Кафедра соціально-гуманітарних та правових дисциплін

 • # Макодзей
  Людмила Іванівна кандидат педагогічних наук, доцент, в.о. завідувача кафедри
 • # Бондарчук
  Микола Тимофійович старший викладач кафедри
 • # Бонтлаб
  Василь Васильовичч кандидат юридичних наук, доцент кафедри
 • # Василенко
  Юлія Василівна кандидат юридичних наук, доцент кафедри
 • # Максимович
  Наталія Юріївна викладач кафедри
 • # Малкова
  Наталія Вікторівна старший викладач кафедри
 • # Мельник
  Володимир Петрович кандидат юридичних наук, старший викладач кафедри
 • # Падалка
  Ганна Миколаївна кандидат філософських наук, доцент кафедри
 • # Рибачек
  Валентин Кіндратович кандидат юридичних наук, доцент кафедри
 • # Феськов
  Микола Миколайович кандидат юридичних наук, доцент кафедри

Кафедра соціально-гуманітарних та правових дисциплін забезпечує викладання навчальних дисциплін гуманітарного, правового та соціально-економічного профілів, які сприяють формуванню наукового світогляду майбутніх фахівців, усвідомленню ними сучасних соціально-економічних та політичних реалій, а також сприяють кращому розумінню закономірностей розвитку держави і права, забезпечують підвищення рівня правової свідомості та правової культури.

Кафедра утворена у 2010 році у процесі реорганізації Державного інституту інтелектуальної власності відповідно до наказу ректора Одеської національної юридичної академії.

Основні завдання кафедри полягають у реалізації освітньо-професійних програм, навчальних планів підготовки, перепідготовки й підвищення кваліфікації у сфері права та інтелектуальної власності; формування єдиного концепту освіти за дисциплінами, які викладаються кафедрою, з метою поєднання теоретичного навчання із практичною спрямованістю підготовки фахівців; розробка й затвердження критеріїв оцінки та засобів діагностики рівня засвоєних здобувачами вищої освіти знань, умінь та навичок; здійснення моніторингу та контролю якості засвоєних знань та вмінь здобувачів вищої освіти через систему поточного і підсумкового контролю; розробка й систематичне оновлення науково-методичного забезпечення з навчальних дисциплін, що викладаються кафедрою; впровадження прогресивних методів та засобів навчання, що забезпечують високу якість освітнього процесу; організація роботи наукових гуртків, проведенні олімпіад, «круглих столів», конференцій, конкурсів за профілем діяльності кафедри; забезпечення іманентного підвищення наукового рівня та педагогічної майстерності працівників кафедри; організація самостійної роботи студентів; − організація взаємодії з іншими навчальними закладами та органами публічної адміністрації та громадськими організаціями; підготовка і видання навчально-методичної та наукової літератури з дисциплін, які викладаються на кафедрі.

На кафедрі працює 20 науково-педагогічних працівників, серед яких 4 доктори та 11 кандидатів наук. Мають вчені звання: професора – 1, доцента – 6.

Кафедра забезпечує викладання навчальних дисциплін гуманітарного та соціально-економічного спрямування, зокрема, таких як

 1. «Соціально-політичні процеси»;
 2. «Медіа-право»;
 3. «Основи соціальних комунікацій»,
 4. «Історія української культури»,
 5. «Юридична психологія»;
 6. «Поліграф і психофізіологічна діагностика»,
 7. «Безпека життєдіяльності та цивільний захист»,
 8. «Господарське процесуальне право»;
 9. «Проблеми застосування норм господарського та господарсько-процесуального права»;
 10. «Правове регулювання відносин власності»;
 11. «Житлове право»;
 12. Кримінальне право;
 13. «Кримінально-виконавче право»;
 14. «Сучасні пенітенціарні системи»;
 15. «Кримінальний процес»;
 16. «Міжнародне співробітництво під час кримінального провадження»;
 17. «Міжнародне співробітництво у кримінальному судочинстві»;
 18. «Фізичне виховання»;
 19. «Інформаційні технології в юридичній діяльності»;
 20. «Економічна безпека»;
 21. «Професійна етика юриста»;
 22. «Право соціального забезпечення»;
 23. «Трудове право»;
 24. Митне право»;
 25. «Основи медичного права та особливості реалізації майнових прав інтелектуальної власності у галузі медицини»;
 26. «Альтернативні способи захисту цивільних прав»;
 27. «Адміністрування митних платежів»;
 28. «Філософія»;
 29. «Логіка»;
 30. «Латинська мова»;
 31. «Іноземна мова (за професійним спрямуванням)»;
 32. «Правонормування та мова українського права»;
 33. «Аграрне право»;
 34. «Природоресурсне право»;
 35. «Земельне право України»;
 36. «Екологічне право»;
 37. «Криміналістика»;
 38. «Основи слідчої діяльності»;
 39. «Судова медицина та психіатрія»;
 40. «Основи ОРД»;
 41. «Цивільне право»;
 42. «Господарське право»;
 43. «Концепт приватного права в умовах інтеграційних процесів в Україні».

