пр. – К.: НАУ,– 2015. - № 2 (35). – С. 165- 166
 • Шишка Р.Б. Правовий режим космічних об’єктів //Наукові праці Національного авіаційного університету. Серія: Юридичний вісник «Повітряне і космічне право»: Зб. наук. пр. – К.: НАУ,– 2015. - № 2 (35). – С.5-9.
 • Шишка Р.Б. Складові життєвого циклу корпорації //Наукові праці Національного авіаці-йного університету. Серія: Юридичний вісник «Повітряне і космічне право»: Зб. наук. пр. – К.: НАУ,– 2015. - № 3 (36). – С. 134 -138.
 • Шишка Р.Б. Новые направленния в понимании сущности и оснований гражданко-правовой ответственности //Проблемы гражданского права и процесса : сб. науч. ст. / ГрГУ им. Я. Купалы; редкол.: И.Э. Мартыненко (гл. ред.) [и др.]. – Гродно: ГрГУ, 2015. –503 с. – С. 123-132
 • Шишка Р.Б. Категорія «засади» у приватному праві //Часопис Київського університету права – 2015/2- С.235- 239
 • Шишка Р.Б. Плагіат та його прояви і його небезпеки //Часопис Київського університету права – 2014/4- № - С.170-175
 • Шишка Р.Б. Складові життєвого циклу корпорації// Наукові праці Національного авіаційного університету. Серія: Юридичний вісник «Повітряне і космічне право»: Зб. наук. пр. – К.: НАУ,– 2015. - № 3 (36). – С. 134 -138.
 • Шишка Р.Б. Права на аудівізуальний твір //Часопис Київського університету права – 2016/1. - С.210 – 214.