Викладання зазначених навчальних дисциплін є основою підготовки висококваліфікованих фахівців з вищою освітою для подальшої роботи у судах і правоохоронних органах, інших органах публічної адміністрації та у недержавному секторі, сприяє формуванню наукового світогляду, усвідомленню сучасних соціально-економічних та політичних реалій, а також вирішує проблему виведення юридичних кадрів на розуміння закономірностей розвитку держави і права, забезпечується підвищення рівня правової культури та удосконалення професійної юридичної діяльності.

Публікації професорсько-викладацького складу кафедри.

1. Pavlov D. The organizational principles of reform of the civil protection Ukraine in the context of changing security paradigm / D. Pavlov // Evropsky politicky a pravni diskurz: Praha. – Svazek 25 vydani 2015 – P. 145 – 150.

2. Андреєв Д.В. Взаємодія влади та громадськості: механізми соціально-правової комунікації [Текст] : монографія / Д. Андреєв . - Нац. акад. внутр. справ. - К. : Бізнесполіграф, 2013. - 334 с.

3. Бондарчук М.Т. Психологічні умови психопрофілактичної роботи керівників підрозділів Національної поліції України / В. І. Барко, М. Т. Бондарчук // Право і Безпека. - 2016. - № 1. - С. 13-19. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pib_2016_1_4

4. Бонтлаб В.В. Завдання цивільного судочинства за законодавством окремих пострадянських держав / В.В. Бонтлаб// Часопис Національного університету «Острозька академія». Серія «Право». – 2016. – № 1(13) : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://lj.oa.edu.ua/articles/2016/n1/16bvvopd.pdf

5. Бонтлаб В.В. Новели правового регулювання виконання судових рішень у цивільному судочинстві України /В.В. Бонтлаб В.В. //Підприємництво,господарство і право. – 2016. - № 8(246) – с.4-10 Мельник В.П. Недержавний соціальний захист осіб з інвалідністю: сутність та перспективи/ В.П. Мельник // Тенденції розвитку науки трудового права та права соціального забезпечення: тези доповідей та наукових повідомлень учасників ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 21-21 квітня 2016 р.) / За редакцією проф. М.І. Іншина, проф. В.І. Щербини – К.: Прінт-Сервіс, 2016. – С. 155-157.

6. Костюк В. Л. Організація праці осіб з інвалідністю: проблеми та перспективи законодавчого регулювання /В. Л. Костюк // Публічне право. -Киев, 2016, № 3 .- С.170-177.

7. Костюк В. Л. Проблеми гармонізації законодавства України щодо прав осіб з інвалідністю з відповідними стандартами Європейського Союзу / В. Л. Костюк // Право України, 2016, № 8. – С .47-54

8. Костюк В.Л. Правосуб'єктність у трудовому праві: проблеми теорії та практики [Текст] : монографія / В. Л. Костюк. - К. : Вадим Карпенко [вид.], 2012. - 464 с.

9. Костюк В.Л., Мельник В.П. Трудове право України. Підручник (у співавт.) – К. : «МП Леся», 2016. – 448 с.

10. Мельник В.П. Нормотворча діяльність у контексті розвитку законодавства про права осіб з інвалідністю/В.П. Мельник//Актуальні проблеми соціального права. Випуск ІІ. Науково-практичний посібник [Збірник статей учасників всеукраїнських соціальних програм (заходів) ВГОІ «Інститут реабілітації та соціальних технологій» у 2015 р.] /За загальною редакцією М.І. Іншина, В.Л. Костюка, В.П. Мельника. – К.: ПВГОІ «ІРСТ Україна», 2016. – С.99-102.