Тези конференцій

 • Шишка Р.Б. Службова творчість та службові твори //П’яті цивілістичні читання, присвячені 85-річчю з Дня народження професора О.А.Підопригори, 31 березня 2011 року: зб. наук. доп. і ст. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2012.–С.61 – 65.
 • Шишка Р.Б. Становлення малого підприємництва в Україні та його підтримка // Забезпечення розвитку малого та середнього бізнесу : Збірник доповідей та тез повідомлень на засіданнях 1 міжвузівській науково-практичній конференції (14 березня грудня 2012 р. м. Ірпінь). МФЮА. м. Ірпінь, 2012. –С. 11 – 13.
 • Шишка Р.Б. Актуальні проблеми цивільно-правової відповідальності // Правова система України в умовах сучасних національних та міжнародних тенденцій розбудови державності : монографія. За заг. ред. проф. Бошицького Ю.Л., Київський університет права НАН України. – К.: Кондор-Видавництво. 2012. – С. 272 – 284.
 • Шишка Р.Б. Щодо поняття «інтелектуальна власність» //Актуальні проблеми права інтелектуальної власності: захист від контрафакції, піратства та плагіату: Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (9 жовтня 2012 р., м. Одеса) / За заг. ред. О.І. Харитонової / упоряд. Р.Є. Еннан, Г.О. Улянова, - Одеса, 2012. -С.9-14
 • Шишка Р.Б. Становлення малого підприємництва в Україні та його підтримка //Забезпечення розвитку малого та середнього бізнесу : Збірник доповідей та тез повідомлень на засіданнях 1 міжвузівській науково-практичній конференції (14 березня грудня 2012 р. м. Ірпінь). МФЮА. М. Ірпінь, 2012. –С. 11 – 13.
 • Шишка Р.Б. Стратегія інноваційного розвитку: щодо запитання //Збірник матеріалів проблемно-наукової міжгалузевої конференції “Юриспруденція та проблеми інформаційного суспільства» (ЮПІС). Івано-Франківськ. 2011, - С. 45 – 46.
 • Шишка Р.Б. Договори як джерела цивільного права //Матеріали наукової інтернет конференції "Основи цивільного законодавства СРСР 1961 року" та їх вплив на формування сучасного цивільного законодавства України (до 50-річчя прийняття "Основ цивільного законодавства СРСР 1961 року"). - Одеса: Фенікс, 2012. - С. 17 -21.
 • Шишка Р.Б. Комплексна психолого-психіатрична експертиза //Криміналістична наука: витоки, сучасність та перспективи: Збірник матеріалів І Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 90- річчю з дня народження В.К Лисниченка та 92 річчю з дня народження І.Я.Фрідмана. – Ірпінь.: Міжрегіональна фінансово-юридична академія. 2012. – С. 261 – 263.
 • Типізація, формалізація і видізація відносин власності //Проблеми вдосконалення цивільного законодавства України : мате-ріали Круглого столу (12 травня 2012 р., м. Одеса). - Одеса : Фенікс, 2012. - С. 16-20.
 • Шишка Р.Б. Механізм регулювання відносин інтелектуальної власності //Інтелектуальна власність в Україні проблеми теорії і практики. Зб. нау практ. конф. / Київ. ун-т права НАН України: 22 травня 2012 р. К.: Вид Європей. ун-ту. 2012. - Вип.3 – С.167 169.
 • Шишка Р.Б. Характеристика деяких суб’єктів господарської діяльності та перспектив виконання їх заборгованостей // Реформування системи кримінальної юстиції в Україні : кримінальн-оправові; кримінально-процесуальні та криміналістичні проблеми : збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції з нагоди 10-річчя Ірпінської фінансово-юридичної академії та 89-річчя з дня народження відомого вченого-криміналіста сучасності, доктора юридичних наук, професора Бахіна Володимира Петровича. – Ірпінь. Ірпінська фінансово-юридична академія, 2012. – С. 349 – 350.
 • Шишка Р.Б. Типологія договорів у цивільно праві //Договірне регулювання суспільних відносин: тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Запоріжжя, 19020 квітня 2013 р. /За заг. ред. Т.О. Коломоєць. – Запоріжжя: ЗНУ, 2013. – С.15 – 19.
 • Шишка Р.Б. Розвиток цивільного права // Актуальні проблеми розвитку цивільного, житлового і сімейно законодавства: матеріали міжнарод наук.-практ. конференції присвяченої –річчю з дня народження В.П.Маслова Х. 15 лютого 2013 р. –Х.: Право, 20 –С. 47-50.
 • Шишка Р.Б. Шляхи розвитку цивільного законодавства. // Проблеми державного будівництва в Україні, №21 . У 2 томах. Том 1. збірник матеріалів ХVІІІ Міжнародної наук.-практ. конф. «Україна в євроінтеграційних процесах», 16-17 лютого 2013 року/ Київський міжнародний університет. – К.: КиМУ, 2013. – Т.1. –С. 242 -244
 • Шишка Р.Б. Про вади дефініції «мале» підприємництво» //Фінансово-правове забезпечення господарської діяльності (реалії та перспективи) : Збірник тез доповідей та повідомлень ІІІ Міжвузівської науково-практичної конференції, м. Ірпінь, 5 квітня 2013 р. – Ірпінь, ІФЮА, 2013. – С.8 – 13.
 • Шишка Р.Б. Претенденти на спадщину та спадкоємці у спадковому праві України //Проблеми цивільного права та процесу: матеріали наук.-практ. конф., присвяченій пам’яті проф. О.А. Пушкіна (25 травня 2013 р.). – Х.; ХНУВС; Золота миля. 2013. – С.46 – 54.
 • Шишка Р.Б. Перспективи змін чинного цивільного законодавства України //Нова редакція Конституції Укра-їни та вдосконалення цивільного законодавства: проблеми гармоні-зації : матер. круглого столу (Оде-са, 13 вересня 2013р.) / за заг. ред. д.ю.н., проф.. Є.О. Харитонова ; Націон. ун-т «Одеська юридична академія». – Одеса : Фенікс, 2013. -С.32 – 35
 • Шишка Р.Б. Засоби державного регулювання діяльності малих підприємств в Україні // Засоби державного регулювання господарської діяльності : зб. наук. пр. / НАПрН України, НДІ приват. права і підприємництва ; редкол.: В.С.Щербина (голова) [та ін.]. – К.: Ред. юрид. журн. «Право України» ; - 2013. -С. 41-57
 • Шишка Р.Б. Елементи механізму правового регулювання приватних відносин //АЕРО-2013. Повітряне і космічне право :[Матеріали Всеукраїнської конференції молодих учених і студентів, Київ. Національний авіаційний університет, 22 листопада 2013 р.] – К.: Компютерпрес, 2013. – С. 580 – 583.
 • Шишка Р.Б. Ще раз про кодифікацію законодавства у сфері інтелектуальної власності //Сучасні проблеми правової системи України. Збірник матеріалів V Міжнародної науково-практичної кон-ференції /Редкол. Ю.С. Шемшученко, Ю.Л. Бошицький, О.В. Чернецька, М.О. Дей, С.І. Бевз. – К.: Кондор-Видавництво, 2013. – С. 186-189
 • Шишка Р.Б. Регулювання відносин власності: проблеми, пошуки рішень //Цивілістичні читання присвячені пам’яті І.В. Шерешевського «Цивільний кодекс України, досвід 10-ти років застосування» ; матері-али інтернет-конференції (Одеса, 6 грудня 2013 р.) / за заг. ред. д.ю.н., проф. Є.О. Харитонова; Націон. ун-т «Одеська юридична академія», Одеса : Фенікс, 2013, С.40 – 43
 • Шишка Р.Б. Щодо механізму регулювання господарських правовідносин //Людина, суспільство, держава: правовий вимір у сучасному світі: [ Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, Національний авіаційний університет, 27 лютого 2014 р.] – С.639 – 642.
 • Шишка Р.Б. Щодо подальшого розвитку цивільного законодавства //Актуальні проблеми приватного права: матер. міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 92-й річниці з дня народж. д-ра юрид. наук, проф., чл.-кор. АН УРСР В. П. Маслова, 28 лют. 2014 р. -Х., 2014. - 50-53.
 • Шишка Р.Б. Нові проблеми розміщення та охорони творів // Актуальні питання інтелектуальної власності та інноваційного розвитку: матеріали ІІ Міжнар. Наук.-практ. конф. м.Харків, 21 березня 2014 р. / редкол.: С.М. Прилипко, Ю.Є. Атаманова, С.В. Глібко, К.В. Єфремова. –Х.: НДІ ПЗІР, 2014. – С. 27 -32
 • Шишка Р.Б. Право власності в перехресті традицій та амбіцій //Статика та динаміка відносин власності: тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Запоріжжя, 30 квітня 2013 р. /За заг. ред. Т.О. Коломоєць. – Запоріжжя: ЗНУ, 2014.– С.10 – 14.
 • Шишка Р.Б. Проблема зловживання правом у сучасному цивільному праві //Проблеми зловживання правом у сучасному цивільному праві // Приватне право і підприємництво. Збірник наукових праць. Вип. 13, 2014 р. / Редкол.: Крупчан О. Д. (гол. ред.) та ін. – К.: Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака Національної академії правових наук України, 2014. – С. 24-27.
 • Шишка Р.Б. Недоліки та напрямки подальшого регулювання приватних правовідносин //Проблеми цивільного права та процесу : матеріали наук.-практ. конф., присвяченої пам'яті професора О. А. Пушкіна (7 червня 2014 p.). - X.: ХНУВС, 2014. - С. 37 - 46
 • Шишка Р.Б. Щодо господарського законодавства України //Проблеми правового регулювання участі держави і територіальних громад у господарських та цивільних відносинах : матеріали Всеукраїнської наукової конференції (16 квітня 2014 р. м. Донецьк). МПП «ВК». Донецьк, 2014. -С.40 - 43
 • Шишка Р.Б. Інформаційне суспільство і піратство у мережі Інтернет // Збірник міжнародної наукової координаційної наради «Інформаційні проблеми комп’ютерних систем, юриспруденції, енергетики, економіки, моделювання та управління» (SCSM - 2014). – Тернопіль, 2014. –С.213-215.
 • Шишка Р.Б. Еще раз об ответственности в гражданском праве // A Way to EURO Integration : The Proceedings of International Scientific Сonference // Guram Tavartkiladze Teaching University, 2014. P. 283-286.
 • Шишка Р.Б. Ессе щодо зловживання правом в сучасному цивільному //Актуальні питання договірного регулювання приватних правовідносин : Збірн. тез наук.-практ. Круг-лого столу. 21 лютого 2014 року /За ред. д.ю.н., проф. Р.Б. Шишки, к.ю.н. І.І. Шемелинця. – Ірпінь. НУДПС. 2014. – с. 6 – 11.
 • Шишка Р.Б. Право власності в перехресті традицій та амбіцій //Договірне регулювання суспільних відносин. Статика та динаміка відносин власності: Тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Запоріжжя 30 травня 2014 р. /[ В.В. Луць, Р.Б. Шишка, О.Г. Боднар, М.О. Ткалич та ін. ] /За заг. ред. Р.Б. Шишки, О.Г. Боднара . Запоріжжя. ЗНУ, 2014. -С.23- 26.
 • Shishka R.B. Civil liability: conceptional apporoach //Proceedigs the sixth wolrd congress “Awiation in the XXI-st century” Safety in Awiation and Space Tehno-logies. Volume 3. September 23-25, 2014. Kyev. Ukrain. -P.11.46 – 11.48
 • Шишка Р.Б. Некоторые аспекты права на жилище и жилищного законодательства //Правовое регулирование осуществления и защиты прав физических и юридических лиц : материаллы Междунар. науч. практ. конф., посвященной 90летию профессора В.Ф. Чигиря (Минск, 4-5 ноября 2014 г.) / И.Н. Колядко (гл. ред.) [и др.]. – Минск. Право и экономика. 2014. - С.269-272
 • Шишка Р.Б. Принципи господарського права в умовах кризи //АЕРО-2014. Повітряне і космічне право: [Матеріали Всеукраїнської конференції молодих учених і студентів, м. Київ. Національний авіаційний університет, 20 листопада 2014 р.] – С. 545 – 549.
 • Шишка Р.Б. Нові виклики в авторському праві //Сучасні виклики і актуальні пробле-ми права інтелектуальної власності в Україні та Європі : збірник матеріалів Міжнар. наук.практ. конф. (6 жовтня 2014 р.) [pедкол.: Бошицький Ю.Л., Френсіс Гарі, Міхаіл Швантнер, Шемшученко Ю.С., Чернецька Л.В. та інш.]. –К.: Видавни-цво Ліра-К, 2014. – С. 76 – 78
 • Шишка Р.Б. Переважаючі права у корпоративному праві //Корпоративне право України та інших європейських країн: порівняльно-правова характеристика [текст ]: Збірник наукових праць за матеріалами Міжнародної науково-практичної конференції (26-27 вересня 2014 р., м. Івано-Франківськ) / НДІ приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г.Бурчака НАПрН України; за ред. д-ра юрид. наук, акад. НАПрН України В.В. Луця. – Івано-Франківськ, 2014. – С. 63 -68
 • Шишка Р.Б. Об’єкти цивільних прав та їх правовий режим // Сучасні проблеми правової системи України : збірник матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. (6. 2014 р.) [pедкол.: Шемшученко Ю.С , Бошицький Ю.Л., Чернецька Л.В. , Дей М.О., Бевз С.І.]. –К.:Видавницво Ліра-К, 2014. – С. 127 –128
 • Шишка Р.Б. Рецензія на монографію кандидата юридичних наук Басая Олександра Вікторовича «Теоретичні проблеми підстав виникнення цивільних прав та обов’язків у сфері інтелектуальної власності //Часопис цивілістики : Науково-практичний журнал. Випуск 17. Одеса 2014. – С.233 - 234
 • Шишка Р.Б. Методологія приватного права //Право і держава: проблеми розвитку і взаємодії у ХХІ ст.: тези доповідей між-нар. наук.-практ. конф., м. Запоріжжя, 30-31 січня 2015 р./ За заг. ред. Т.О. Коломоєць. –Запорі-жжя : ЗНУ. 2015. –С.65-70
 • Шишка Р.Б. Право на наукову діяльність в Україні: проблеми та рішення Юридичний вісник України. 14.04.
 • Шишка Р.Б. Плагіат та його небезпеки //Проблеми цивільного права та процесу: Матеріали наук.-практ. конф., присвяченої пам’яті професора О.А. Пушкіна (30 травня 2015 р.) – Х.: ХНУВС, 2015. – С. 35 - 40
 • Шишка Р.Б. Державний регуляторний вплив на відносини конкуренції в Україні Рецензія на монографію Корчак Н.В. //Наукові праці Національного авіаційного університету. Серія: Юридичний вісник «Повітряне і космічне право»: Зб. наук. пр. – К.: НАУ,– 2015. - № 1 (34). – С. 181- 183.
 • Шишка Р.Б. Стадії регулювання господарських правовідносин //Юридична наука і практика: виклики часу: [ Матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф. Т.ІІІ, м. Київ, Національний авіаційний університет, 12 березня 2015 р. ] - С. 164-168
 • Шишка Р.Б. Класифікація видів лізингу //Юридична наука і практика: виклики часу: [ Матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф. Т.ІІІ, м. Київ, Національний авіаційний університет, 12 березня 2015 р. ] – С. 168-171
 • Шишка Р.Б. Класифікація об’єктів авторського права та критерії її реалізації //Юридична наука і практика: виклики часу: [Матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф. Т.ІІІ, м. Київ, Національний авіаційний університет, 12 березня 2015 р. ] - С. 171-174
 • Шишка Р.Б. Стимули до здійснення цивільних прав Проблеми здійснення суб’єктивних прав : матеріали круглого столу (1415 березня 2015 р.) – Харків, ХНУВС, 2015. – С. 16 – 22
 • Шишка Р.Б. Вдосконалення державної політики у сфері інтелектуальної власності // Теоретичні та практичні проблеми застосування цивільного та господарського законодавства : Збірник наукових матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції // Вищий навчальний заклад «КРОК» . 2015. – С .173 – 176
 • Шишка Р.Б. Поняття господарського зобов’язання //Наукові читання, присвячені пам’яті В.М. Корецького: збірник наукових праць КУП. [pедкол.: Шемшученко Ю.С , Бошицький Ю.Л., Євдокименко В.О., Чернецька О.В. ]. –К.: Видавницво Ліра-К, 2015. – С. 97 – 100
 • Шишка Р.Б. Новий підхід до цивільно-правової відповідальності // Роль принципів DCER в імплементації угоди про асоціацію ЄС - Україна : матеріали круглого столу (м. Одеса, 12 грудня 2015 р. -Одеса. Фенікс. 2015. -С.45-50 -
 • Шишка Р.Б. Окремі прояви проблематики звільнення від цивільно-правової відповідальності Матвєєвські читання : звільнення від цивільно-правової відповідальності у сучасних реаліях. Матеріали міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 20 листопада 2015 р. – К.: ТОВ «Білоцерківдрук».-С.37 -39
 • Шишка Р.Б. Життєві цикли корпорацій та їх правові складові //Корпоративне право України та інших європейських країн: шляхи гормонізації [текст ]: Збірник наукових праць за матеріалами Міжнародної науково-практичної конференції (2-3 жовтня 2015 р., м. Івано-Франківськ) / НДІ приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г.Бурчака НАПрН України; за ред. д-ра юрид. наук, акад. НАПрН України В.В. Луця. – Івано-Франківськ, 2015. – С. 301 -309
 • Шишка Р.Б. Стратегія розвитку законодавства про інтелектуальну власність //Сучасні актуальні проблеми права інтелектуальної власності в країнах Центрально-Східної Європи: теорія, методологія, практика: збірник наукових праць за метеріалами Всеукраїнського наук.-практ. семінару (28 червня 2015 р.). [редкол.: Бошицький Ю.Л., Шишка Р.Б, Андрусів У.Б., Чернецька О.В.] Львів, «Галицька видавнича спілка», 2015. –С.11-14
 • Шишка Р.Б. Окремі напрями співпраці у сфері приватного права із колегами із ВНЗ країн ЄС //Європейська юридична освіта і наука. Збірник наукових праць міжнар. наук- практ. конф. 13-14 листопада 2015 р. / Ред. кол. Бошицький Ю.Л., Пітик О.В., Чернецька О.В., Лазур Я.В.. Львів, «Галицька видавнича спілка», 2015. –С.17-21
 • Шишка Р.Б. Механізм правового регулювання екологічних правовідносин //Екологічні виклики і сталий розви-ток: економцічні, правові та екологі-чні аспекти. Зб. Матеріалів міжнародної науково-практичної конференції « Екологічні виклики і сталий розвиток: економічні, правові та екологічні аспекти» 27 січня 2016 р., за заг. ред. В.В. Назарова, М.О. Дей, - К.: Формат, 2016. -С. 206 – 210
 • Шишка Р.Б. Сутність юридичної особи// Сучасні проблеми правової системи України: Зб. матер. міжнар. наук.-практ. конф. 26 листопада 2015 р. (м. Київ) /за ред. Ю.Л. Бошицького,О.В. Чернецької, Н.О. Армаш, В.В. Луця, -Вип. 7. –Львів.Глицька видавнича спілка. 2015. -С. 140- 141
 • Шишка Р.Б. Щодо розуміння цивільно- правової відповідальності //Актуальні наукові дослідження сучасної юридичної науки: теорія та практика: Збірник матеріалів ІІІ Науково-практичної конференції // Вищий навчальний заклад «Університет економіки та права «КРОК». – К.: ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК», 2016. –С. 200- 204
 • Шишка Р.Б. Парадокси національної стратегії розвитку сфери інтелектуальної власності на період до 2020 року//Політика інтелектуальної власності в університетах та науково-дослідних установах. Збірник матеріалів Між-народного семінару (29 лютого–4 бе-резня 2016 р.) / [редкол. Ю. Л. Боши-цький, Френсіс Гарі, Міхал Швантнер, О. В. Чернецька, У. Б. Андрусів]. – Львів, «Галицька видавнича спілка», 2016. – С. 24 -30.
 • Шишка Р.Б. Право на аудіовідуальницй твір // Правові, управлінські та економічні аспекти трансформації сучасного громадянського суспільства: Тези допов. Всеукр. наук.–практ. конф., Київ. 25 березня 2016 р. У 2 ч. Ч. І / М-во культури України; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ: Видав. центр КНУКіМ, 2016.- С.551 – 555
 • Шишка Р.Б. Юридична природа кваліфікації об’єктів промислової власності //Приватне право України і європейська інтеграція: тенденції та перспе-ктиви. Матеріали VIМіжнародного цивілістичного форуму. Київ., 14-15 квітня 2016. Р. –К.: ТОВ «Білоцерківдпук», 2016.
 • Шишка Р.Б. Сценічні твори як об’єкти авторського права //Хореографія ХХІ століття: мистецький та освітній потенціал: зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф. [ упор. А.М. Підлипська, ред. В.Ю. Трач], м. Київ, 15-16 квітяня 2016 р. – К.: КНУКіМ, 2016. – С.46 -51
 • Шишка Р.Б. Договір кейтерингу Наукові пошуки у ІІІ тисячолітті: соціальний, правовий, економічний та гуманітарний виміри: збірник матеріалів Міжнарод. наук.-практ. конф. (22-23 квітня 2016 р.). Кіровоград : «КОД», 2016.– С.53-55
 • Шишка Р.Б. Цивілістична термінологія та культура як частина методології викладання цивільного права... Науково-методологічні проблеми викладання цивілістичних дисциплін в юридичних ВНЗ та факультетах України: Збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції 16 березня 2016 р. (м. Київ). / За заг. ред. професорів Ю. Л. Бошицького, В. В. Луця, Р. Б. Шишки, доцента О. В. Чернецької. – Львів: «Галицька видавнича спілка», 2016.- С.80 - 84
 • Шишка Р.Б. Методологія досліджень за спеціальністю 12.00.03 //Науково-методологічні проблеми викладання цивілістичних дисциплін в юридичних ВНЗ та факультетах України: Збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції 16 березня 2016 р. (м. Київ). / За заг. ред. професорів Ю. Л. Бошицького, В. В. Луця, Р. Б. Шишки, доцента О. В. Чернецької. – Львів: «Галицька видавнича спілка», 2016. –С. 80-85
 • Шишка Р.Б. Дещо про науку і лженауку // Проблемно-наукова міжгалузева конференція «Юриспруденція та проблеми інформативного суспільства (ЮПІС-2016.-25-27 травня 2016 року.-м. Надвірна Яремче. – С. 66-69
 • Шишка Р.Б. Наука та сучасне наукове невігластво //Проблеми цивільного права та про-цесу: матеріали наук.-практ. конф., присвяч. світлій пам’яті О.А. Пушкіна 27 трав. 2016 р./ МВС України, Харків. Нац. ун-т внут. справ, каф. цив. права і процесу, каф. охорони інтел. власності, цив.-прав. дисц.: Всеукр. громад. орг. – «Асоціація цивілістів України», -Х.; ХНУВС, 2016. – С. 38-40
 • Шишка Р.Б. Окремі аспекти відповідальності на порушення авторських та суміжних прав //Актуальні проблеми інтелектуа-льного права: матеріали першої всеукраїнської науково – практичної конференції (Львів, 23 вересня 2016 р.). – Львів: Юрид. ф –т Львів. нац. ун –ту ім. І. Франка, 2016. С. 30 - 33
 • Шишка Р.Б. Напрями розвитку сучасного цивільного права // Юридичні особи публічного права: участь у цивільному обороті (Матвєєвські цивілістичні читання). Матеріали міжнародної науково-правтичної конференції, Київ, 8 листопада 2016 р. –К.: ТОВ «Білоцерківдрук», 2016.-С.179- 181
 • Шишка Р.Б. Природа права на гідний рівень життя // Наукові читання, присвячені пам’яті В.М. Корецького: зб. наук. праць /Київський у-нт права НАН України т; [редкол.: Шемшученко Ю.С., Бошицький Ю.Л., Чернецька О.В. та інш.]. - Львів, ТОВ «Західно-український консалтинг-центр, 2016. – С.70-73
 • Шишка Р.Б. Правова природа рукописів дисертацій // Сучасні виклики і актуальні проблеми права інтелектуальної власності в Україні та Європі. Збірник матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. (25-26 жовтня 2016 р.). [редкол.: Ю.Л. Бошицький, Ф. Гарі, М. Швантер та ін.] – Львів, Галицька видавнича спілка, 2016. – С. 31-35
 • Шишка Р.Б. Наукова мова як запорукам єдності порозуміння у науці //Сучасні проблеми правової системи України . Збірник матеріалів УІІІ Міжнародної наук.-практ. конф.. 24 листопада 2016 р. (м. Київ) / за заг. ред. Ю.Л. Бошицького, О.В. Чернецької , О.О. Кваші, Р.Б. Шишки, В.М. Іванова, О.О. Харчука. – Випуск 8. Львів, Галицька видавнича спілка, 2016. -С. 124-126
 • Шишка Р.Б.Опыт применения законодательства в сфере интеллектуальной собственности // Актуальні проблеми кодифікації ци-вільного законодавства Угорщини та України. Збірник наукових праць за матеріалами VII Міжнародної науково-практичної конференції. (3−5 червня 2016 року) / За заг. ред. Юрія Бошицького та Чечі Дердь. – Львів, «Галицька видавнича спілка», 2016. – 116-122
 • Шишка Р.Б. Юридична природа кваліфікації об’єктів промислової власності //Цивільне право України і європейська інтеграція: тенденції та перспективи. Матеріали VІ Міжн. Цивіліст. Форуму. Київ 14-15 квітня 2016 р. -К.: ТОВ «Білоцерківдрук» 2016. – С. 84 -87
 • Шишка Р.Б.Характеристика договорів: до запитання //Актуальні питанння приватного права: договір як правова форма регулювання приватних відносин: матеріали наук.-практ. конф., присв’яч. 95-й річниці з дня народження д-ра юрид. наук, проф, чл.-корр. АН УРСР В.П. Маслова (Харків, 17 лютого 2017 р.). – Х.: Право, 2017. –С.66-71
 • Шишка Р.Б. Місце корпоративного права в системі права України //Корпоративне право України та європейських країн: питання теорії та практики [текст] : Збірник наукових праць за матеріалами ХV Міжнародної науково-практичної конференції (6-7 жовтня 20-17 р. м. Івано-Франківськ / НДІ приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України: за ред. д-ра юрид. наук акад. НАПрН України В.В. Луця. Івано-Франківськ. С.259-264.