11. Мельник В.П. Пенсії по інвалідності у пенсійному страхуванні: теоретико-правовий аспект/В.П. Мельник// Часопис Національного університету «Острозька академія». Серія «Право». – 2016. – № 1(13) : [Електронний ресурс]. – Режим доступу (подано до друку грудень 2016).

12. Мельник В.П. Поняття та ознаки правосуб’єктності осіб з інвалідністю: теоретико-правовий аспект/ В.П. Мельник// Часопис Національного університету «Острозька академія». Серія «Право». – 2016. – № 1(13) : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://lj.oa.edu.ua/articles/2016/n1/16kvltpa.pdf.

13. Павлов Д.М. / Збірка актів законодавства з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (з коментарями та роз’ясненнями) / Укладачі: Бичкова С.С., Котляревський Я.В., Лошицький М.В., Павлов Д.М., Удовик М.С. – К.: Ваіте, 2017. – 1052 с.

14. Павлов Д.М. / Цивільний процесуальний кодекс України: Науково-практичний коментар / С.С. Бичкова, Ю.В. Білоусов, В.І. Бірюков, Павлов Д.М. та ін.; За заг. ред. С.С. Бичкової. – 2-ге вид., доповн. і переробл. – К.: Атіка, 2010. - 896 с. – гл.12 розділу IV. – c. 638 – 642.

15. Павлов Д.М. До питання прийняття Концепції забезпечення природно-техногенної безпеки та протидії техногенному тероризму / Д.М. Павлов // Materiály XI mezinárodní vědecko - praktická konference «Zprávy vědecké ideje – 2015». - Díl 4. Právní vědy. Historie.Filosofie.: Praha. Publishing House «Education and Science» s.r.o - 88 stran.

16. Павлов Д.М. Забезпечення інформаційної безпеки під час надзвичайних ситуацій природно-техногенного характеру та у сфері протидії техногенному тероризму / Д.М. Павлов. – Науковий вісник Херсонського державного університету. – Серія: Юридичні науки. 2015. – Випуск 3-2 – Том 1. – С. 160–165.

17. Павлов Д.М. Забезпечення фізичної безпеки ядерних об’єктів в Україні в умовах зростання військово-терористичної загрози: організаційно-правовий аспект / Д.М. Павлов // Юридична наука. – 2015. – № 3. –С. 21-28.

18. Павлов Д.М. Захист корпоративних прав як умова створення сприятливого інвестиційного клімату / Д.М. Павлов // Пріоритети розвитку юридичних наук у XXІ столітті: матеріали круглого столу (30 травня 2016 р.) / відп. ред. С. В. Губарєв, О. О. Лов’як, М. І. Кагадій – Дніпропетровськ : Середняк Т. К., 2016. – 126 с. – С. 36 – 38.

19. Павлов Д.М. Організаційно-правові засади забезпечення громадської безпеки в умовах надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру [Текст] : Монографія / [Павлов Д.М., Азаров Ю.Ю., Чубенко А.Г.] ; – К.: Нац. акад. внутр. справ, 2014. – 150 с.

20. Павлов Д.М. Організаційно-правові засади забезпечення техногенної безпеки в умовах зростання терористичної загрози / Д.М. Павлов // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика). – 2014. - № 2 (33). - С. 133-137.

21. Павлов Д.М. Організаційно-правові засади здійснення фінансового контролю та протидії корупції у сфері забезпечення природно-техногенної безпеки / Д.М. Павлов. – Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика). – 2014. - № 1 (32). - С. 49-54.

22. Павлов Д.М. Понятие природно-техногенной безопасности в правовой системе Украины / Д.М. Павлов // Вестник Академии МВД Республики Беларусь. – Научно-практический журнал. – № 2 (28). – 2014. – с. 263 - 266.

23. Павлов Д.М. Поняття та зміст концепції забезпечення природно-техногенної безпеки та протидії техногенному тероризму / Д.М. Павлов. – Науковий вісник Херсонського державного університету. – Серія: Юридичні науки. 2015. – Випуск 4. – Том 3. - С. 41-45.

24. Павлов Д.М. Правові питання протидії розповсюдженню зброї масового знищення, техногенному та ядерному тероризму в умовах ескалації загроз військово-терористичного характеру / Д.М. Павлов. – Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика). – 2015. - № 1 (34). - С. 127-131.

25. Павлов Д.М. Правові питання управління ризиками надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на основі програмно-цільового підходу / Д.М. Павлов // Митна справа. – № 3(99). – 2015. – с. 75-82.