Кузьменко Любов Григорівна

Підручники та навчальні посібники

Державне антимонопольне регулювання: підручник / за ред. В.Д. Лагутіна. - К.: Київ, нац. торг.-екон. ун-т, 2015. - С 295-338 (480 с.)

Статті у періодичних виданнях

Тези конференцій

 • Кузьменко Л.Г. Щодо ситуації, яка складається навколо реформування (злиття, приєднання, одержання в оренду тощо) суб'єктів природних монополій. Конвергенція економік України та європейського союзу: проблеми і перспективи: Матеріали міжнародної наукової конференції, м. Київ, 24-25 травня 2012 року, – К.: Національний університет «Києво-Могилянська академія», – 2012. – 50 с., с. 22 – 23.
 • Кузьменко Л.Г. Основні напрями реформування земельних відносин та їх вплив на конкурентоспроможність виробників сільськогосподарської продукції. Конкурентна політика в умовах модернізації економіки: матеріали Міжнар. Наук.-практ. Конф. (Київ, 18-19 жовтня 2012р.): у 2 ч.; ч. 2/ відп. Ред.. В.Д. Лагутін. – К.: Київ,-. Нац.. торг.-екон. Ун-т, 2012.- 308 с., с. 120-123.
 • Кузьменко Л.Г., «Аналіз та врегулювання проблем при приєднанні об’єктів до інженерних мереж суб’єктів природних монополій».Шляхи розбудови економіки України в контексті підвищення її конкурентоспроможності /Збірник матеріалів Х!V Міжнародної науково-практичної конференції молодих науковців: 3 квітня 2014 р. – К.: УДУФМТ, 2014. – 224 с., с. 32-34 .
 • Кузьменко Л.Г., «Міжнародні підходи щодо забезпечення конкуренції при наданні комплексу послуг з наземного обслуговування в аеропортах». Зовнішньоекономічна політика України в умовах інтеграційних процесів / Збірник матеріалів ХV11 Міжнародної науково-практичної конференції: 29 травня 2014 р. – К.: УДУФМТ, 2014. – 390 с., с. 299-301.
 • Кузьменко Л.Г. «Регулювання діяльності аеропортів: світовий досвід»: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми міжнародних відносин» (світове співтовариство: глобальні та регіональні виклики): 16 - 21 жовтня 2014 р. Актуальні проблеми міжнародних відносин: Збірник наукових праць. Випуск 121 (частина П). К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут міжнародних відносин, 2014. – 277 с. с. 209 – 226.
 • Кузьменко Л.Г. «Вплив міжнародної системи правових відносин у цивільній авіації на вдосконалення державного регулювання у цій галузі в Україні». Реформування економіки України: ефективне виробництво, конкурентні регіони, макроекономічна рівновага: матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 30 – 31 жовтня 2014 р., м. Київ / ред. кол. А. Б. Кондрашихин [та ін.]; М-во освіти і науки України, Нац. гірн. ун-т. – Д. : НГУ, 2014. – 140 с. с. 136 – 139.
 • Кузьменко Л.Г., «Основні напрями підвищення конкурентоспроможності аеропортів». «Проблеми економіки: нові ринки та нові напрями розвитку: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Дніпропетровськ, 6-7 лютого 2015 р.) – У 3-х частинах. – Дніпропетровськ: НО «Перспектива», 2015. – Ч. 1. – 116с., с. 77-80.
 • Кузьменко Л.Г., «Основні напрями підвищення конкурентоспроможності аеропортів». «Проблеми економіки: нові ринки та нові напрями розвитку: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Дніпропетровськ, 6-7 лютого 2015 р.) – У 3-х частинах. – Дніпропетровськ: НО «Перспектива», 2015. – Ч. 1. – 116с., с. 77-80.
 • Кузьменко Л.Г. «Створення конкурентних умов на фармацевтичних ринках – ефективний інструмент протидії завищення рівня цін на лікарські препарати». «Основні принципи, напрями та завдання економічного розвитку країн: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Дніпропетровськ, 6-7 березня 2015 р.) – Дніпропетровськ: НО «Перспектива» 2015. – 104 с.,С.58 – 61.
 • Кузьменко Л.Г. «Основні напрями підвищення ефективності регулювання діяльності аеропортів». Проблеми сучасної економіки: збірник матеріалів VII Міжнародної науково-практичної конференції (м. Запоріжжя, 15-16 травня 2015 року) Східноукраїнський інститут економіки та управління. У 2-х частинах. – Запоріжжя: ГО «СІЕУ», 2015. – Ч. 1. – 108 с., с. 34 – 37.
 • Кузьменко Л.Г., Рогоза Н.С.. «Діючі системи відшкодування вартості лікарських засобів в різних країнах світу». Перспективи розвитку економічної системи в умовах нестабільності: матеріли Міжнародної науково-практичної конференції (м. Дніпропетровськ, 4-5 вересня 2015 р.). – Дніпропетровськ: НО «Перспектива», 2015. – 136 с., с. 23-26.
 • Кузьменко Л.Г. Патентний захист і конкуренція на ринках оригінальних лікарських засобів та дженериків. «Роль і значення інтелектуальної власності в інноваційному розвитку економіки»: Збірник наукових статей за матеріалами VІІ Міжнародної науково-практичної конференції. – К.: ІІВ НУ «ОЮА», 17 – 18 листопада 2015. – м. Київ. – 226 с., с. 126 – 134.
 • Кузьменко Л.Г. Проблеми і перспективи соціально-економічного розвитку фармацевтичної галузі. Соціально-економічний розвиток / Матеріали ХХХІІ Міжнародної науково-практичної конференції, Чернівці, 18-19 січня 2016 р. - Т. 2. - Київ: Науково-видавничий центр «Лабораторія думки», 2016. - 40 с. с. 14- 16.
 • Кузьменко Л.Г., Рогоза Н.С. «Лікарське страхування як важливий напрямок підвищення забезпечення доступності ліків для населення». Матеріали міжнародного симпозіуму «Соціальна та економічна солідарність – український вибір від 28 січня 2016 року, м. Київ. Інститут міжнародних відносин. 142 с. с.57 – 60.
 • Кузьменко Л. Г. Політика конкуренції і оптимізація ціноутворення – важливий шлях вдосконалення економічного потенціалу країни. Шляхи вдосконалення економічного потенціалу країни: збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 19-20 лютого 2016 р.). – К.: ГО «Київський економічний науковий центр», 2016. – 136 с. С. 27 – 30.
 • Кузьменко Л. Г. Інноваційний розвиток фармацевтичного ринку. Матеріали Науково-практичної конференції: «Інноваційні ідеї в економічній науці: пошуки вирішення сучасних проблем»: 24-25 бер. 2016 року/ НУ «Києво-Могилянська академія, ННЦ НаУКМА «Інноваційна лабораторія». – Київ: Знання України, 2016. – 95,/1/ с.
 • Кузьменко Л.Г., Роль патентного захисту і конкуренції в інноваціях і стимулюванні подальшого наукового прогресу. Проблеми підготовки фахівців з інтелектуальної власності, інформаційно-аналітичної та інноваційної діяльності в Україні: Матеріали XVI Науково-практичної конференції (Київ, 20-22 квітня 2016 р.) / відп. ред. Д.В. Андреєв. – Київ: Інст. інтел. власн. НУ «ОЮА».- 280 с. с. 148-151. Видається в електронній формі. Матеріали розміщено на сайті: kiev.onua.edu.ua. Видавець: Інститут інтелектуальної власності Національного Університету «Одеська юридична академія» в м. Києві.
 • Кузьменко Л.Г. Підвищення конкурентоспроможності – важливий напрям соціально-економічного відродження України. Виклики глобалізації ХХ1 ст. та стратегія соціально-економічного відродження України: матеріали Міжнар. наук.- практ. конф. (Київ, 24 травня 2016 р.) / відп. ред. А.А. Мазаракі. – Київ: Київ. нац. торг.-екон. у-т, 2016. – 220 с. – Укр. Рос. та англ. мовами.
 • Кузьменко Л.Г. Захист від недобросовісної конкуренції як важливий фактор стабільності національної економіки. Потенціал економіки країни: сучасний стан, розвиток та управління: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Львів. 17-18 червня 2016 року) / ГО «Львівська економічна фундація». – « 2-х частинах. – Львів: ЛЕФ, 2016. – Ч. 1. – 144 с., с 50-52.
 • Кузьменко Л.Г. Попередження і припинення недобросовісної конкуренції – важливий напрямок підвищення ефективності розвитку економіки. Пріоритетні напрями соціально-економічного розвитку держави та регіонів: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Дніпро, 16-17 вересня 2016 р.). – Дніпро: НО «Перспектива», 2016. – 144 с. с. 12 – 15.
 • Кузьменко Л.Г. Підвищення конкурентоспроможності – важливий напрям соціально-економічного відродження України. Виклики глобалізації ХХ1 ст. та стратегія соціально-економічного відродження України: матеріали Міжнар. наук.- практ. конф. (Київ, 24 травня 2016 р.) / відп. ред. А.А. Мазаракі. – Київ: Київ. нац. торг.-екон. у-т, 2016. – 220 с. – Укр. Рос. та англ. мовами.
 • Кузьменко Л.Г. Захист від недобросовісної конкуренції як важливий фактор стабільності національної економіки. Потенціал економіки країни: сучасний стан, розвиток та управління: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Львів. 17-18 червня 2016 року) / ГО «Львівська економічна фундація». – у 2-х частинах. – Львів: ЛЕФ, 2016. – Ч. 1. – 144 с., с 50-52.
 • Кузьменко Л.Г. Конкурентна політика як важливий пріоритет економічного розвитку України. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції: Геостатегічні пріоритети України в політичній, економічній, правовій та інформаційних сферах.. (м. Київ, 20 жовтня 2016 р.) 168 с. с. 81-83.
 • Кузьменко Л. Г. Європейський досвід вдосконалення механізмів запровадження конкуренції на ринках наземного обслуговування в аеропортах. Сучасні механізми реалізації конкурентної політики України в умовах глобалізації: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 17 листопада 2016 р.). - Київ: КНУБА, 2016 – 100 с. С. 62-64.
 • Кузьменко Л. Г. Основні підходи і принципи Європейського Союзу до оцінки горизонтальних угод про співпрацю. Економічне зростання та конкурентоспроможність національного господарства: стратегії, напрями та пріоритети: збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 14-15 квітня 2017 р.). – К.: ГО «Київський економічний науковий центр», 2017. – 108 с. С. 9 – 12.
 • Кузьменко Л. Г Міжнародний досвід запобігання антиконкурентному обміну інформацією між конкурентами. Стратегія реалізації конкурентної політики України в контексті євроінтеграційних викликів: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 27 квітня 2017 р.). - Київ: КНУБА, 2017. – 96 с. С. 51 – 53.

Макаришева Тетяна Степанівна

Підручники та навчальні посібники

Салфетник Т.П., Жмурко О.В., Горбик Ю.А., Макаришева Т.С. Подання заяви про визнання знака добре відомим до Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України (практичні рекомендації). – К.: ДП «Український інститут промислової власності», 2012. – 80 с.

Навчально-методичні посібники

Макаришева Т.С., Сідак В.С. Введення до інтелектуальної власності. Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни для студентів спеціальності «Інтелектуальна власність». – К.: Університет економіки та права «КРОК», 2012. – 79 с.

Макаришева Т.С., Гіжевський В.К. Право інтелектуальної власності. Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни для студентів спеціальності «Інтелектуальна власність». – К.: Університет економіки та права «КРОК», 2012. – 115 с.

Макаришева Т.С., Гіжевський В.К. Набуття прав інтелектуальної власності. Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни для студентів спеціальності «Інтелектуальна власність». – К.: Університет економіки та права «КРОК», 2012. – 118 с.

Неклеса Юрій Володимирович

Підручники та навчальні посібники

1. Цивільний процес України : Підручник / За ред. Мінченко Р.М., Андронова І.В. – Х. : Одіссей, 2012. – 496 с.

2. Цивільний процес України : Підручник / За заг. ред. д.ю.н., проф. Р.М. Мінченко – Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2014. – С. 39-48.

3. Цивільний процес : підручник / за заг. ред. Р.М. Мінченко; ред. І.В. Андронов. – 2-е вид., переробл. і доповн. – К.: Інститут законодавства Верховної Ради України, 2016. – 756 с.

Навчально-методичні посібники

1. О.М. Великогорода, Р.Ф. Гонгало, Ю.В. Неклеса Актуальні питання цивільно-процесуального права: навчально-методичний посібник для студентів заочної форми навчання Івано-Франківського факультету Національного університету «Одеська юридична академія» / За ред. О.М. Великогорода, Р.Ф. Гонгало, Ю.В. Неклеса : Івано-Франківськ, 2012. – 64 с.

2. Р.М. Мінченко, Н.В. Волкова, Ю.В. Неклеса Виконавче провадження: навч.-метод. посібник / Р.М. Мінченко, Н.В. Волкова, Ю.В. Неклеса. – Одеса: Фенікс, 2014. – 82 с.

Статті у періодичних виданнях

1. Неклеса Ю. В. Цивільний процесуальний кодекс України: Проблеми реалізації принципів змагальності й диспозитивності / Ю. В. Неклеса // Актуальні проблеми держави та права : зб. наук. пр. – О., 2010. – Вип. 56. – С. 180-186.

2. Неклеса Ю. В. Принцип диспозитивності цивільного процесуального права: проблеми дефініції [Електронний ресурс] / Ю. В. Неклеса // Форум права. – 2010. – № 3. – С. 305-311. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2010-3/10njvp...

3. Неклеса Ю. В. Перспективи розвитку принципів диспозитивності і змагальності цивільного процесуального права України [Електронний ресурс] / Ю. В. Неклеса // Форум права. – 2010. – № 4. – С. 667-672. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/ejournals/FP/2010-4/10njvpp...

4. Неклеса Ю. В. Принципи диспозитивності і змагальності цивільного процесуального права: проблема співвідношення та взаємодії / Ю. В. Неклеса // Європейські перспективи. – 2011. – № 1. – С. 159-163.

5. Неклеса Ю. В. Еволюція принципів змагальності й диспозитивності у цивільному процесі України / Ю. В. Неклеса // Актуальні проблеми держави та права : зб. наук. пр. – О., 2011. – Вип. 58. – С. 382-388.

6. Неклеса Ю. В. Суб’єкти надання вторинної безоплатної допомоги в цивільному процесі / Ю. В. Неклеса // Актуальні проблеми держави та права : зб. наук. пр. – О., 2012. – Вип. 65. – С. 339-348.