26. Павлов Д.М. Теоретико-правові та організаційні засади забезпечення природно-техногенної безпеки та реалізації функції цивільного захисту в Україні : [моногр.] / Д. М. Павлов. – Д. : Дніпр. держ. ун-т. внутр. справ, 2015. – 416 с.

27. Павлов Д.М. Терористичні загрози техногенній безпеці: організаційно-правові питання протидії / Д.М. Павлов // Materials of the XI International scientific and practical conference, «Fundamental and applied science», – 2015. – Volume 5. Political science. Law. Sheffield. Science and education LTD - 96 р. – С. 27–31.

28. Феськов М.М. (у співавторстві) Мультимедійний підручник «Криміналістика» Національна академія внутрішніх справ. - 2016 р.

29. Фінансове право: навч. посіб. / За заг. ред. А.Г.Чубенка, Д.М.Павлова. – К.: КНТ, 2014. – 600 с.

Новини

2017-09-17

Профорієнтаційна зустріч керівництва Київського інституту інтелектуальної власності та права НУ ОЮА з батьками випускників 9-х та 11-х класів Слов'янської гімназії м. Києва

14 вересня 2017 року на базі Скандинавської гімназії м.Києва відбулася консультативна, профорієнтаційна зустріч представників керівництва Київського інституту інтелектуальної власності та права НУ ОЮА з батьками випускників 9-х - 11-х класів гімназії.

Докладніше

2017-09-13

Зустріч студентів заочної форми навчання з директором Київського інституту інтелектуальної власності та права Феликом В.І.

11 вересня 2017 року відбулася зустріч студентів заочної форми навчання Київського інституту інтелектуальної власності та права з директором інституту Феликом Василем Івановичем.

Докладніше

2017-09-06

Зустріч директора Київського інституту інтелектуальної власності та права НУ ОЮА Фелика В.І. зі студентами інституту та коледжу

06.09.2017 та 08.09.2017 року відбулися зустрічі директора Київського інституту інтелектуальної власності та права Національного університету «Одеська юридична академія» доктора юридичних наук Фелика Василя Івановича зі студентами інституту та коледжу.

Докладніше

2017-09-01

День Знань у Київському інституті інтелектуальної власності та права та коледжі Київського інституту інтелектуальної власності та права Національного університету «Одеська юридична академія»

1 вересня 2017 року у Київському інституті інтелектуальної власності та права та коледжі Київського інституту інтелектуальної власності та права Національного університету «Одеська юридична академія» відбулося свято присвячене Дню Знань.

Докладніше

2017-09-01

Відкриття «Карпатської гірки» на території Київського інституту інтелектуальної власності та права НУ ОЮА

Все краще для студентів! Під цим гаслом, адміністрація Київського інституту інтелектуальної власності та права НУ ОЮА спільно зі студентською радою , впроваджують у життя проекти по благоустрою території Студентського містечка.

Докладніше

2017-08-31

Збори трудового колективу Київського інституту інтелектуальної власності та права НУ ОЮА

31 серпня 2017 року відбулися збори трудового колективу Київського інституту інтелектуальної власності та права НУ ОЮА . Перед присутніми на зборах виступив директор інституту Фелик В.І., який представив нових викладачів

Докладніше

2017-08-30

Київський інститут інтелектуальної власн­ості та права починає новий навчальний рік

1 вересня 2017 року о 9.00 відбудеться свято присвячене поча­тку нового навчально­го року

Докладніше

2017-08-24

З Днем Незалежності України!

Коли корабель держави вирушає в самостійне плавання, необхідно як на морі дотриматися трьох головних умов. Потрібні чітка мета, яка об'єднує всю команду, злагодженість і професіоналізм мореплавців. Не дарма кажуть, що для корабля, у якого немає напрямку, не буває попутного вітру.

Докладніше

2017-08-23

З Днем Державного прапора України!

23 серпня в Україні відзначають День Державного прапора. Це свято було засновано в знак великої поваги до офіційного державного символу України.

Докладніше

2017-07-28

​Завершився строк подання документів на здобуття ступенів бакалавр та магістр у Київському інституті інтелектуальної власності та права Національного університету «Одеська юридична академія»

«Національний університет «Одеська юридична академія» - це унікальне поєднання сучасного європейського підходу і класичних академічних традицій»

Докладніше