7. Неклеса Ю.В. Проблеми розмежування компетенції судів щодо розгляду вимог про зняття арешту з майна / Ю.В. Неклеса // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки» : - Херсон., 2014. – Вип. 4. Т.1. – С. 142-148.

8. Неклеса Ю.В. Процесуальні особливості розгляду судами справ про захист авторських та суміжних прав [Електронний ресурс] / Ю. В. Неклеса // Порівняльно-аналітичне право. – 2015. – № 4. – С. 132-135. – Режим доступу: http://www.pap.in.ua/4_2015/40.pdf

Тези конференцій

1. Неклеса Ю. В. Позови на захист прав та інтересів невизначеного кола осіб: проблеми теорії та практики / Ю.В. Неклеса // Правове життя сучасної України: Тези доповідей Всеукраїнської наукової конференції «Правове життя сучасної України» / Відп. ред. д-р. юрид. наук, проф. Ю.М. Оборотов // Одеська національна юридична академія. – О.: Фенікс, 2008. – С. 210-212.

2. Неклеса Ю. В. Цивільний процесуальний кодекс України: проблеми реалізації принципів змагальності й диспозитивності / Ю. В. Неклеса // Актуальні проблеми цивільного права та процесу : матеріали міжнар. наук. конф., присв. пам’яті Ю. С. Червоного, 12 лютого 2010 р., м. Одеса. – О., 2010. – С. 116-119.

3. Неклеса Ю. В. Деякі аспекти реалізації принципу змагальності в апеляційній і касаційній інстанціях цивільного процесу / Ю. В. Неклеса // Актуальні проблеми формування громадянського суспільства та становлення правової держави : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 2010 р., м. Черкаси. – Черкаси, 2010. – С. 385-386.

4. Неклеса Ю. В. Напрями удосконалення цивільного процесуального законодавства України у рамках реалізації принципів змагальності й диспозитивності / Ю. В. Неклеса // Актуальні проблеми цивільного права та процесу : матеріали міжнар. наук. конф., присв. пам’яті Ю. С. Червоного, 17 грудня 2010 р., м. Одеса. – О., 2010. – С. 233-237.

5. Неклеса Ю. В. Поняття принципу змагальності цивільного процесуального права: проблеми визначення» / Ю. В. Неклеса // Актуальні проблеми цивільного права та процесу: матеріали Міжнародної наукової конференції, присвяченої пам’яті Ю.С. Червоного (16 грудня 2011 р.). – Одеса : Фенікс, 2011. – С.35-38.

6. Неклеса Ю. В. Відеоконференція в цивільному процесі: проблеми застосування та шляхи вдосконалення законодавства / Ю. В. Неклеса // Актуальні проблеми цивільного права та процесу: матеріали щорічної міжнародної науково-практичної конференції ім. Ю.С. Червоного (13 грудня 2012 р.). – Одеса : Фенікс, 2012. – С.111-115.

7. Неклеса Ю. В. Адвокат, як суб’єкт надання вторинної безоплатної правової допомоги в цивільному процесі України / Ю. В. Неклеса // Поглиблення інтеграційних процесів в сучасному світі та національне законодавство: матеріали Всеукр. науково-практ. конф., 1-2 червня 2012 р., м. Львів. – Л. : Західноукр. організація «Центр правничих ініціатив», 2012. – Ч. I. – С. 65- 67.

8. Неклеса Ю. В. Правова природа електронних засобів доказування в цивільному процесі / Ю.В. Неклеса // Правове життя сучасної України: матеріали Міжнар. наук-практ. конф. (16-17 травня 2013 р.) Т. 2 / відп. за випуск д.ю.н., проф. В.М. Дрьомін ; Націон. ун-т «Одеська юридична академія». – Одеса : Фенікс, 2013. – 814 с.

9. Неклеса Ю. В. Процесуальні аспекти примирення сторін сімейних конфліктів / Ю.В. Неклеса // Правове життя сучасної України : Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої ювілею академіка С.В. Ківалова (16-17 травня 2014 р., м. Одеса) : у 2 т. Т. 1 / відп. ред. В.М. Дрьомін. – Одеса : Юридична література, 2014. – 820 с.

Остап’юк Марія Василівна

Статті

1. Остап’юк М. В. Застосування норм Закону України «Про санкції» у сфері державних закупівель лікарських засобів / М.В. Остап’юк // Підприємництво, господарство і право. – 2015. – № 5. – С. 58-63.

2. Ostapyuk M. Procurement of medicines and medical devices in Ukraine / М. Ostapyuk // The Аdvanced Science Journal. – 2014. – № 6. – Р. 98-101.

3. Остап’юк М. В. Історико-правові засади розвитку державних закупівель лікарських засобів та медичних виробів в Україні / М.В. Остап’юк // Право і суспільство. – 2015. – № 4. – С. 97-104.

4. Остапьюк М. Государственные закупки лекарственных средств и медицинских изделий как предмет хозяйственно-правового регулирования / Мария Остапьюк // Legea si Viata. – 2015. – Mai. – P. 63-67.

5. Остап’юк М. В. Вплив оподаткування операцій з постачання лікарських засобів та медичних виробів на державні закупівлі / М.В. Остап’юк // Юридичний вісник. – 2014. – № 5. – С. 239-240.

6. Остап’юк М. В. Господарська компетенція замовників у сфері державних закупівель лікарських засобів та медичних виробів / М.В. Остап’юк // Науковий вісник Ужгородського національного університету. – Серія «Право». – Вип. 32. – Том 2. – Ужгород, 2015. – С. 114-119.

7. Остап’юк М. В. Питання господарсько-правової відповідальності постачальників за розірвання договорів про державні закупівлі лікарських засобів та медичних виробів / М.В. Остап’юк // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. – № 13. – Том 2. – Одеса, 2015. – С. 35-39.

8. Остап’юк М. В. Порядок визначення предмета закупівлі у сфері державних закупівель лікарських засобів та медичних виробів / М.В. Остап’юк // Право і суспільство. – 2015. – № 6. – С. 99-105.

9. Остап’юк М. В. Зконодавство у сфері державних закупівель лікарських засобів і медичних виробів / М.В. Остап’юк // Вісник Запорізького національного університету. – 2015. – № 2 (1). – С. 161-166.

Тези конференцій

1. Остап’юк М. В. До питання правового забезпечення трудовими гарантіями та пільгами батьків та законних представників дітей-інвалідів/ М. В. Остап’юк // Актуальні проблеми соціального права. Випуск ІІІ: науково-практичний посібник // Збірник матеріалів учасників Всеукраїнських соціальних програм (заходів) ВГОІ «Інститут реабілітації та соціальних технологій» у 2016 р. / за заг. ред. Костюка В.Л., Мельника В.П. – К. : ПВГОІ «ІР СТ Україна», 2017. – 231 с.

2. Остап’юк М. В. До питання реалізації принципу недискримінації учасників конкурсних торгів у сфері державних закупівель лікарських засобів та медичних виробів / М. В. Остап’юк/ Правове забезпечення економічного розвитку та економічної безпеки суспільства // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 50-й річниці створення Донецького національного університету та 30-й річниці створення кафедри господарського права Донецького національного університету, м. Вінниця, 14-15 травня 2015 р. – Вінниця: ДонНУ, 2015. – С. 155-158.

3.Остап’юк М. В. Роль ціни в системі централізованої закупівлі лікарських засобів та медичних виробів / М.В. Остап’юк // Юридическая наука в ХХІ веке: перспективные и приоритетные направления исследований : Матер. междунар. науч.-практ. конф., г. Симферополь, 12–14 сентября 2013 г. – Симферополь : Научное обьединение «Юридическая мысль», 2013. – С. 65–68.

4. Остап’юк М. В. Особливості централізованих державних закупівель лікарських засобів та медичних виробів / М.В. Остап’юк // Юридическая наука и образование в условиях глобализации: состояние и перспективы развития: Матер. междунар. науч.-практ. конф., посвящённой 30-летию экономико-правового факультета Донецкого национального университета (24-25 октября 2013 г.) / Донецкий национальный университет; под общ. ред. д.ю.н., проф. А. Г. Бобковой. – Донецк: ДонНУ, 2013. – С. 153-156.

5. Остап’юк М. В. Загальна характеристика технічного регулювання медичних виробів як предмета державних закупівель / М.В. Остап’юк // Верховенство права та правова держава : Матер. міжнар. наук.-практ. конф., м. Ужгород, 16-17 травня 2014 р. – Ужгород : Ужгородський національний університет, 2014. – С. 128-130.

6. Остап’юк М. В. Централізована та децентралізована державна закупівля лікарських засобів та медичних виробів / М.В. Остап’юк // Сучасний вимір держави і права: Матер. міжнар. наук.-практ. конф., м. Львів, 30-31 травня 2014 р. – Львів: Західноукраїнська організація «Центр правничих ініціатив», 2014. – С. 64–66.

7. Остап’юк М. В. Підвідомчість спорів про державні закупівлі на прикладі категорій справ про державні закупівлі медичних виробів / М.В. Остап’юк // Юридична наука у ХХІ столітті: перспективні та пріоритетні напрями досліджень: тези доп. міжнар. наук.-практ. конф., м. Запоріжжя, 30-31 травня 2014 р. / За заг. ред. Т.О. Коломієць. – Запоріжжя: ЗНУ, 2014. – С. 109-112.

8. Остап’юк М. В. Стадії здійснення централізованих державних закупівель лікарських засобів та медичних виробів / М.В. Остап’юк // Розвиток державності та права в Україні: реалії та перспективи : Матер. міжнар. наук.-практ. конф., м. Львів, 26-27 вересня 2014 р. – Львів: Західноукраїнська організація «Центр правничих ініціатив», 2014. – С. 56-58.

9. Остап’юк М. В. Вдосконалення господарсько-правового регулювання державних закупівель лікарських засобів з урахуванням досвіду Грузії / М.В. Остап’юк // Правовые реформы в Молдове, Украине и Грузии в контексте евроинтеграционных процессов: междунар. науч.-практ. конф., г. Кишинев, 7-8 ноября 2014 г. – Кишинев: Tipogr «Cetatea de Sus», 2014. – С. 51-53.

10. Остап’юк М. В. Медичні вироби як предмет державних закупівель / М.В. Остап’юк // Політико-правові реформи громадянського суспільства в Україні: Матер. всеукр. наук.-практ. конф., м. Херсон, 10-11 жовтня 2014 р. – Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2014. – С. 76-78.

11. Остап’юк М. В. Господарсько-правова характеристика лікарських засобів та медичних виробів як предмета державних закупівель: порівняльний аналіз / М.В. Остап’юк // Актуальні проблеми законодавства України: пріоритетні напрями його вдосконалення: Матер. міжнар. наук.-практ. конф., м. Одеса, 10-11 жовтня 2014 р. – Одеса: ГО «Причорноморська фундація права», 2014. – С. 59-60.

12. Остап’юк М. В. Державні закупівлі лікарських засобів та реалізація права громадян України на безоплатну медичну допомогу / М.В. Остап’юк // L’udske a obcianske prava a slobody: mechanizmus ich implementacie a ochrany v roznych odvetviach prava : zbornic prispevkov z medzinarodnej vedeskej konferencie, Bratislava, 19-20 septembra 2014. – Paneuropska vysoka skola, Bratislava, 2014. – Р. 118-121.

13. Остап’юк М. В. Законодавство у сфері державних закупівель лікарських засобів та медичних виробів / М.В. Остап’юк // Міжнародне та національне законодавство: способи удосконалення: Матер. міжнар. наук.-практ. конф., м. Дніпропетровськ, 3-4 квітня 2015 р. – Дніпропетровськ : Дніпропетровський гуманітарний університет, 2015. – С. 96-98.

14. Остап’юк М. В. Історико-правові засади розвитку державних закупівель лікарських засобів та медичних виробів / М.В. Остап’юк // Особливості нормотворчих процесів в умовах адаптації законодавства України до вимог Європейського Союзу: Матеріали міжнар. наук.-практ. конф., м. Херсон, 5-6 червня 2015 р. – Херсон, Видавничий дім «Гельветика», 2015. – С. 61-63.

Якименко Олександр Васильович

Публікації

1. Якименко О.В. Белопольський М.Г. Аналіз чинників опіру інноваційному розвитку на підприємстві // Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності : збірник наукових праць : у 2-х вип. / ПДТУ. - Маріуполь, 2012. - Вип. 1, Т. 3. - С. 24-27.

2. Якименко О.В., Волошин В.С. Економічні ризики в інноваціях та механізми їх мінімізації на промислових підприємствах: Монографія. – Маріуполь: Видавничо-поліграфічний центр ДВНЗ «ПДТУ», 2012. – 221 с.

3. Якименко О.В. Аналіз основних тенденцій розвитку інноваційного потенціалу підприємств України // Схід: аналітично-інформаційний журнал. – 2012. – № 2 (116). – С. 79-82.

4. Якименко О.В. Діагностика факторів інноваційного розвитку промислових підприємств // Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций: региональный аспект: сб. научн. тр. – Донецк: ДонНУ, 2012. – Т. 2. – С. 381-384.

Тези конференцій

1. Якименко О.В. Напрями формування та розвитку інноваційної інфраструктури // Демократичне врядування: наука, освіта, практика: матеріали наук.-пркт. конф. за міжнар. участю, м. Київ, 29 травня 2009 р.: у 4 т. – К.:НАДУ, 2009. – Т. 3. – С. 163-165.

2. Якименко О.В. Визначення напрямів активізації інноваційної діяльності підприємств машинобудівної галузі // Економічний і соціальний розвиток України в ХХІ столітті: національна ідентичність та тенденції глобалізації: Дев’ята міжнародна науково-практична конференція молодих вчених, м. Тернопіль, 23-24 лютого 2012 р. ‑ Тернопіль: Вид. ТНЕУ. – 2012.– С. 253-354.

3. Якименко А.В. Трансформация структур поддержки инновационной деятельности // Проблеми розвитку соціально-економічних систем в національній та глобальній економіці: Дванадцята всеукраїнська наукова конференція, м. Донецьк, 11-12 квітня 2012 р. – Донецк: ДонНУ, 2012. – С. 93-97.

4.. Якименко О.В. Управління інноваційно-інвестиційно діяльністю на засадах формування стратегічного економічного механізму підприємств. // Технології та методи піднесення економіки України: Збірник матеріалів Всеукраїнських наукових економічних читань з міжнародною участю. – Миколаїв: НУК, 2014 – С. 43 – 44

5. Якименко О.В. Система взаємодії бережливого виробництва та інноваційної політики підприємств. // Природокористування і сталий розвиток: економіка, екологія, управління: збірник мат. Міжн. наук.-практ. конф.– Ірпінь. Вид-во НУ ДПС України, 2014. – С. 245 – 246.

Дмитренко Вікторія Вікторівна

Статті у періодичних виданнях

 • Дмитренко В.В. Суб’єкти права на комерційну таємницю та ноу-хау: порівняльно-правовий аналіз / В. Дмитренко // Право і суспільство. – 2017. – №4/2. – С.52-57.
 • Дмитренко В.В. Ноу-хау в системі об’єктів права інтелектуальної власності / В. Дмитренко // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки». – 2017 - №4.
 • Дмитренко В.В.Проблеми регулювання ноу-хау в правовій системі України /В. Дмитренко // Теорія і практика інтелектуальної власності. – 2016. - №5. – С. 58-65.

Тези конференцій

 • Дмитренко В.В. Чи можна володіти ноу-хау?/ В. Дмитренко // Законодавство України у сфері інтелектуальної власності та його правозастосування: національні, європейські та міжнародні виміри: [зб. наук. праць]. – К.: НДІ ІВ НАПрНУ, НВП «Інтерсервіс», 2016. – С. 65-68.
 • Дмитренко В.В. Аналіз судової практики України щодо вирішення спорів, пов’язаних з порушенням прав на ноу-хау /В. Дмитренко // Актуальні питання державотворення в Україні: [зб. наук. праць]. Ч.2. - К.: КНУ, 2016. – 324-325.
 • Дмитренко В.В. Поняття «ноу-хау» у правовій доктрині України /В. Дмитренко // Римське право як підґрунтя сучасного права Європи: [зб. наук. праць]. – Одеса: Фенікс, 2016. – С. 108-110.
 • Дмитренко В.В. Що ж таке «ноу-хау»? /В.Дмитренко // Проблеми підготовки фахівців з інтелектуальної власності, інформаційно-аналітичної та інноваційної діяльності: [зб. наук. праць]. – К.: ІІВ НУ «ОЮА» в м. Києві, 2016. – С. 76-83.
 • Дмитренко В.В.Правова сутність «ноу-хау» в Україні / В. Дмитренко / Вплив інтелектуальної власності на стійкий розвиток України: [зб. наук. праць Інтернет конференції, 28 листопада 2015 р.]. – Маріуполь, 2015.
 • Дмитренко В.В. Особливості вивчення засобів індивідуалізації у сфері охорони здоров’я студентами юридичних спеціальностей вищих навчальних закладів / В. Дмитренко // Матеріали ХV Всеукраїнської науково-практичної конференції «Проблеми підготовки фахівців з інтелектуальної власності, інформаційно-аналітичної та інноваційної діяльності в Україні» (27-29 квітня 2015 р.). – Київ: ІІВ НУ «ОЮА», 2015. – С.89-93.
 • Дмитренко В.В. Щодо правового статусу суб’єктів права інтелектуальної власності на торговельні марки у сфері охорони здоров’я / В. Дмитренко: [зб. наук. праць]. – Одеса: Фенікс, 2015. – С. 108-110.
 • Дмитренко В.В. Проблема найменувань торговельних марок у фармацевтичній галузі / В.Дмитренко // Питання інтелектуальної власності: [зб. наук. праць]. – К.: НДІ ІВ НАПрНУ, НВП «Інтерсервіс». – Вип.12. – 2014.
 • Дмитренко В.В. Особливості суб’єктів права на засоби індивідуалізації учасників цивільних правовідносин, товарів та послуг у сфері охорони здоров’я / В. Дмитренко // Актуальні питання державотворення в Україні: [зб. наук. праць]. - К.: КНУ, 2015. – 544-546.
 • Дмитренко В.В. Проблеми правової охорони торговельних марок – назв лікарських засобів// В.В.Дмитренко / Матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції «Роль і значення інтелектуальної власності в інноваційному розвитку економіки», 2014 р. – С.124-128.
 • Дмитренко В.В. Про необхідність практичної підготовки студентів заочної форми навчання, які навчаться за спеціальністю 8.18010011 «Інтелектуальна власність»/ В.Дмитренко // Матеріали ХІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Проблеми підготовки фахівців з інтелектуальної власності, інформаційно-аналітичної та інноваційної діяльності в Україні» (23-24 квітня 2013 р.). – Київ: ІІВ НУ «ОЮА», 2013. – С.59-63.

Мудрицька Катерина Олексіївна

Тези конференцій

 • Мудрицька К. О. Проблема захисту цивильных прав та інтересів сторін при наданні інтернет-послуг // Юрисдикційна форма захисту прав, свобод та інтересів. Матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної конференції, 27 квітня 2017 р./ за ред. А.С. Штефан; НДІ ІВ НАПрНУ. – К.: Інтерсервіс, 2017. – С. 20-24.
 • Мудрицька К. О. Способи захисту цивільних прав за Цивільним кодексом Украини: питання теорії та застосування // Сьомі юридичні диспути з актуальних проблем приватного права, присвячені памяті Є. В. Васьковського: материла Міжнарждної науково - практично конференції (Одесса, 26 травля 2017 р.) / упоряд. і відповід. ред. І.С. Канзафарова; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова; економ.-прав ф-т. – Одеса : Астропринт, 2017. – С. 203-209.

Новини

2018-12-08

Науково-практична конференція на тему «Сучасний стан та перспективи розвитку земельного, аграрного, екологічного та природоресурсного права: теорія та практика» у м.Харкові

​7 грудня 2018 р. в Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого відбулася науково-практична конференція на тему «Сучасний стан та перспективи розвитку земельного, аграрного, екологічного та природоресурсного права: теорія та практика»

Докладніше

2018-12-08

Ми стали учасниками Міжнародного конституційного полілогу " Внесення змін до Конституції : теорія і практика в конституційній демократії"

7 грудня 2018 року пройшла неймовірно значима подія у галузі конституційного права : відбувся потужніший за змістом і формою захід, проведений Конституційним Судом України, Міжнародний конституційний полілог "Внесення змін до Конституції: теорія і практика в конституційний демократії". ​

Докладніше

2018-12-04

Проведення всеукраїнського круглого столу на тему : «Міжнародні соціальні стандарти та права осіб з інвалідністю»

4 грудня 2018 року в стінах Київського інституту інтелектуальної власності та права НУ «Одеська юридична академія» пройшов всеукраїнський круглий стіл на тему : «Міжнародні соціальні стандарти та права осіб з інвалідністю»

Докладніше

2018-11-30

З Днем народження, наш рідний Університет!

​28 листопада 2018 року у Київському інституті інтелектуальної власності та права НУ ОЮА відбулися урочистості присвячені 21-шій річниці НУ «Одеська юридична академія».

Докладніше

2018-11-28

Зустріч директора інституту Фелика В.І. із головним лікарем Івано-Франківської центральної міської клінічної лікарні Масляком Тарасом Романовичем, заступником голов. лікаря Ціхонем Олегом Володимировичем та одним із представників учасників АТО

​28 листопада 2018 року в стінах Київського інституту інтелектуальної власності та права пройшла зустріч директора, Заслуженого юриста України, доктора юридичних наук Василя Івановича Фелика із поважними гостями: головним лікарем Івано-Франківської центральної міської клінічної лікарні Масляком Тарасом Романовичем, заступником голов. лікаря Ціхонем Олегом Володимировичем та одним із представників учасників АТО.

Докладніше

2018-11-27

Проведення благодійної ярмарки для допомоги дітям-сиротам

26 листопада за підтримки директора Київського інституту інтелектуальної власності та права НУ ОЮА, Заслуженого юриста України, доктора юридичних наук Василя Івановича Фелика та за ініціативи Студентського самоврядування у стінах нашого інституту пройшла благодійна ярмарка "Порадуй себе смаколиком, а дитину - турботою"

Докладніше

2018-11-26

Розвиток співпраці з національними телеканалами

23 листопада директор Київського інституту інтелектуальної власності та права, Заслужений юрист України, доктор юридичних наук Василь Іванович Фелик завітав до студії 5 телеканалу. Під час зустрічі із шеф-редактором 5 каналу Мжельським Володимиром Анатолійовичем, Василь Іванович обговорив можливість співпраці даного телеканалу із нашим інститутом, а також укладання Меморандуму.

Докладніше

2018-11-24

Екскурсія до «Бориспільської виправної колонії (№ 119)»

22 листопада 2018 року студенти 4 курсу Київського інституту інтелектуальної власності та права Національного університету «Одеська юридична академія» відвідали Державну установу «Бориспільська виправна колонія (№ 119)»

Докладніше

2018-11-17

17 листопада 2018 року відбулася традиційно-визначна подія - День відкритих дверей!

17 листопада 2018 року в стінах Київського інституту інтелектуальної власності та права НУ ОЮА за підтримки Президента Національного університету «Одеська юридична академія», академіка Національної академії правових наук України, доктора юридичних наук, професора, Заслуженого юриста України, народного депутата України Сергія Васильовича Ківалова, а також директора КІІВП НУ ОЮА, Заслуженого юриста України, доктора юридичних наук Фелика Василя Івановича відбулася традиційно-визначна подія – День відкритих дверей.

Докладніше

2018-11-16

Феєричне святкування Київським інститутом інтелектуальної власності та права НУ ОЮА Міжнародного дня студентів 2018!

​15 листопада 2018 року Київський інститут інтелектуальної власності та права НУ ОЮА гучно відсвяткував Студентське свято в одному з найкращих нічних клубів столиці – « D. Fleur».

Докладніше

2018-11-10

Київський інститут інтелектуальної власності та права НУ ОЮА виступив співорганізаторем Всеукраїнського науково-методичного семінару «Актуальні питання впровадження поліграфа в Україні: теорія та практика»

10 листопада 2018 Київський інститут інтелектуальної власності та права Національного університету «Одеська юридична академія» виступив співорганізаторем Всеукраїнського науково-методичного семінару «Актуальні питання впровадження поліграфа в Україні: теорія та практика».

Докладніше

2018-11-09

Призначення нового директора Чернівецького юридичного інституту НУ ОЮА

8 листопада 2018 року директор Київського інституту інтелектуальної власності та права НУ ОЮА, Заслужений юрист України, доктор юридичних наук Василь Іванович Фелик як координатор діяльності ЧЮІ НУ ОЮА представив колективу нового директора інституту - Воробчака Андрія Романовича.

Докладніше

2018-11-08

Студенти Київського інституту інтелектуальної власності та права стали учасниками VII Всеукраїнського турніру з історії

6 та 7 листопада 2018 року студенти Київського інституту інтелектуальної власності та права НУ ОЮА взяли участь у VII Всеукраїнському турнірі з історії.

Докладніше

2018-11-07

Подія, на яку усі так чекали! Святкування Міжнародного дня студентів 2018 пройде 15 листопада!

15 листопада 2018 року за сприяння й підтримки Президента Національного університету «Одеська юридична академія», народного депутата України Сергія Васильовича Ківалова відбудеться урочисте святкування Міжнародного дня студентів 2018 у нічному клубі D.FLEUR!

Докладніше

2018-11-07

Уже зовсім скоро у стінах нашого інституту пройде визначна подія - День відкритих дверей!

17 листопада о 12:00 год. в стінах Київського інституту інтелектуальної власності та права НУ ОЮА пройде традиційно - визначна подія - День відкритих дверей. Запрошуємо усіх!

Докладніше